BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 maart 2023

Dreigende instorting oude maalderij in Doel toont waar (dringende) noden liggen voor Scheldedorp

Afgelopen dinsdag kwam op de hoek van de Visserstraat en de Havenweg in Doel een deel van de hoekgevel van de voormalige maalderij van Doel naar beneden. Net zoals veel panden is de maalderij in afwachting van overdracht naar een andere instantie nog altijd in eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Volgens een mededeling van MLSO-directeur Peter Van de Putte, staat het pand "op instorten". Dat lijkt een dichterlijke overdrijving. Maar bewoners zijn niet verbaasd over het incident. De dakgoten van het gebouw zijn al jarenlang kapot en nooit hersteld. Dat zorgde voor insijpeling in de gevel en vervolgens voor steeds grotere scheuren op de hoek van de twee gevels. Dat die het - gezien het uitblijven van enige herstellingswerken - finaal zou begeven stond in de sterren geschreven. En zo zijn er nog gebouwen in Doel.

Ondanks het feit dat de MLSO als eigenaar in het verleden door de rechtbank herhaaldelijk veroordeeld werd om de huizen in Doel deftig af te sluiten en te beheren "als een goed huisvader" kwam de MLSO haar plichten nooit na. Het afsluiten van de panden werd uiteindelijk enkele jaren geleden aangevat door de diensten van Maritieme Toegang (MOW). Tot nu werd aan de kapotte dakgoten en beschadigde daken nog niets gedaan. Het uitblijven van noodzakelijke herstellingswerken heeft intussen op verschillende plaatsen in het dorp voor gevaarlijke toestanden gezorgd én voor onnoemelijk veel schade aan soms erg waardevolle gebouwen.Momenteel staat met betrekking tot de toekomst van het Scheldedorp heel wat in de steigers. Dat los daarvan op het terrein dringend en concreet moet gehandeld worden is deze week opnieuw duidelijk geworden.

Intussen werd met het oog op renovatie in Doel een eerste selectie gemaakt van gebouwen in het dorp. Parallel ontwikkelde Doelland, het initiatief van de faculteit architectuur van de KULeuven, met betrekking tot een aantal panden concrete projecten. Deze maand start Erfpunt met de procedure voor de opmaak van een Onroerend Erfgoed Richtplan en vorige maand werd het bureau OMGEVING aangeduid om de vervolgopdracht 'Toekomst Doel' uit te werken. Dat zijn positieve signalen. Maar parallel daarmee moet op het terrein dringend gehandeld worden. Dat wil zeggen dat de verantwoordelijke eigenaar(s) er alles aan moeten doen om de gebouwen in Doel te beveiligen en regen- en winddicht te maken. In een volgend stadium kan dan besloten worden of panden in aanmerking komen voor restauratie, renovatie, gecontroleerd verval of sloop.Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2023

Provinciebestuur wijst plannen voor brasserie De Molen in Doel af en adviseert masterplan

Doel 2020 vraagt om realisme en een praktische oplossing voor de zomer

Naar verwachting heeft de deputatie onder voorzitterschap van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter de omgevingsvergunning voor de plannen van de brasserie van de molen in Doel geweigerd. De plannen doorstaan noch "de watertoets", noch de "natuurtoets", noch "de juridische toets". De gemeente Beveren heeft aangekondigd nog eens in beroep te gaan. Maar de kans dat de bestaande plannen toch nog goedgekeurd worden lijkt zo goed als nihil. Doel 2020 vraagt aan het gemeentebestuur realisme en ook een pragmatische aanpak zodat de brasserie voor het seizoen kan gebruikt worden.

Voor de plannen van de gemeente Beveren was al begin 2022 een negatief advies afgeleverd door het Agentschap Onroerend Erfgoed maar het college van burgemeester en schepenen van Beveren wilde de plannen toch doorzetten. Daartegen werd beroep ingesteld door het Departement Omgeving, Molenzorg en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder. Die krijgen nu – naar verwachting - gelijk van de gouverneur. Volgens de beslissing gaan de plannen in tegen de bepalingen inzake erfgoed. Ze doorstaan de juridische toets niet. Ze doorstaan de watertoets niet. Ze doorstaan de natuuttoets niet. De voornaamste argumenten hebben te maken met de proporties van de nieuw geplande brasserie. Door de hoogt en omvang van het nieuwe gebouw – drie keer(!) zo hoog als de huidige brasserie - verliest de molen zelf zijn rol als baken aan de dijk. De deputatie is van oordeel dat er best een globaal masterplan wordt opgemaakt voor de gehele site, en dit in overleg met het departement Onroerend Erfgoed.

