VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Archeonet Vlaanderen

Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel

Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614).

Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw.

Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.

Dossier downloadenPersmededeling 3de Generatie, 29 maart 2015

3de Generatie op de Hart boven Hard parade

De delegatie uit Doel en de polder oogstte veel bijval in Brussel

Samen met 20.000 andere sympathisanten stapte deze namiddag een delegatie van de Derde Generatie mee in de Grote Parade van Hart boven Hard in Brussel.

Van de tien hartewensen van de Parade koos de delegatie voor "een leefbare buurt". Ondanks de overvloedige regen oogstten ze met het spandoek "Stop de magalomanie, haven en polders in harmonie" zeer veel bijval.

Door dreiging van de havenuitbreidingen en het voortdurende vandalisme in het polderdorp Doel is "een leefbare buurt" de polderbewoners meer dan ooit op het lijf geschreven: een leven in harmonie met de haven, respect van de bezoekers aan de polderdorpen en daadwerkelijke acties van de lokale en gewestelijke overheid om de leefbaarheid van de dorpen en de polders te garanderen. Samen met de andere betogers hopen ze dat de Vlaamse overheid deze punten weer wat hoger op de agenda plaatst.Persmededeling Doel 2020, 7 maart 2015

Doel krijgt op proef n weekeinde politiepermanentie

Bewoners blijven aandringen op permanente maatregelen

Doel zal dit weekeinde dan toch politiepermanentie krijgen. Dat werd meegedeeld door de politiecommissaris van Beveren. Het betreft geen permanente maatregel maar op basis van deze ervaring wil de politie de inzet van manschappen in de komende weekeindes bekijken.

De bewoners en het comit Doel 2020 zijn blij met dit initiatief van de politiezone Beveren. Terzelfdertijd willen we wel onderstrepen dat het NIET bij een eenmalige maatregel mag blijven maar er blijvende - permanente - maatregelen nodig zijn. En die zijn dringend.

De bewoners begrijpen ook niet waarom er onduidelijkheid blijft bestaan over het herstel van de slagboom die nachtelijke vandalen uit het dorp moet houden. Die is namelijk al weken stuk. Daarnaar gevraagd op de gemeenteraad twee weken geleden kwam de burgemeester niet verder dan een "zo snel mogelijk". Over de afspraken terzake met de firma die hiervoor verantwoordelijk is kwamen de raadsleden niets te weten. Evenmin over "wat zo snel mogelijk" kan betekenen.

Dat het mogelijk is om op basis van gerichte informatie naar bezoekers toe en door preventie de meeste problemen te voorkomen in Doel werd vorige week nog bewezen. Toen hielden leden van de dorpswacht Doel gedurende het ganse weekeinde een gerichte actie tegen de overlast. Ondanks de aanwezigheid van 1.300 bezoekers werd de overlast daarbij zo goed als volledig teruggedrongen.

De dorpswacht zal dit weekeinde opnieuw aanwezig zijn maar zal zich gezien de politie-permanentie terughoudend opstellen.

Ondertussen werd aan alle gemeenteraadsleden van Beveren een uitnodiging gestuurd om morgen naar Doel te komen om zlf vast te stellen hoe een doorsnee zondag er verloopt. Ook de pers is van harte uitgenodigd om vast te stellen met welke problemen het dorp momenteel wordt geconfronteerd.

Hieronder vindt u de uitnodiging die naar de raadsleden werd verstuurd.

Beste gemeenteraadslid,

Afgelopen weken was er heel wat commotie rond de veiligheidssituatie in Doel. Vorig weekeind nam de dorpswacht van Doel zelf een aantal maatregelen om de overlast zoveel als mogelijk terug te dringen. Dat is ook grotendeels gelukt. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de dorpswacht doet wat feitelijk de taak is van de overheid.

Na onze actie van vorig weekeinde heeft de MLSO deze week een deel van de openstaande huizen dichtgemaakt met houten platen. Maar langs de achterzijde of op de bovenverdieping staan ze vaak nog open. Op tal van plaatsen laat de MLSO de gebroken glasscherven van ramen gewoon liggen. Zowel op straat als op het voetpad. De scherven van vernielde ramen op de bovenverdieping laten zij los in hun kader zitten. Dat is niet opgeruimd en vormt een acuut gevaar voor bezoekers, wandelaars, fietsers.

