BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 mei 2021

Gemeente wil voortbestaan Ouden Doel verzekeren maar 'vergeet' andere gehuchten en de rest van de polder

Met een een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij de bestemming havenuitbreidingsgebied wordt gewijzigd in woongebied wil de gemeente Beveren voor meer juridische zekerheid zorgen voor het gehucht Ouden Doel. Inhoudelijk bevat het plan sterke punten. Maar vreemd genoeg wordt in alle talen gezwegen over de rest van de regio. Dat was ooit anders.

Afgelopen week vond voor de gemeenteraadsleden in Beveren een bijzondere commissie plaats met het oog op een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarbij men voor het gehucht Ouden Doel de bestemming wil wijzingen naar woongebied. Positief is dat daarbij wordt ingezet op een (beperkte) versterking van de functie wonen, men oog heeft voor de beperkte draagkracht als het gaat om toerisme en er (eindelijk) aandacht komt voor het aanwezige bouwkundige erfgoed.

Maar dat Beveren enkel spreekt over de gehuchten Prosperpolder en Ouden Doel en terzelfdertijd in alle talen zwijgt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Prosperpolder en Ouden Doel staan in het kader van de havenuitbreidingsplannen al lang niet meer ter discussie. Het Antwerps Havenbestuur en de Vlaamse overheid hebben zich bovendien in 2018 akkoord verklaard met nog slechts een beperkte havenuitbreiding én de aanleg van een hoge bufferdijk tussen de haven en het resterende poldergebied. Dat omvat niet alleen Ouden Doel en Prosperpolder maar ook de gehuchten Rapenburg, Saftingen, Westlangeweg, De Putten in Oud Arenberg en uitgestrekte landbouwgebieden. Door die - op zijn minst - naast het plan voor Ouden Doel, niet expliciet te vermelden geeft het gemeentebestuur de indruk dat het zich niet langer meer bekommerd voor het behoud van de rest van haar grondgebieden/of zich niet meer verzet tegen de aanleg van nog meer natuurcompensatie ten koste van landbouw en historische bewoning.

De gemeente Beveren verzette zich vanaf 2012 resoluut tegen de verdwijning van de gehuchten. Het college schaarde zich achter de standpunten van het actiecomité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen) en liep zelfs mee in de betoging voor het behoud van de gehuchten, àl de gehuchten. In 2015-2016 werd het GRUP en het Saeftinghedokplan vernietigd door de Raad van State. Kort daarna kwamen er plannen voor een meer beperkte havenontwikkeling. Die plannen worden momenteel verder uitgewerkt. Zowel Doel als de gehuchten vallen daar volledig buiten.

Dat uitgerekend op zo een moment met geen woord gesproken wordt over de andere gehuchten is moeilijk te begrijpen. Volgens het college is Ouden Doel "het hoogst haalbare". Dat getuigt dan toch wel van érg weinig ambitie. Het gaat bovendien regelrecht in tegen wat Beveren jarenlang verkondigd heeft. Én het speelt volledig in de kaart van het Antwerps Havenbestuur of al te voortvarende administraties die het poldergebied liefst ontvolkt zien ten voordele van nog méér kunstmatig aangelegde natuurgebieden.

Ondanks het bijstellen van de havenuitbreidingsplannen hebben de polderdorpen nog altijd nood aan een gemeentebestuur dat hen voluit verdedigt. En dat voldoende assertief is tov de aanspraken door de Antwerpse haven en bepaalde administraties. De bewonersvereniging Doel 2020 dringt er samen met bewoners en landbouwers op aan dat het gemeentebestuur van Beveren zijn engagement uit 2012 herneemt en handhaaft en dat het blijft opkomen voor àlle gehuchten, voor de landbouw en voor het karakter van de streek.