BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 oktober 2022

Technofestival Doel had géén rechtsgeldige vergunning

Gouverneur tikt gemeentebestuur van Beveren stevig op de vingers

In antwoord op een klacht bij Binnenlands Bestuur naar aanleiding van het technofestival in Doel heeft de Gouverneur van Oost-Vlaanderen het college van burgemeester en schepenen stevig op de vingers getikt. De Gouverneur drukt zich voorzichtig uit maar heeft het o.m. over een handelswijze die "niet getuigt van behoorlijk bestuur". De Gouverneur spreekt ook over een "niet-correcte en onvolledige voorstelling van zaken" en een "merkwaardige werkwijze bij het gemeentebestuur" van Beveren. Daarmee wordt duidelijk dat van bij aanvang kritische stemmen van bewoners en verenigingen werden genegeerd en bij het afleveren van de vergunning werd gekozen voor een aanpak die moest verhinderen dat het festival een verbod zou opgelegd worden door de rechtbank.

"Geen behoorlijk bestuur"

Op de Gemeenteraad in Beveren van 31 mei stelde schepen Laura Staut (CD&V) dat er mbt het technofestival nog geen aanvraag was binnengekomen. Volgens de gouverneur "getuigt het niet van behoorlijk bestuur om 15 dagen nadat de de aanvraag was ingediend, in de gemeenteraad aan een raadslid te antwoorden dat de aanvraag nog niet binnen was." Ook in verband met de bezwaren van bewoners en verenigingen is de Gouverneur duidelijk: "Uit het dossier blijkt dat zowel vanwege enkele raadsleden als van burgers bezwaren werden geformuleerd ten aanzien van de organisatie van het festival in Doel". "Het komt mij dan ook niet helemaal correct en minstens onvolledig voor om in het besluit te stellen dat er geen (fundamentele) bezwaren tegen de organisatie van het festival waren."

"Vreemde en niet-correcte werkwijze"

Meest opmerkelijk is de conclusie van de Gouverneur "dat de werkwijze van het bestuur mbt de aanvraag van dit festival merkwaardig is". De uiteindelijke vergunning werd namelijk gegeven met een burgemeestersbesluit terwijl in de brief staat vermeld "het college heeft beslist u een vergunning te verlenen". Gouverneur Van Cauter merkt op dat er weliswaar een collegebesluit is van 28 maart 2022 maar dat was van voor de officiële aanvraag van de organisatie... "en dus ook van voor de officiële adviezen van politie en andere". Van Cauter omschrijft dit als "een vreemde en niet-correcte werkwijze". Er moest – zoals het college zelf eerst had aangekondigd – nog een formele collegebeslissing volgen.

De schriftelijke toelating die begin augustus werd verleend door de burgemeester was "noodzakelijk mbt openbare orde en veiligheid maar was onvoldoende om het festival te vergunnen". Dat moest gebeuren door het college van burgemeester en schepenen. In de feiten was het festival zoals het in september plaatsvond dus niet vergund en illegaal.

Een en ander lijkt er op te wijzen dat het college met die vreemde handelswijze de rechtsgang tegen het festival heeft proberen tegengaan. Dat is ook gelukt. Door eerst te stellen dat er nog geen beslissing was, was er geen voorwerp om een procedure te starten. Door daarna te poneren dat de eigenlijke beslissing al genomen was op 28 maart konden de organisatoren van het festival vervolgens de kortgedingrechter overtuigen dat de eisers (in casu 12 bewoners en 3 vzw's uit Doel) geen spoedeisendheid konden inroepen. Volgens deze interpretatie hadden de bewoners namelijk de procedure moeten starten na 28 maart en niet na 5 augustus. Het afwijzen van de spoedeisendheid maakt dat de juridische argumenten tegen het festival ook niet onderzocht werden. Was dat wel gebeurd dan zou snel duidelijk geworden zijn dat de zogenaamde (overigens niet gedateerde) vergunning van de burgemeester uit begin augustus onwettig was.

De vreemde handelswijze van Beveren gaat overigens nog altijd door. Vorige week organiseerde de bevoegde schepen Laura Staut een gemeenteraadscommissie om het festival zogezegd te evalueren. Dat de schepen louter voor het fesitval een afzonderlijke commissie organiseert is opmerkelijk. Vreemd genoeg werden daarbij ook alleen de organisatoren gehoord. Bewoners en verenigingen van Doel waren niét uitgenodigd. De politie en andere diensten waren verontschuldigd. Daarmee werd wat eigenlijk een evaluatie moest zijn een eenzijdige loftuiting van de organisatoren voor zichzelf. Voor een festival zonder wettige vergunning dus... En dat de bewoners en verenigingen van de eigen gemeente niet willen...

Onwettig gebruik bevolkingsregister

Voor wat tenslotte de klacht tegen schepen Laura Staut betreft wegens het onwettelijk gebruik van het bevolkingsregister stelt de gouverneur dat zij er enkel kennis kan van nemen dat dit "formeel ontkend wordt" door het gemeentebestuur, ook al lijkt het verslag van de gemeenteraad dit vergrijp te bevestigen. Met betrekking tot raadpleging van het bevolkingsregister is de Vlaamse regelgeving duidelijk: "De gegevens mogen alleen gebruikt worden om de doelstelling te bereiken die in de gemeenteraadsbeslissing of in het collegebesluit is aangegeven. In geen geval mag een afzonderlijk lid van het college, een raadslid of een personeelslid deze gegevens op persoonlijke titel of voor andere doeleinden gebruiken." Maar volgens Van Cauter valt niet uit te sluiten dat het gemeentebestuur van Beveren buiten het bevolkingsregister "over een aparte lijst met ingeschreven bewoners van Doel beschikt".