Wij kregen intussen bericht van de politie dat er zondag permanentie zal zijn in Doel. Naar wij vernamen betreft het geen permanente maatregel maar wil men op basis van deze ervaring de inzet van politie in de weekeindes bekijken. Dat is een eerste belangrijke stap. Maar wil men de problemen onder controle krijgen dan zijn er blijvende maatregelen nodig. Ook met de gebouwen in Doel die onder beheer staan van de gemeente moet dringend iets gebeuren. Zowel het politiekantoor als het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) staan er compleet verwaarloosd bij. Op die manier wekt de gemeente Beveren de indruk dat zij zelf geen interesse meer heeft in haar deelgemeente.

Doel is in de weekeindes n van d toeristische "toppers" in het Waasland geworden. Dat bezoek gaat al te vaak gepaard met normloos gedrag. Dat kan niet zonder een pakket van gepaste maatregelen of n of andere vorm van permanentie of controle.

Wij nodigen u alleszins graag uit om u morgen - zondag - zlf rekenschap te geven van wat de situatie is in Doel, nog altijd een deelgemeente onder de verantwoordelijkheid van Beveren. U kan dan zelf oordelen over maatregelen die al of niet noodzakelijk zijn.

Alvast welkom in ons dorp.Persmededeling 3de Generatie, 7 maart 2015

Jongeren voeren actie in de Deurganckdoksluis

Op een zandheuvel in de sluis hebben wij een spandoek ontvouwd en 500 flyers uitgedeeld aan de bezoekers. Wij hebben dit grote publieksevenement van de haven aangegrepen om te protesteren tegen het verdwijnen van Doel en de polders. Wij blijven ons verzetten tegen deze onnodige grondinname door de haven van Antwerpen. Er zijn voldoende alternatieven voor handen die het behoud van onze streek en de groei van de haven mogelijk maken. Onze actie was niet gericht tegen de Deurganckdoksluis.Pamflet uitgedeeldPersmededeling Doel 2020, 5 maart 2015

Advocaten Doel 2020 geven bewoners en landbouwers in GRUP-gebied juridisch advies en steun

Uitspraak Raad van State over GRUP wordt al verwacht binnen enkele maanden

Op een talrijk bijgewoonde info-avond voor bewoners en landbouwers in het GRUP-gebied, woensdagavond in Ouden Doel, hebben vertegenwoordigers en advocaten van Doel 2020 tekst en uitleg gegeven bij de verschillende procedures die het actiecomit voert tegen het GRUP. Dat gaat hem om de vernietigingsprocedure tegen het GRUP dat werd vastgesteld in 2012 en waarvan eerder een deel werd geschorst in 2013. De schorsingsprocedure die nu loopt tegen het zogenaamde reparatie-GRUP uit 2014. En tot slot de procedure bij het Grondwettelijk Hof die de ganse hocus-pocus van reparatie-GRUPs aanvecht.

Volgens advocaat Igor Rogiers valt er in verband met het zogenaamde reparatie-GRUP al een van de volgende maanden nieuws te verwachten. Als de Raad van State opnieuw schorst is het GRUP definitief van de kaart. Het zelfde gebeurt als het Grondwettelijk Hof een negatief oordeel velt over de werkwijze 'reparatie-GRUP'.

Daarnaast werd aan de bewoners ook meer uitleg gegeven over hun individuele rechten tegenover de Vlaamse overheid. Die stelt zich vaak bijzonder intimiderend op ten aanzien van gebruikers, huurders en eigenaars in het gebied.

Om aan die problemen tegemoet te komen heeft het actiecomit een tiental contactpersonen verspreid over Doel, de verschillende gehuchten en de polder die dienen als aanspreekpunt voor specifieke juridische problemen. Op die manier wil men het nodige weerwerk bieden tegenover de druk die de overheid uitoefent en wil men de mensen de nodige steun geven bij pogingen tot uitzetting of afbraken in het gebied.

De avond vond plaats in het PolderMAS en werd bijgewoond door een tachtigtal belangstellenden. De sfeer onder de aanwezigen maakte duidelijk dat er na al die jaren nog altijd heel wat strijdbaarheid aanwezig is in de polder en de bewoners niet van plan zijn hun streek zo maar op te geven.Persmededeling Doel 2020, 2 maart 2015

Dorpswacht Doel sluit dorp af voor amokmakers en overlast

Het voorbije weekeinde hebben leden van de dorpswacht Doel het dorp afgesloten voor ongewenste gasten. De actie is het gevolg van de aanhoudende overlast in Doel en het uitblijven van degelijke veiligheidsmaatregelen. Ondanks het feit dat op zondag opnieuw honderden auto's het dorp wilden binnen rijden bleef het bijzonder rustig in Doel. Het is lang geleden dat het er op een zondag nog zo kalm en zelfs prettig aan toeging in het Scheldedorp.

