VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Feest in het dorp dat - nog altijd - niet weg wil

41ste Scheldewijding en Doelse feesten

Zondag 9 augustus vanaf 10u00

Programma

Vanaf 10u00 grote rommelmarkt, ambachtenmarkt, demonstraties, hondendressuur en schaapherder.

Doorlopend muziekoptredens en straatanimatie.

11u00 Scheldewijdingsmis.

12u00 Bootwijding en vlootshow.

Optredens van Sjores Ambrassband (Nl), Pan de Capazo (Sp); Balkanband, Shantygroepen Gaffeltuig en Zuidwest 10 (Nl), Rocket 88, enz...Persmededeling Doel 2020, 19 juli 2015

Beslissing Vlaamse Regering neemt twijfels rond aanleg Saeftinghedok niet weg

De Vlaamse Regering heeft vrijdag impliciet groen licht gegeven voor de bouw van het Saeftinghedok. Daarmee zouden het dorp Doel, verscheidene gehuchten en 1500 hectare vruchtbare poldergrond verdwijnen. Dat deze beslissing nu wordt genomen is geen verrassing. Het Antwerps Havenbedrijf heeft in de voorbije maanden de druk fel opgevoerd, en de Vlaamse regering is geplooid voor het lobbywerk. Dat het Antwerps Havenbedrijf in een hogere versnelling schakelt, is het gevolg van het aanzwellende protest tegen het Saeftinghedok. Het denkbeeldige draagvlak vertoont serieuze barsten. Verschillende mobiliteitsexperten hebben de voorbije maanden gewaarschuwd voor de vloedgolf van vrachtwagens op de wegen rond Antwerpen en het Waasland. Zij wijzen op een mogelijk totale stilstand, met gigantische economische kosten. Fernand Huts - CEO van Katoen Natie, het grootste bedrijf in de Waaslandhaven - verzet zich hevig tegen het dok en bereidt zijn bedrijf voor op de mobiliteitsproblemen, eventueel zelfs met een verhuis.

Deus ex Machina

De Vlaamse Regering denkt voor de mobiliteitsproblemen van het Saeftinghedok een 'deus ex machina' te hebben gevonden: de koppeling van het Saeftinghedok aan de Oosterweelverbinding. Doel 2020 ziet hierin echter een doorzichtig staaltje politieke strategie waarbij de Vlaamse Regering het Saeftinghedok gebruikt om de druk op de realisatie van de Oosterweelverbinding te vergroten. Men creëert met andere woorden zelf het probleem om de eigen politieke agenda door te duwen. Terwijl nergens uit blijkt dat de Oosterweelverbinding daadwerkelijk een oplossing is voor de zee van containers van en naar het Deurganckdok en Saeftinghedok.

MKBA

Zoals bij ieder groot havenproject wordt ook nu gezwaaid met duizenden jobs en miljarden toegevoegde waarde. Bij de berekening van de 3,5 tot 4,5 miljard euro toegevoegde waarde kunnen ernstige vraagtekens worden gesteld. Een deel van de baten is namelijk afkomstig van een verbetering (!) van de mobiliteit voor bedrijven, waarbij hun transportkosten dalen omdat het Saeftinghedok dichterbij is dan andere havens. Dit valt onmogelijk serieus te nemen, aangezien de mobiliteit net zal verslechteren door de vrachtwagenstroom van het Saeftinghedok en de transportkosten dus zullen vergroten. Hoe relatief plannen en voorspellingen zijn, is ook af te leiden uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever:

  1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
  2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
  3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
  4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De trafiek naar het dok is voornamelijk een verschuiving vanuit andere terminals. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies!

De noodzaak van het Saeftinghedok

Alle economische baten ten spijt, er is geen nood aan het Saeftinghedok. De bestaande containercapaciteit in de haven is voldoende om de toekomstige groei op te vangen. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf zijn echter onrealistisch en gaan uit van achterhaalde voorspellingen. Zij rekenen voor de komende 10 jaar op een groei van 4% per jaar. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar! Dat het voorbije halfjaar de groei in Antwerpen is toegenomen, kan worden verklaard door de rederijen die hun containertrafiek vanuit Zeebrugge naar Antwerpen verplaatsten. Een zero-sum game voor de Vlaamse havens, maar wel dubbel betaald door de Vlaamse belastingsbetaler.