Doel 2020 betreurt dat de gemeente nooit overwogen heeft om te opteren voor een bescheiden renovatie. Dat werd trouwens gesuggereerd door het inginieursbureau ABT dat Beveren zelf had aangesteld. Dat zou een fractie gekost hebben van de huidige kostprijs. In dat geval had de brasserie van de molen slechts kort moeten sluiten voor renovatie. Beveren heeft echter alle alternatieven aan de kant geschoven en gekozen voor een project met geen enkele zin voor maat dat bovendien botst met de regelgeving van onroerend erfgoed.

Dat omwille van deze plannen die nooit kunnen uitgevoerd worden de uitbaters– een bloeiende en populaire zaak – hun zaak vervroegd hebben moeten sluiten, is méér dan betreurenswaardig. Doel 2020 dringt er op aan dat met het oog op de komende zomer wordt uitgekeken naar een tijdelijke (pop-up) uitbating. Dat werd gisteren ook aangekaart op de gemeenteraad in Beveren. Volgens burgemeester Mark Van de Vijver is een pop-up echter niet zo evident. Maar afgemeten aan andere pop up inrichtingen valt moeilijk aan te nemen waarom dit een probleem zou zijn? Het betreft een gebouw waar tot voor enkele weken nog honderden mensen kwamen eten en drinken. Doel 2020 dringt met het oog op de zomer en mbt deze populaire plek in Doel aan op een positieve, praktische en pragmatische aanpak.Erfgoedgemeenschap Doel & Polder

Nieuwe website KoesterDoel.be

Erfgoed in de kijker

In navolging van de infoborden die eerder in het Scheldedorp geplaatst werden heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder nu ook een rijk gevulde webstek gelanceerd die het erfgoed van Doel en de polder volop in de kijker zet. Daarmee wordt volop duidelijk wat de troeven zijn van Doel en zijn omgeving. Prachtig werk van Johan en Liese. Héél warm aanbevolen!

https://koesterdoel.be/.
Persmededeling Doel 2020, 26 oktober 2022

Technofestival Doel had géén rechtsgeldige vergunning

Gouverneur tikt gemeentebestuur van Beveren stevig op de vingers

In antwoord op een klacht bij Binnenlands Bestuur naar aanleiding van het technofestival in Doel heeft de Gouverneur van Oost-Vlaanderen het college van burgemeester en schepenen stevig op de vingers getikt. De Gouverneur drukt zich voorzichtig uit maar heeft het o.m. over een handelswijze die "niet getuigt van behoorlijk bestuur". De Gouverneur spreekt ook over een "niet-correcte en onvolledige voorstelling van zaken" en een "merkwaardige werkwijze bij het gemeentebestuur" van Beveren. Daarmee wordt duidelijk dat van bij aanvang kritische stemmen van bewoners en verenigingen werden genegeerd en bij het afleveren van de vergunning werd gekozen voor een aanpak die moest verhinderen dat het festival een verbod zou opgelegd worden door de rechtbank.

"Geen behoorlijk bestuur"

Op de Gemeenteraad in Beveren van 31 mei stelde schepen Laura Staut (CD&V) dat er mbt het technofestival nog geen aanvraag was binnengekomen. Volgens de gouverneur "getuigt het niet van behoorlijk bestuur om 15 dagen nadat de de aanvraag was ingediend, in de gemeenteraad aan een raadslid te antwoorden dat de aanvraag nog niet binnen was." Ook in verband met de bezwaren van bewoners en verenigingen is de Gouverneur duidelijk: "Uit het dossier blijkt dat zowel vanwege enkele raadsleden als van burgers bezwaren werden geformuleerd ten aanzien van de organisatie van het festival in Doel". "Het komt mij dan ook niet helemaal correct en minstens onvolledig voor om in het besluit te stellen dat er geen (fundamentele) bezwaren tegen de organisatie van het festival waren."

"Vreemde en niet-correcte werkwijze"

Meest opmerkelijk is de conclusie van de Gouverneur "dat de werkwijze van het bestuur mbt de aanvraag van dit festival merkwaardig is". De uiteindelijke vergunning werd namelijk gegeven met een burgemeestersbesluit terwijl in de brief staat vermeld "het college heeft beslist u een vergunning te verlenen". Gouverneur Van Cauter merkt op dat er weliswaar een collegebesluit is van 28 maart 2022 maar dat was van voor de officiële aanvraag van de organisatie... "en dus ook van voor de officiële adviezen van politie en andere". Van Cauter omschrijft dit als "een vreemde en niet-correcte werkwijze". Er moest – zoals het college zelf eerst had aangekondigd – nog een formele collegebeslissing volgen.