De actie van de dorpswacht vond zowel 's avonds en 's nachts plaats als overdag. Bezoekers zonder reden kwamen het dorp 's avonds niet meer in. De honderden wagens die het dorp op zondag wilden binnenkomen werden allemaal genformeerd met een pamflet. Nieuwsgierigen en 'ramptoeristen' werd gevraagd hun auto achter te laten aan de rand van het dorp en het dorp te voet te bezoeken. Twee niet-aangevraagde auto-meetings werden geweerd uit het dorp. Ook in het dorp zelf en langs de toegangsweg ter hoogte van de Kerncentrale werd er toezicht uitgeoefend door vrijwilligers.

Zaterdagnacht belde de veiligheid van de Kerncentrale de politie voor een grote groep Nederlanders die eerst probeerde om het dorp binnen te komen. En naderhand voorbereidingen leek te treffen om een autorace te organiseren op de Oostlangeweg. De politie arriveerde anderhalf uur later in Doel. Maar de Nederlanders in kwestie waren toen al door de aanwezigheid van de dorpswacht afgedropen. In de nacht van zaterdag op zondag werden in totaal een 20-tal voertuigen teruggestuurd. Het merendeel jonge Nederlanders maar er waren ook twee wagens met Russische fotografen. Zondag kreeg het dorp tussen 11u en 18u 1.300 bezoekers! Afgezien van de tientallen wagens met Nederlandse nummerplaat waren er wagens uit Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland, Roemeni en Litouwen... En dat op een doordeweekse zondag in Doel! Ondanks die massa volk was er de ganse zondag (opnieuw) gn enkel politietoezicht.

In totaal namen afgelopen weekeind 30 mensen deel aan de actie van de dorpswacht. Er waren zo goed als geen incidenten. De meeste bezoekers toonden vooral veel begrip. Ook bij mensen uit de streek en bezoekers van de horeca kon de dorpswacht op heel wat positieve respons rekenen.

Afgelopen week verklaarde de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver tijdens de gemeenteraad op een vraag van gemeenteraadslid Marina Apers uit Doel dat de politie reeds heel wat manuren besteedt aan Doel. Maar daar was afgelopen weekeinde dan toch niet veel van te merken in het dorp. Zaterdagmorgen om kwart voor elf (voor de volkstoeloop) reed er een combi door het dorp. Om vijf uur in de namiddag maakte een combi even halt bij de dorpswacht van Doel om te vragen 'wat er te doen was in Doel'? Maar het was maar een 'gewone zondag' in Doel...

De actie maakt alleszins duidelijk dat met een gericht en ontradend optreden veel onheil kan voorkomen worden in Doel. Bewoners dringen al twee jaar aan op gepaste maatregelen om de wekelijkse stroom bezoekers in goede banen te leiden maar tot nu toe tevergeefs. De dorpswacht is alleszins van plan om ook komende weken gericht op te treden tegen de overlast.Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2015

Doelenaars vragen tijdens gemeenteraad in Beveren meer veiligheid voor hun dorp

Inwoners van Doel hebben gisteren naar aanleiding van de gemeenteraad in Beveren actie gevoerd voor meer veiligheid. De reden daarvoor is het aanhoudend geweld en het vandalisme die het dorp nu al verschillende weekeindes op rij teisteren. Aan de raadsleden werd bijgaand pamflet uitgedeeld en een 15-tal actievoerders staken affiches omhoog waarop maatregelen gevraagd werden. Gemeenteraadslid Marina Apers deed onderstaande tussenkomst