Procedures

In de media stellen het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering het Saeftinghedok voor als een voldongen feit. Niets is minder waar. Er lopen nog verschillende procedures voor de Raad van State. Er mag dan recent geen schorsing zijn uitgesproken (omwille van een nieuwe regeling sinds 2014) een vernietiging blijft reëel. Men mag niet vergeten dat tot hiertoe de Raad van State nog geen enkel argument ten gronde heeft behandeld. Bovendien wordt het GRUP niet enkel door actiegroepen aangevochten, maar ook de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur en het FANC. Ook zij voeren argumenten aan die nog steeds moeten worden behandeld.

Bewoners

Doel 2020 richt zich ook specifiek naar de bewoners van het bedreigde gebied. Laat u niet intimideren door de PR-machine van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Door hun boodschap van voldongen feiten trachten zij twijfel en onzekerheid te zaaien. Het draagvlak voor het Saeftinghedok wordt echter steeds kleiner en de juridische basis steeds onstabieler. De kans is reëel dat de plannen door de Raad van State worden vernietigd. Wij blijven dan ook voortgaan met onze acties voor het behoud van Doel en de polders.Persmededeling Doel 2020, 13 juli 2015

Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen

Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid. Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als "een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt."

"8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen."

"8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren."


Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht...) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent... Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving. Met het zogenaamde arrest Briels van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat "de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn."

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures, uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.Persmededeling Doel 2020, 9 juli 2015

Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner

Antwerpse havenplannen worden probleem voor gàns het Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven

Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: 'De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.' Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de 'argumentatie' van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven. En àlles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario's mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

  1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
  2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
  3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
  4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Film

Doel 400 jaar

Door Kurt Van Vlem

Link naar de film.Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2015

Doel 2020 vraagt schorsing reparatieGRUP voor de Raad van State

Vandaag hebben voor de Raad van State de pleidooien voor de schorsing van het reparatieGRUP voor de Antwerpse haven (Linkeroever) plaatsgevonden.

Meester Rogiers - advocaat van de bewoners uit Doel en omstreken - heeft de schorsing toch gevraagd, ondanks dat de Auditeur adviseerde niet te schorsen. Hij oordeelt dat er weldegelijk spoedeisendheid bestaat aangezien de leefbaarheid in Doel en omstreken niet meer kan worden gewaarborgd en zeer snel kan verslechteren door overheidsingrepen die mogelijk worden gemaakt door het GRUP. Rogiers verwees onder meer naar sloopwerken die de Maatschappij Linkerscheldeoever voorbereidt voor Doel-dorp dit jaar.

De advocaten van de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf hebben hun pleidooien vooral gericht op de geplande natuurcompensaties. Het advies van de Auditeur was vernietigend voor de manier waarop deze natuurcompensaties zijn gepland en hoe de bestaande natuur is beoordeeld. De advocaten betwisten echter de visie van de Auditeur en beweren dat de overheid correct is in haar werkwijze. Opvallend, zij beweren dat de natuurcompensaties eigenlijk geen compensaties zijn en dat er geen directe link bestaat tussen de natuurcompensaties en de havenontwikkeling (is letterlijk zo gezegd). De natuurcompensaties zouden een apart project zijn, los van de havenontwikkeling. Dit pleidooi mist natuurlijk elke geloofwaardigheid. De bestaande natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn beschermd maar moeten verdwijnen voor havenuitbreiding. En uit het reparatieGRUP blijkt duidelijk dat deze te verdwijnen natuurgebieden specifiek een tegenhanger krijgen in de polders. (Om een voorbeeld te noemen: de Verrebroekse Plassen kunnen maar worden ingenomen voor het Verrebroekdok indien het natuurgebied Prosperpolder-Zuid is aangelegd). Dit is duidelijk een verhaal waarbij bestaande natuur wordt verwijderd en elders wordt gecompenseerd. Dus begrijpe wie begrijpe kan. Het lijkt ons eerder bochtenwerk te zijn om het GRUP opnieuw te redden. Meester Vernaillen - de advocaat van het Antwerps Havenbedrijf - gaf ook nog te kennen dat het Antwerps Havenbedrijf zeker niet de bedoeling heeft opzettelijke kunstgrepen of "truken" uit te halen.