De schriftelijke toelating die begin augustus werd verleend door de burgemeester was "noodzakelijk mbt openbare orde en veiligheid maar was onvoldoende om het festival te vergunnen". Dat moest gebeuren door het college van burgemeester en schepenen. In de feiten was het festival zoals het in september plaatsvond dus niet vergund en illegaal.

Een en ander lijkt er op te wijzen dat het college met die vreemde handelswijze de rechtsgang tegen het festival heeft proberen tegengaan. Dat is ook gelukt. Door eerst te stellen dat er nog geen beslissing was, was er geen voorwerp om een procedure te starten. Door daarna te poneren dat de eigenlijke beslissing al genomen was op 28 maart konden de organisatoren van het festival vervolgens de kortgedingrechter overtuigen dat de eisers (in casu 12 bewoners en 3 vzw's uit Doel) geen spoedeisendheid konden inroepen. Volgens deze interpretatie hadden de bewoners namelijk de procedure moeten starten na 28 maart en niet na 5 augustus. Het afwijzen van de spoedeisendheid maakt dat de juridische argumenten tegen het festival ook niet onderzocht werden. Was dat wel gebeurd dan zou snel duidelijk geworden zijn dat de zogenaamde (overigens niet gedateerde) vergunning van de burgemeester uit begin augustus onwettig was.

De vreemde handelswijze van Beveren gaat overigens nog altijd door. Vorige week organiseerde de bevoegde schepen Laura Staut een gemeenteraadscommissie om het festival zogezegd te evalueren. Dat de schepen louter voor het fesitval een afzonderlijke commissie organiseert is opmerkelijk. Vreemd genoeg werden daarbij ook alleen de organisatoren gehoord. Bewoners en verenigingen van Doel waren niét uitgenodigd. De politie en andere diensten waren verontschuldigd. Daarmee werd wat eigenlijk een evaluatie moest zijn een eenzijdige loftuiting van de organisatoren voor zichzelf. Voor een festival zonder wettige vergunning dus... En dat de bewoners en verenigingen van de eigen gemeente niet willen...

Onwettig gebruik bevolkingsregister

Voor wat tenslotte de klacht tegen schepen Laura Staut betreft wegens het onwettelijk gebruik van het bevolkingsregister stelt de gouverneur dat zij er enkel kennis kan van nemen dat dit "formeel ontkend wordt" door het gemeentebestuur, ook al lijkt het verslag van de gemeenteraad dit vergrijp te bevestigen. Met betrekking tot raadpleging van het bevolkingsregister is de Vlaamse regelgeving duidelijk: "De gegevens mogen alleen gebruikt worden om de doelstelling te bereiken die in de gemeenteraadsbeslissing of in het collegebesluit is aangegeven. In geen geval mag een afzonderlijk lid van het college, een raadslid of een personeelslid deze gegevens op persoonlijke titel of voor andere doeleinden gebruiken." Maar volgens Van Cauter valt niet uit te sluiten dat het gemeentebestuur van Beveren buiten het bevolkingsregister "over een aparte lijst met ingeschreven bewoners van Doel beschikt".Persmededeling Doel 2020, 10 augustus 2022

46e Scheldewijding in Doel op zondag 21 augustus in geest van optimisme

Zondag 21 augustus vindt in Doel de 46e editie plaats van de Scheldewijding en de Doelse Feesten. Het evenement dat indertijd in het leven werd geroepen als protest tegen de mogelijke verdwijning van het dorp baadt dit jaar in een sfeer van ongezien optimisme. Dat is mede te wijten aan het 'Verbond voor Toekomst', het akkoord dat enkele maanden geleden werd gesloten tussen de actiegroepen voor het behoud van Doel, de Vlaamse Regering en alle betrokken overheden en de Antwerpse haven. Daarmee werd beslist dat het Scheldedorp en het ommeland behouden blijven en een nieuwe toekomst krijgen. Die beslissing vertaalt zich in een bijzonder gestoffeerd en optimistisch programma voor deze editie van de Scheldewijding en Doelse Feesten.150 standhouders verwelkomen de bezoekers op een rommel- en brocantemarkt, ambachtenmarkt en feestmarkt. Meer dan 100 medewerkes staan klaar om van de dag opnieuw een succes te maken.