Mondelinge vraag gemeenteraad 24 februari

Burgemeester,

schepenen,

Doel was zondag opnieuw een plaats van chaos en al overheersend vandalisme. Groepen Nederlandse hooligans die alles kapot slaan... Ondanks herhaalde telefoons: geen politieman te bespeuren. Het Ontmoetingscentrum van Doel stond sinds vorige nacht open. Ondanks herhaalde melding op zondag aan de politie bleef het gans de dag open staan. Vandaag staat het nog altijd open... Schade binnenin nog onbekend. Overal open getrapte deuren. Ingegooide ramen. Hopen Nederlanders die vernielingen aanrichten en die agressief uit de hoek komen als je ze aanspreekt. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Wie dat wenst mag ik eens een dag of enkele dagen bij ons logeren. Als wij ergens naar toe gaan houden we er rekening mee dat er niets gebeurt aan onze woning. Dat is een dagdagelijkse zorg. Of ik nu ga werken, naar de winkel ga, een vergadering, commissie of vanavond deze gemeenteraad bijwoon. Die bezorgdheid is er altijd. We staan er mee op en gaan er mee slapen. Hetzelfde doet zich voor bij onze buren en bij andere inwoners van Doel.

burgemeester, mijn vragen:

* En van mijn eerdere schriftelijke vragen betrof de slagboom die werd vernield. Het college antwoordde mij dat de opdracht voor de herstelling al is gegeven en dat het onderzoek naar de daders loopt. Is er een datum afgesproken voor de herstelling? Het duurt toch wel lang en de vernielde installatie geeft de indruk dat dit zo gelaten wordt. Maakt een spoedige herstelling geen deel uit van het contract met de firma om bij beschadiging zeer snel op te treden? Men mag niet toegeven aan zulke ernstige daden.

* Het college antwoordde mij dat er vorig jaar 29 GAS-boetes voor het onwettig betreden van woningen en 19 voor graffiti werden uitgeschreven. 48 in totaal, waarvan al 80% hun boete hebben betaald. Dat lijkt veel, maar met meer gerichte politie-acties zou het een veelvoud kunnen zijn. Afgelopen zondag alleen al konden er meer GAS-boetes uitgeschreven dan in gans 2014. Ik weet dat er veel manuren worden besteed in Beveren. Maar ik wil aandringen op een visie of actieplan waarbij interventies er komen - niet enkel door de inwoners die veelvuldig melden - maar dat er wordt opgetreden met de visie om gedurende een periode heel veel vandalen te kunnen betrappen. En dit dan ook zodanig te communiceren achteraf dat mogelijks nieuwe vandalen worden afgeschrikt. Momenteel heerst er bij velen die Doel bezoeken nog altijd het gevoel dat men ongestraft van alles kan doen. Regelmatige communicatie zal een effect van preventie hebben.

* Burgemeester, ik neem aan dat u het met mij eens bent: zo kan het echt niet verder. Welke andere maatregelen worden er genomen om de veiligheid in Doel voor de volgende weekeindes te verbeteren?


Burgemeester Mark Van de Vijver antwoordde dat de deelgemeente Doel geen gewone gemeente is en er reeds grote inspanningen worden geleverd voor de deelgemeente. En dat er telkens wanneer er een melding wordt gemaakt door de politie wordt uitgereden naar Doel. Dat laatste werd hem tegengesproken vanuit het publiek. Ook het feit dat de burgemeester niet kon zeggen wanneer de slagboom zou hersteld worden (al drie weken stuk) zorgde voor ontstemming bij de Doelenaars.

Apers kreeg bij haar opmerkingen zowel steun uit de meerderheid als uit de oppositie. Vanuit de meerderheid werd gewezen op de verantwoordelijkheid van Beveren inzake haar bewoners. De oppositie vond dat als de gemeente niet bij machte is de orde te handhaven zij de federale politie moet inzetten. De voorzitter van de gemeenteraad maakte een einde aan het debat. Maar of er nu bijkomende maatregelen komen bleef ook na de gemeenteraad onduidelijk.

Pamflet uitgedeeld op de gemeenteraad.Persmededeling Doel 2020, 8 februari 2015

Na een week van aanhoudend vandalisme opnieuw brandstichting in Doel

Doel 2020 en bewoners van Doel vragen structurele maatregelen tegen aanhoudend vandalisme

Zondagnamiddag 8 februari werd opnieuw brand gesticht in een leegstaande woning in Doel. Het betrof een nieuwbouwwoning in redelijk goede staat op de Engelsesteenweg. Ten gevolge van de brand kon gedurende bijna twee uur niemand het dorp nog in of uit. Het was het hoogtepunt in een lange week van vandalisme en overlast in Doel.

Wat voorafging

Sinds vorige zaterdag werd niet minder dan vijf keer ingebroken in het Ontmoetingscentrum in Doel, een gemeenschapsruimte van de gemeente die vaak wordt gebruikt voor evenementen.

