BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 maart 2021

Vlaamse Regering start toekomststudie Doel opnieuw op.

Doel 2020 blijft afwachtend

Zaterdag 20 maart kwam Minister van Erfgoed Matthias Diependaele naar Doel om er te praten met het actiecomité Doel 2020. Diependaele start de toekomstudie voor Doel weer op en wil daarbij weer iedereen rond de tafel. Het was een open en constructief gesprek maar Doel 2020 blijft (voorlopig) afwachtend. In 2018 was er een akkoord afgesloten tussen Doel 2020 en minister Ben Weyts namens de Vlaamse Regering maar van de gemaakte beloftes kwam vervolgens niets in huis.

In 2018 kwam door toedoen van minister Ben Weyts (N-VA) een princiepsakkoord tot stand tussen Doel 2020 en de Vlaamse overheid. Ook de Erfgoedgemeenschap Doel & Polders en de lokale boeren sloten zich bij het akkoord aan. Het was een compromisakkoord waarbij bewoners en actiecomités zich neerlegden bij een beperkte havenuitbreiding. En waarbij anderzijds concrete maatregelen werden afgesproken met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, de ter beschikkingstelling van panden in en buiten het dorp en de afwikkeling van de natuurcompensaties. In december 2019 werd bovendien het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om de toekomststudie voor Doel vorm te geven. Hun opdracht was om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken.

Maar van de concrete maatregelen kwam niets in huis. De voorlopige resultaten van de studie zinden ook het Antwerps Havenbestuur niet en in mei 2020 werden de onderzoekers van de Toekomststudie al naar huis gestuurd. De resultaten mochten bovendien enkel gezien worden door de zogenaamde 'politieke taskforce ECA', een select clubje van politici en havenbestuurders. Een voorstelling aan Doel 2020 werd op de valreep geannuleerd. Sindsdien nam de obstructie ten aanzien van alles wat positief was voor Doel alleen maar toe.

Dat minister Diependaele nu met initiatieven komt om de impasse te doorbreken is een belangrijk nieuw gegeven. Het verdient alle waardering. Doel 2020 was en is ervan overtuigd dat Doel & Polder enerzijds, de haven anderzijds naast elkaar kunnen bestaan. Dat bewijst trouwens de huidige situatie: vlak naast Doel ligt het Deurganckdok waar dag en nacht containers worden geladen en gelost. Door de aanwezigheid van de leefbaarheidsbuffer zorgen die containeractiviteiten amper voor overlast in Doel. Het illustreert dat als voldoende wordt ingezet op buffering, overlast tot een minimum kan herleid worden en bewoning in Doel geen probleem is. Klachten met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig uit de haven situeren zich momenteel trouwens niet in Doel maar in Kieldrecht en Verrebroek, juist omdat er - in tegenstelling met Doel - te weinig gebufferd is.

Diependaele wil nu op korte termijn knopen doorhakken. De studie zou daarvoor uitsluitsel moeten geven en wordt verwacht klaar te zijn tegen de zomer.

Het is in het belang van iedereen - ook en vooral van de Vlaamse Regering en het Antwerps Havenbedrijf - dat er aan de schandalige situatie in Doel een einde komt. Maar dat kan niet zonder een minimum aan respect voor het dorp, de streek en de mensen die er wonen. Dat kan niet zonder respect voor de eerder gemaakte afspraken. Dat kan niet zonder respect voor de rechtmatige bestemming van het dorp "woongebied met bijzondere historische, culturele en esthetische waarde". Dat alles heeft men de voorbije jaren, ook nadat duidelijk was dat Doel nooit meer weg gaat, op de meest brutale manier genegeerd. Daarmee heeft men - geheel onnodig - de controverse opnieuw aangewakkerd.

Het is nu aan de Vlaamse overheid om aan te tonen dat ze meent wat ze zegt en ze effectief het vertrouwen waard is. We wensen de minister daarbij alle succes toe.