Om 11u vindt de Scheldewijdingsmis plaats met aansluitend de stoet, de eigenlijke Scheldewijding en de vlootshow. Er zijn tentoonstellingen, rondleidingen in de kerk, demonstraties en wedstrijden. Vanaf 's middags valt er op verschillende locaties heel wat (kwaliteits)muziek te beluisteren met optredens van groepen uit binnen- en buitenland. Gezellige terrassen zorgen voor de nodige verpozing. Volledig programma vindt u in bijlage.

Doel mag er dan nog bijliggen als een door oorlog gehavend dorp, we weten dat dit dorp vanaf nu weer wordt opgebouwd. Dat is voor al wie Doel een warm hart toedraagt héél bijzonder nieuws.Persmededeling Doel 2020, 16 juli 2022

Gemeente Beveren verzwijgt belangrijke details en zet zichzelf klem met een afgekeurd plan over de molen van Doel

Zowel de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder als de vzw Molenzorg Vlaanderen zijn een beroepsprocedure gestart tegen de gemeente Beveren omwille van de afbraak- en nieuwbouwplannen voor de brasserie van de molen van Doel. Die actie is minder verbazend dan het lijkt. De gemeente Beveren negeerde voorbij maanden zowat alle adviezen en waarschuwingen mbt haar plannen. Daarmee liggen die – zo goed als zeker - bij voorbaat in de vuilbak.

De plannen voor renovatie gaan terug tot 2020. Er waren zorgen over de toestand van het gebouw en daarom werd een ingenieursbureau onder de arm genomen.

Ingenieursbureau ABT liet op 9 juli 2020 aan de gemeente Beveren het volgende weten:

"Voor het hoofdgebouw van de brasserie en de molen ziet ABT geen reden tot maatregelen. Deze bevinden zich in de stabiele zone van de dijk en er zijn geen grote restzettingen meer te verwachten. Aanbevolen wordt om het hoofdgebouw en de molen 5 jaar lang te monitoren middels meetstickers welke halfjaarlijks ten opzichte van TAW ingemeten worden, zodat het restrisico definitief weggeschreven kan worden."

"Gelet op het aangetroffen schadebeeld en de bevindingen van de stabiliteitsanalyse adviseert ABT of om de belasting op het talud te reduceren, of om het talud te versterken:

  • Volledig amoveren van de aanbouw en nieuwbouw op een paalfundering. Dit levert kwalitatief het beste resultaat, maar heeft ook grote impact voor de uitbaters van de brasserie.
  • Indrukken van een damwandscherm voor de brasserie langs met een SilentPiler. Deze variant heeft minimale gevolgen voor de bedrijfsvoering van de brasserie en is een beproefde methode om de taludstabiliteit te vergroten."

Het ingenieursbureau gaf ook een concrete raming van de kosten om de problemen op te lossen. Raming optie 1: afbraak en nieuwbouw bijgebouwen € 261.250,00. Raming optie 2: damwand en herstel schade aan constructie bijgebouwen € 84.150,00.

De bevindingen van het ingenieursbureau werden flagrant genegeerd en het college ging voor een prestigieus project waarbij het belangrijkste element in de opdracht aan het architectenbureau was: uitzicht over de Scheldedijk.

Op de gemeenteraad van maart 2022 werd de gunning voor het project geagendeerd én goedgekeurd door de meerderheid zonder dat er ook maar één document m.b.t. de plannen aanwezig was. Pas na aandringen van de fractie van Beveren 2020 kregen de gemeenteraadsleden (na de goedkeuring dus) simulaties en plannen doorgestuurd. Maar niet het volledige dossier. Niet de adviezen. Het duurde uiteindelijk tot mei vooraleer alle documenten werden toegestuurd. Daaruit bleek niet alleen dat de brasserie perfect te renoveren is voor een minimaal bedrag (zie nota ingenieursbureau ABT) maar ook, dat er een negatief advies is voor de gemeenteplannen door het Agentschap Onroerend Erfgoed! Dat advies dateert van 20 januari 2022. Vanaf dat moment wist het gemeentebestuur dat deze plannen ONMOGELIJK kunnen gerealiseerd worden.

Op basis van die documenten werd het punt door Beveren 2020 opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van mei 2022. Te herbekijken via https://beveren.notubiz.be/vergadering/928443/%2031-05-2022 Vanaf 3u58 tot 4u10.

Maar alle argumenten werden door het college genegeerd. Het college van burgemeester en schepenen had zich toen al zelf (op 2 mei 2022) een bouwvergunning toegekend. Het is tegen die bouwvergunning dat nu beroep is ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). De kans dat de gemeente haar zelf toegekende bouwvergunning krijgt is zo goed als nul (0).