Een uitspraak met betrekking tot de schorsing volgt binnen afzienbare tijd.Persmededeling Doel 2020, 19 mei 2015

N-VA-raadsleden uit Doel nemen ontslag wegens Saeftingehedok

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut hebben afgelopen weekeinde allebei ontslag genomen als bestuurslid en mandataris van N-VA. Apers en Thibaut zijn allebei woonachtig in Doel. De reden voor hun ontslag is het uitblijven van effectieve maatregelen ten gunste van Doel en het veranderde standpunt van de N-VA afdeling ten aanzien van de mogelijke havenuitbreiding. Gisteren bevestigde N-VA Beveren de nieuwe houding t.a.v. Saeftinghedok.

Hieronder het bericht dat Marina Apers en Annick Thibaut verstuurden.

Gisteren hebben wij als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid ons ontslag ingediend bij N-VA Beveren. De houding van N-VA Beveren t.a.v. Doel en de mogelijke komst van het Saeftinghedok maakt de situatie voor ons onhoudbaar. Wij betreuren die stap te moeten zetten maar de houding van N-VA Beveren laat ons geen keuze. Voor ons geldt nog altijd het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord.

Dat ons ontslag vandaag werd meegedeeld aan de pers is niet onze keuze. Wij willen ook niet mee doen aan een polemiek of natrapperij. Wij willen op een geloofwaardige manier aan politiek blijven doen. En wij hopen dat men dit respecteert.

Hieronder de ontslagbrief die we gisteren stuurden aan het bestuur van N-VA Beveren en aan onze N-VA collega's. In bijlage vindt u ons profiel op de N-VA webstek. U zal begrijpen dat wij op deze manier niet meer konden functioneren binnen N-VA Beveren.


Marina Apers, gemeenteraadslid

Annick Thibaut, OCMW-raadslidPersmededeling Doel 2020, 13 mei 2015

Doel 2020 niet te spreken over weigering feest Katoennatie door gemeente Beveren

Het actiecomité Doel 2020 is niet te spreken over de weigering van de gemeente Beveren ten aanzien van het cultuurfeest dat Fernand Huts voor 21 juni heeft gepland in het Scheldedorp Doel. Dat men het laat uitschijnen alsof de mensen van Doel gekant zouden zijn tegen dit soort van activiteiten raakt kant noch wal.

De aanvraag voor de boek- en filmvoorstelling inclusief een evenement werd eerder goedgekeurd door het college van Beveren op 9 maart ll. Op het college van 28 april werd hierop teruggekomen zogezegd omwille van negatief advies door de politie. Nochtans had de gemeente vlak voor die 28ste april Katoennatie doorverwezen naar de mensen van het Scheldewijdingscomité in Doel om de praktische kant van de zaak te bespreken. Dat gebeurde trouwens in de loop van 28 april.

Naar de reden voor de intrekking van de toestemming is het gissen. Maar het is natuurlijk absurd dat een cultureel evenement dat een meerwaarde betekent voor het dorp wordt verboden terwijl men tegenover de systematische overlast en allerhande illegale activiteiten niet kan of wil optreden.

Op de webstek van de gemeente Beveren staat vandaag te lezen: 'Het gemeentebestuur van Beveren neemt een consequente houding aan t.a.v. grootschalige evenementen in Doel, en maakt hierop geen uitzonderingen. Het gemeentebestuur wil op die manier de rust in het dorp vrijwaren, de veiligheid garanderen en ongewenste gasten niet op ideeën brengen.' Tegelijkertijd laat men het uitschijnen alsof de beslissing is ingegeven door zorg om de bewoners van Doel...

De bewoners konden de voorbije maanden niet echt rekenen op het gemeentebestuur van Beveren als het aankomt op ondersteunende maatregelen voor beveiliging of normalisering in hun dorp. Toen in september 2014 een herdenkingsviering plaatsvond voor de overleden voorvechter van Doel Ferdinand De Bondt werd het dorp overspoeld door auto-fanaten die een auto-meeting hadden in Doel. Ei zo na viel de viering in het water. Bleek dat het college - per ongeluk - toestemming had gegeven... Het zorgde voor een ganse dag van overlast in het dorp want politie was niet voor handen... Sindsdien is het niet meer opgehouden. Zowel voor wat de overlast geldt. Als voor wat de afwezigheid van politie betreft. Ondanks alle beloften is het ong altijd wachten op effectieve maatregelen.