In de nacht van zondag op maandag werd er om haf drie \'s morgens (!) bij een bewoner aangebeld. Er staan vier onbekenden voor de deur. Bij andere bewoners werd 's nachts op de deur gebonkt of stond men te claxonneren voor de deur.

In de nacht van maandag op dinsdag werd het automatische slagboomsysteem vernield (zie foto in bijlage). Sinds dat een camera aan de slagboom werd geplaatst, draaide het systeem goed en was het effectief tegen nachtelijke vandalen.

Gisteren en vandaag waren opnieuw honderden ramptoeristen (vooral uit Nederland) afgezakt naar Doel.

Afgelopen nacht werden op verschillende plaatsen ramen ingegooid.

Vandaag zaten er jongeren tot op de daken van huizen en deze namiddag werd - op klaarlichte dag - ook een huis in brand gestoken.

Verantwoordelijkheden

De bewoners van Doel hebben uitdrukkelijk een woonrecht gekregen van de Vlaamse overheid tot de bouw van het Saeftinghedok. Het is voor de hand liggend dat de Vlaamse overheid daar dan ook naar handelt.

Het aanhoudend vandalisme is een rechtstreeks gevolg van de verrottingspolitiek die al jarenlang wordt gevoerd door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Overal in Doel staan ramen en deuren open en kan ieder die dat wil ongestraft te keer gaan in de huizen van voormalige bewoners. Al jarenlang laat de MLSO de huizen in Doel verkommeren en vandaliseren en laat ze na om huizen op een ernstige manier te beveiligen of af te sluiten. Waarschijnlijk in de hoop dat ze uiteindelijk vanzelf invallen.

Dat is mr dan nalatigheid.

De gemeente Beveren heeft in het recente verleden enkele veiligheidsmaatregelen genomen, waarvan momenteel enkel de slagbomen overblijven. Maar deze maatregelen zijn ontoereikend gebleken om de escalatie van geweld te stoppen. De gemeente Beveren moet bijkomende maatregelen nemen. Het is logisch dat zij daarvoor kan rekenen op de Vlaamse overheid.

De compleet uit de hand gelopen situatie in Doel komt voor een groot deel op conto van de Vlaamse regering die onder leiding van Kris Peeters in 2007 het zogezegde woonrecht introk en de sloop beval. Deze beslissing van de Vlaamse Regering werd onwettig verklaard door de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en het Hof van Beroep te Gent. Maar de toenmalige Vlaamse regering heeft daarna nagelaten om dit onwettelijk 'beslist beleid' te veranderen. Wat zij van Doel hebben laten worden, is alleen maar te categoriseren onder de noemer "slecht beleid'. Het is de verantwoordelijkheid van de huidige Vlaamse Regering om dit weer recht te trekken.

Er wordt door de overheid vaak gezegd dat Doel niet lang meer zal bestaan. Dat wordt nu al verteld sedert 1998 en Doel bestaat nog steeds. In Doel wonen ook nog enkele tientallen mensen. Er werken ook mensen. Er zijn nog verschillende horeca-zaken en een bloeiende yacht-club. Wij vragen dan ook dat men er mee ophoudt de problematiek in Doel te negeren, en in Doel te handelen volgens de wetten en normen die elders gelden in Vlaanderen.Persmededeling Doel 2020, 4 februari 2015

GRUP Afbakening Haven van Antwerpen is in tegenspraak met Vlaams regeerakkoord

Doel 2020 gaat opnieuw naar Raad van State tegen GRUP-plannen

GRUP Afbakening Haven van Antwerpen is in tegenspraak met Vlaams regeerakkoord Doel 2020 gaat opnieuw naar Raad van State tegen GRUP-plannen

Het actiecomit Doel 2020 is namens de inwoners van Doel en de polders opnieuw naar de Raad van State gestapt om de plannen rond de vernietiging van Doel en de omliggende polders aan te vechten. In totaal gaat het om een historisch cultuurlandschap van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) dat de Vlaamse overheid wil laten verdwijnen voor havengebied en kunstmatig aangelegde natuur.