De huidige bewering van de gemeente Beveren dat zij "aanvankelijk het gebouw wilde renoveren maar dat de kosten zo hoog dreigden op te lopen dat er uiteindelijk is gekozen voor een nieuwbouw", dat klopt aantoonbaar niet. De gemeente Beveren heeft alle alternatieven aan de kant geschoven en heeft zonder enig overleg - een week na de ondertekening van het Toekomstverbond nota bene – gekozen voor een project met geen enkele zin voor maat. En dat bovendien botst met de regelgeving van onroerend erfgoed.

Het is duidelijk dat de gemeente Beveren haar huiswerk opnieuw moet doen. Dat kan het best door de bestaande vergunning onmiddellijk in te trekken en door te kiezen voor een bescheiden renovatie (zie hiervoor). Dan moet de brasserie van de molen ook niet voor jaren dicht. In haar argumentatie stelt het gemeentebestuur van Beveren dat het "nu Doel terug op de kaart staat een versnelling hoger wil schakelen om de monumenten van verval te redden." Dat klinkt niet echt geloofwaardig. Doel 2020 dringt er op aan dat de gemeente voor wat Doel betreft eindelijk eens in overleg gaat met de actoren op het terrein in plaats van steeds te kiezen voor het conflictmodel. Dat dat tot niets leidt wordt bij deze weeral eens bewezen.Persmededeling Doel 2020, 17 mei 2019

Doel blijft en dat is definitief

Huidige situatie met actief Deurganckdok bewijst dat ook toekomstige situatie leefbaar kan zijn

Naar verwachting keurde de VR vandaag een verdere uitbreiding goed voor de Haven van Antwerpen. Met het plan 9-bis komt er geen Saeftinghedok maar wordt het Deurganckdok uitgebreid met een soort van appendixdok. Doel, de gehuchten en het ruime poldergebied worden gevrijwaard. In plaats van de voorziene 1000 ha wordt nu 100 ha ingenomen.

Doel 2020 ziet met het plan geen reden tot euforie, daarvoor is het te veel een compromis. Anderzijds kan de historische betekenis van dit moment moeilijk ontkend worden. 20 jaar verzet hebben er toe geleid dat er weer over de toekomst wordt gesproken van Doel en de polder. Daarmee komt er ook finaal een einde aan het wanbeleid, de aanhoudende druk op bewoners, de afbraken, de bewuste verwaarlozing en verloedering.

Over de toekomst van Doel wordt momenteel nog nagedacht en gesproken binnen een "Werkgroep Doel" waar zowel het Havenbedrijf, diverse overheden en actiecomités deel van uitmaken. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat er in Doel weer zal gewoond worden. Wat dat concreet moet betekenen of wat daar de omvang van moet zijn? Dat kan voor het actiecomité best langzaam aan groeien, 'bottom-up' en niet met grootschalige plannen opgelegd van bovenuit. Bij toekomstscenario's moet bovendien het historische en kleinschalige karakter van Doel optimaal gerespecteerd. Doel 2020 is van mening dat de kennis die gedurende drie jaar werd opgebouwd door de faculteit architectuur van de KULeuven en het project Doelland een belangrijke meerwaarde kunnen zijn voor de toekomst van het dorp en de streek.

Van het plan 9-bis liggen de contouren nu vast. Nooit eerder was een consensus rond de havenuitbreiding zo dichtbij. Anderzijds moet het duidelijk zijn dat wij na de gebeurtenissen en anomalieën van voorbije 20 jaar geen genoegen kunnen nemen met halfslachtige maatregelen. In Doel moet kunnen gewoond worden. Huizen en panden moeten opnieuw ter beschikking komen van geïnteresseerden. In de polders moeten de lokale landbouwers hun activiteiten kunnen verderzetten. En voor de ruime omgeving moeten sluitende garanties komen inzake leefbaarheid. Ook op vlak van mobiliteit.

Doel 2020 wil tevens een andere aanpak inzake natuur. Die moet niet alleen de toets met de Europese regelgeving doorstaan maar moet ook rekening houden met blijvend landbouwgebruik en het bestaande historische landschap.

Aan de doemdenkers die stellen dat wonen in Doel niet zou kunnen omwille van de te verwachten overlast wil Doel 2020 nog het volgende kwijt: Het Deurganckdok ligt even ver van het dorp als het nieuwe appendixdok komt te liggen. Het Deurganckdok functioneert al bijna 15 jaar zonder noemenswaardige overlast voor het dorp. Als de VR en het Havenbedrijf hun engagementen nakomen staat niets een goed nabuurschap in de weg. En is er geen enkele reden om zich zorgen te maken over een bewoond dorp in wat op de kaart staat als woongebied.