'De ongewenste gasten' in Doel waar Beveren nu over spreekt worden vooral op ideeën gebracht door de complete afwezigheid van elke vorm van toezicht of politie-permanentie. Niet door positieve culturele activiteiten. Maar blijkbaar slaagt het gemeentebestuur van Beveren er niet in om een onderscheid te maken tussen wat culturele activiteiten zijn en wat overlast is. Dat maakt dat culturele activiteiten die aangevraagd worden en vergezeld zijn van een sluitend veiligheidsplan systematisch afgewezen en verboden worden (eerder dit jaar: aanvraag voor cultuurfeest. Nu Huts) en illegale activiteiten gewoon ongestraft kunnen doorgaan. Het maakt de gemeente Beverren waarschijnlijk tot een unicum in Vlaanderen.Persmededeling Doel 2020, 11 mei 2015

Auditeur oordeelt dat reparatie-GRUP afbakening haven van Antwerpen onwettig is

Saeftinghedok gaat niet door

Chronologie

Op 30 april 2013 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" definitief vast.

Dit GRUP veegde Doel planologisch van de kaart en moest de basis vormen voor het Saeftinghedok.

De Raad van State heeft het GRUP op 3 december 2013 gedeeltelijk geschorst wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorzag o.a. in de vernietiging van het uitzonderlijke natuurgebied De Putten (Vogelrichtlijngebied), in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied) en in de aanleg van andere natuurgebieden elders als compensatie.

Een dergelijk GRUP kan echter maar worden goedgekeurd wanneer een zgn. passende beoordeling (bijv. een MER) is gemaakt omtrent de gevolgen van het plan voor het Vogelrichtlijn- en / of Habitatrichtlijngebied én uit deze beoordeling blijkt dat het plan geen betekenisvolle aantasting van het gebied veroorzaakt. Is de passende beoordeling negatief, dan kan het plan slechts uitzonderlijk worden goedgekeurd, met name wanneer er dringende redenen van groot openbaar belang zijn, er geen alternatieven zijn én er compenserende maatregelen worden genomen. De Auditeur oordeelde in 2013 reeds dat deze uitzonderingsprocedure niet was gevolgd en dat de passende beoordeling gebrekkig was omdat rekening werd gehouden met creatie van nieuwe natuurgebieden (compensaties), waarvan de uitkomst onzeker is.

Na de schorsing in 2013 heeft het Vlaamse Parlement in april 2014 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangepast zodat gebrekkige RUP's voortaan kunnen worden "gerepareerd" zonder een nieuw openbaar onderzoek. Ondanks het feit dat deze wijziging van de Codex wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse regering op 24 oktober 2014 een reparatie-RUP uitgevaardigd dat opnieuw voorziet in het verdwijnen van Doel en in de aanleg van het Saeftinghedok.

Reparatie-GRUP is onwettig

Ook dit reparatie-RUP wordt aangevochten voor de Raad van State en de Auditeur heeft in zijn verslag de „reparatie" met de grond gelijk gemaakt. Eer is nog steeds sprake van compensatie zonder dat de uitzonderingsprocedure werd gevoerd en bovendien blijft de passende beoordeling gebrekkig (1) omdat rekening wordt gehouden met de compensaties en (2) de uitkomst van de creatie van deze compensaties onzeker blijft. Dus ook het reparatie-RUP is onwettig. In wezen moet een nieuw MER worden opgesteld, hetgeen jaren in beslag zal nemen.

Wel adviseert de Auditeur niet om de schorsing van het GRUP te bevelen. Hic et nunc wordt er immers geen spoedeisendheid aangetoond voor de Doelenaars. Mocht er zich echter een situatie voordoen waarbij wel spoedeisendheid ontstaat (massale sloopvergunningen die worden afgeleverd, of onteigening die wordt opgestart), dan kan te allen tijde een nieuwe aanvraag tot schorsing worden ingediend. Wat nu met de Haven van Antwerpen?

De kans dat het reparatie-GRUP dus ook vernietigd wordt is zo goed als zeker, te meer nu het Hof van Justitie recentelijk in een gelijkaardige zaak tot hetzelfde besluit kwam. De onwettigheid van het GRUP impliceert de onwettigheid van de vergunningen die op basis van het RUP zouden worden verleend. Ook de geplande onteigeningen zijn onwettig. Noch de verhuis van MSC, noch de mogelijke herinvulling aan het Delwaidedok zullen worden gehinderd. Ook de groeikansen voor MSC worden niet gehypothekeerd.