Wat voorafging

De plannen om Doel van de kaart te vegen gaan terug tot de Vlaamse regeringsbeslissing van 20 januari 1998. Maar in 2002 werden de plannen door de Raad van State geschorst en Doel werd weer woongebied. Het duurde tot 2013 vooraleer er een nieuw plan tot stand kwam. In al die jaren bleek er van een dringende havenuitbreiding geen sprake meer maar de plannen gingen ditmaal nog veel verder.

Eind 2013 schorste de Raad van de State opnieuw het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Namelijk het deel van de zogenaamde Saeftinghezone.

Om de schorsing ongedaan te maken werd achter de schermen maandenlang gewerkt aan een zogenaamd reparatie-GRUP. Door een wijziging in het decreet op de ruimtelijke ordening in april 2014 werd de mogelijkheid gecreerd om een GRUP aan te passen nadat het reeds is goedgekeurd. Zonder openbaar onderzoek en zonder beperking in de tijd.

Het gevolg hiervan is de goedkeuring in oktober 2014 van het zogenaamde reparatie-GRUP. Dit reparatie-GRUP heeft wel enkel maar betrekking op de geschorste delen van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Voor de rest van het GRUP-gebied loopt ondertussen nog de procedure ten gronde bij de Raad van State.

De onwettigheid van het reparatie-GRUP

Volgens de advocaten van Doel 2020 is ook het reparatie-GRUP onwettig. Zij halen daarvoor niet minder dan 18 middelen aan.

De Raad van State heeft in zijn schorsingsarrest m.b.t. het vorige RUP gesteld dat de vernietiging van een aantal natuurwaarden (Putten Weiden en de slikken voor Doel) een betekenisvolle aantasting vormt van een aantal Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De aanleg van het Saefthingedok is bijgevolg maar mogelijk als een strenge afwijkingsprocedure wordt gevolgd. Deze procedure werd niet gevolgd. De Vlaamse regering stelt in het reparatie-GRUP dat het momenteel bezig is met de creatie van nieuwe natuur zodat er geen sprake is van een aantasting van de gebieden en de afwijkingsprocedure niet moet worden gevolgd. Het Hof van Justitie heeft evenwel in het zeer recente arrest Briels gesteld dat deze redenering niet opgaat: met deze zgn. autonome natuurcreatie mag geen rekening worden gehouden. De vraag rijst bovendien of de gebieden die men wil vernietigen berhaupt kunnen worden gecompenseerd. In het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld werd uitdrukkelijk gesteld dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

Verder schaft het nieuwe RUP ook de leefbaarheidsbuffer naast Doel af. Nochtans heeft het Nooddecreet destijds de aanleg van de leefbaarheidsbuffer van "dwingend groot algemeen en strategisch belang verklaard" Daarmee verplicht het de regering om de ruimtelijke bestemming van deze zone hiermee in overeenstemming te brengen. Het nooddecreet geldt tot op vandaag en het RUP is er mee in strijd.

Het RUP is ook in strijd met de aanbevelingen in het ruimtelijk veiligheidsrapport en het advies van het FANC mbt de veiligheid rond de kerncentrale af. Daar is niets aan veranderd.

Tot slot werden in het Milieueffectenrapport (MER) niet alle redelijke alternatieven onderzocht. Zo werd het behoud van Doel op geen enkel moment onderzocht. Zelfs niet in die varianten waarin de haven niet uitbreidt. Daardoor is de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is zal er dus een nieuw MER voor de havenuitbreiding moeten worden opgesteld.

RUP in strijd met regeerakkoord

In de plannen zoals ze nu voorliggen wordt uitgegaan van de aanleg van een nieuw mega-containerdok (mr dan vier kilometer lang, 600 meter breed). Volgens het Antwerps Havenbedrijf zou het Saeftinghedok zelfs moeten klaar zijn in 2021! Dat laatste is niet alleen bijzonder voorbarig maar ook in strijd met het Vlaams regeerakkoord. Tot nu toe heeft de Vlaamse Regering nog altijd niet beslist of het Saeftinghedok er wel of niet komt. In het Vlaams regeerakkoord staat letterlijk dat het besluitvormingstraject nog moet worden opgestart.

Dit jaar komt op de rechteroever een volledig uitgeruste containerkade van 3 kilometer vrij die de grootste schepen ter wereld kan ontvangen. Waarom zou de Vlaamse regering honderden miljoenen uitgeven aan een nieuw Saeftinghedok als verderop het Delwaidedok leeg ligt? Dat zou niet echt getuigen van goed Vlaams bestuur.Persmededeling Doel 2020, 1 januari 2015

Recordcijfers voor Antwerpse Haven leveren (nog altijd) geen argumenten voor Saeftinghedok

Cijfers van haven en reders geven reden tot ernstig debat over geplande havenuitbreiding

Met een nieuw record van 198 miljoen ton behandelde goederen in de Antwerpse Haven werd gisteren door havenbaas Eddy Bruynnickx nog maar eens gepleit voor een havenuitbreiding met een extra containerdok: het zogenaamde Saeftinghedok, dat de Antwerpse havenautoriteiten na 2020 over Doel willen leggen. Maar de cijfers pleiten niet voor een nieuw containerdok. Dat blijkt uit cijfers die het Havenbedrijf en de goederenhandelaars hierover zlf publiceren. De grafiek in bijlage laat dat ook duidelijk zien.

Bovendien geeft Bruyninckx zelf aan dat de groei in containertrafiek mede het gevolg is van containerisatie. Dat wil zeggen goederen die vroeger op andere manieren werden vervoerd, worden nu steeds vaker in containers vervoerd. Daardoor zullen de oude terminals alsmaar minder worden gebruikt en kan het moderniseren van oude terminals de toekomstige groei perfect opvangen. Ook technologische innovatie voor containerterminals stelt de terminal operatoren in staat veel meer containers te behandelen op dezelfde oppervlakte. Om nog te zwijgen van het Delwaidedok dat kortelings vrijkomt en niet alleen volledig is ingericht voor behandeling van containers maar ook zonder problemen de grootste generatie schepen kan ontvangen.

En zoals Doel2020 al jaren aangeeft: containers leveren weinig jobs op. Dat wordt nu ook door de Antwerpse havenbestuurders voor het eerst in zoveel woorden toegegeven.

Rijst de vraag of de grote kosten die containertrafiek meebrengt voor de samenleving eigenlijk wel in verhouding staan tot de opbrengsten? De komst van het Saeftinghedok betekent niet alleen de vernietiging van een laatste stuk open ruimte van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) op de Linkerscheldeoever, het zal ook voor een stuk bijkomende verkeersellende zorgen in het Waasland en rond Antwerpen.

In de pleidooien voor een verdere havenuitbreiding in Antwerpen is de ratio al vele jaren zoek. Het verklaart de systematische pleidooien voor een steeds grotere, ruimteverslindende haven. Zonder enig debat, zonder kritisch studiewerk, zonder dat een ernstige afweging wordt gemaakt op maatschappelijk en zelfs economisch vlak. De cijfers die de haven zelf ter beschikking stelt geven daar nochtans alle reden toe.

Grafiek: containertrafiek versus capaciteit tot 2030Persmededeling Doel 2020, 21 december 2014

Bijna 700 bezwaarschriften bij college van Beveren tegen sloopaanvraag huisjes Oud Arenberg in Kieldrecht

Vorige maand maakte de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) bekend dat zij een sloopaanvraag heeft ingediend voor vijf huizen in het natuurgebied De Putten in Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

De jongeren in kwestie wilden met hun actie de leegstand en de onnodige verloedering van huizen in de polder aankaarten. Ze beschouwen zich niet als krakers maar stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knappen de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver eigenhandig verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

Het bericht van de sloopaanvragen kwam dan ook totaal onverwacht. Vooral omdat er voor de komende jaren in het gebied geen enkel project op stapel staat. Projecten kunnen er ook niet. Want de huizen liggen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten. Dat moet voorafgaand eerst gecompenseerd worden vooraleer men er eender wat kan beginnen. Of dat ooit kan is de vraag. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) doet al jarenlang onderzoek naar het gebied. Maar volgens de Plan-MER van het Deurganckdok zijn De Putten "oncompenseerbaar". Ook vanuit erfgoedstandpunt heeft het gebied grote waarde.

Op goed drie weken tijd kwamen bijna 700 afzonderlijke bezwaarschriften binnen bij het college van burgemeester en schepenen. Verschillende bezwaarschriften zijn bijzonder gestoffeerd. Ze maken ook duidelijk dat het dossier dat door de MLSO is ingediend onvolledig is en bol staat van de onwaarheden. Zie hiervoor bijlage (met kaarten en foto's).

Het college heeft nu tijd tot begin januari om voor de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een advies te formuleren over de sloop. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat "het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien." En verder dat "het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO."Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7 alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer genteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.