Maar de onwettigheid van het reparatie-RUP impliceert dat het megalomaan vernietigingsproject Saeftinghedok thans niet doorgaat.

Natuurcompensaties

Het verslag van de Auditeur toont nog maar eens de gebrekkigheid van de natuurcompensatieplannen aan. Wij achten dan ook de tijd rijp om deze compensatieplannen te herbekijken.

Bij een effectieve vernietiging van het GRUP kunnen er ook inbreidingsplannen van de haven (Verrebroekdok e.a.) in het gedrang komen. Onze juridische actie is niet gericht tegen de inbreidingsplannen. Deze kunnen zonder probleem doorgaan indien voor elk project apart een planningsproces wordt opgestart. En te kiezen voor natuurcompensatie met respect voor de mens en het bestaande cultuurlandschap. Een afzonderlijke behandeling van de inbreidingsplannen zou ook van meer logica getuigen dan deze samen te voegen met de plannen voor een grote havenuitbreiding. Beide staan namelijk los van elkaar.

Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor leefbaarheid van Doel

De kans dat Doel niet zal verdwijnen in de komende jaren is reëel. De nu al 15 jaar aanslepende aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering, het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn de rechtstreekse oorzaak voor de ellendige situatie waar het dorp Doel zich vandaag in bevindt. Het is niet meer dan correct dat diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn er voor zorgen dat er in Doel eindelijk een minimum aan veiligheid en leefbaarheid tot stand komt.Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2015

Propagandaslag voor Saeftinghedok neemt vragen niet weg

Met de werken aan de Deurganckdoksluis en de mogelijke komst van een industrieel project aan het Delwaidedok is het Antwerps havenbestuur een niet eerder geziene propagandaslag voor het Saeftinghedok gestart. Voor de zoveelste keer in 20 jaar tijd werd vandaag de verdwijning van Doel aangekondigd. Bij zoveel verbaal geweld blijft nog weinig ruimte voor ratio en kritische reflectie. Nochtans – in tegenstelling met wat men systematisch suggereert - heeft het ene niets te maken met het andere. En de euforie neemt de bestaande vragen niet weg.Met de Deurganckdoksluis krijgen de dokken (achter de sluizen) op Linkeroever een tweede ontsluiting maar het zorgt niet voor een noodzaak tot uitbreiding. Ook de (mogelijke) invulling van het Delwaidedok (dat leeg komt door de verhuis van MSC naar het nog grotendeels ongebruikte Deurganckdok) impliceert geen noodzaak tot uitbreiding. Het Antwerps Havenbedrijf ijvert al sedert 1995 voor een verdere uitbreiding van containercapaciteit op de Linkeroever. Maar tot nog toe was daar géén enkele noodzaak toe. Al die jaren bleef er voor de behandeling van containers overcapaciteit bestaan in de Antwerpse Haven. Dat is ook vandaag nog altijd zo. In de huidige argumentatie voor het Saeftinghedok dat dwars over het dorp Doel moet komen wordt geargumenteerd dat MSC zijn activiteiten op één grote terminal moet concentreren "vanwege operationele efficiëntie". Maar dat klopt niet. In bijna alle grote Europese havens zitten rederijen verspreid over verschillende terminals. Zelfs in Antwerpen opereert PSA sinds de jaren '90 verspreid op de Noordzeeterminal, Europaterminal en het Deurganckdok. De hefboomkracht van MSC is groot omdat zij de helft van alle containers in Antwerpen behandelen. Maar moet Antwerpen een nieuw containerdok aanleggen omdat één speler dat wil? En dat terwijl de huidige infrastructuur ruimschoots volstaat om hun activiteiten verder te ontwikkelen?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het Saeftinghedok die zopas werd vrijgegeven door het Antwerps Havenbedrijf heeft uit drie onderzochte scenario's de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok als meest positief weerhouden. Niet onbelangrijk om weten is dat àlle scenario's uitgingen van de aanleg van het dok onder één of andere vorm. Het scenario zonder Saeftinghedok was al bij voorbaat uitgesloten... Dat daarbij de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghezone "als zeer maatschappelijk rendabel project" uit de bus komt kan moeilijk verbazen. Maar wat is de waarde van zo een MKBA?

In hoeverre de Haven van Antwerpen met de huidige infrastructuur in staat is om te anticiperen op de te verwachte containergroei is nergens onderzocht. De vraag is ook of men het kàn (of wil) onderzoeken? Om de nood aan bijkomende capaciteit voor containerbehandeling te onderstrepen heeft de haven jarenlang de overslagcapaciteit in de haven onderschat. Men kan ook moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 200 miljoen ton op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.

Als men een complete streek op de schop wil nemen (het gaat om véél meer dan het dorp Doel alleen) - 3000 voetbalvelden groot - die bovendien van uitzonderlijke historische waarde is (zie daarvoor laatste nummer van de overheidsuitgave Monumenten en Landschappen) en honderden mensen wil verjagen dan moet men over stevige economische argumenten beschikken. Die argumenten zijn er niet. De komst van een bijkomend containerdok dreigt bovendien het Waasland helemaal te verstikken.

De noden van rederij MSC (want het gaat alleen dààrom) zijn perfect op te vangen binnen de bestaande capaciteit. Het is trouwens ook niet te begrijpen waarom Vlaanderen zou betalen voor een nieuw megadok als er in Zeebrugge twee containerterminals komen leeg te liggen.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2015

Havenbaas Eddy Bruyninckx wil Saeftinghedok ondanks dreigende verkeersoverlast

Antwerpse Haven lijkt hoe langer, hoe meer, loopjongen van één rederij

Deze morgen verklaarde havenbaas Eddy Bruyninckx – naar aanleiding van de onderwaterzetting van de Deurganckdoksluis - dat het Antwerps havenbestuur volgende week een formele vraag zal stellen aan de Vlaamse Regering voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok. Als het Saeftinghedok er komt, verdwijnt het Scheldedorp Doel. Maar het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet. Het mist ook – zeker in de regio - alle draagvlak

Met de komst van een megadok valt ook te vrezen voor toenemende druk op de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Een verkeersinfarct valt daarbij niet uit te sluiten. Bruyninckx vroeg deze morgen voor het megalomane project van de haven expliciet steun aan de burgemeester van Beveren en de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Vragen staat vrij maar de havenbaas zal in het Waasland of Oost-Vlaanderen ongetwijfeld maar weinig steun vinden voor zijn project. Doel 2020 blijft zich alleszins verzetten tegen dit project dat 1500 ha open ruimte opslokt, waarvoor honderden mensen moeten verhuizen en waar een nog onbekend kostenplaatje aanhangt.

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013...

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan.

Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen "dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan." Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet té veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Het is niet omdat rederij MSC haar trafiek wil concentreren op één plaats (inclusief onbeperkte groeimogelijkheden) dat daarmee de belastingbetaler moet opdraaien voor een Saeftinghedok dat feitelijk overbodig is. De Antwerpse haven lijkt hoe langer, hoe meer de speelbal van één grote speler. En dat is niet zonder risico.Archeonet Vlaanderen

Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel

Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614).

Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw.

Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.

Dossier downloadenPersmededeling, 1 april 2015

Huis-aan-huisbedeling satirisch blad Hola

Bende van Osschaart

Op 1 april sloeg in de polderdorpen opnieuw "de Bende van Osschaart" toe. Huis aan huis werden er 2000 exemplaren bedeeld van het blad Hola, duidelijk een parodie op het blad Halo van de MLSO. In het blad staan hoogst lezenswaardige artikels. Zo over de inrichting van een Beleveniscentrum in het thema van Doel te Prosperpolder (met onder meer gelegenheid voor families om een huis te vandaliseren en ruiten in te gooien), interviews met Wilfried Deckers (voormalig terreinbeheerder MLSO, nu werkzaam in Syrië) en Amedé van Peel (woonachtig in de haven en broer van). Vorig jaar op 1 april nam "de Bende van Osschaart" Kris Peeters (toenmalig minister-president), Joke Schauvlieghe (minister van milieu), havenschepen Marc Van Peel en havenbaas Eddy Bruyninckx in het vizier. In een straal van 500m rond de woning van betrokkenen kregen de bewoners toen een officieel uitziende brief in de bus waarin werd meegedeeld dat ze gezien de aanhoudende Antwerpse havenuitbreiding plaats moest ruimen voor een bijkomende natuurcompensatie of een rangeerstation. Op een bijgevoegd kaartje was duidelijk te zien dat de huizen van de havenpromotoren er net niet in vielen. Ondanks het feit dat aan de bewoners werd duidelijk gemaakt dat het eigenlijk een grap betrof werd er furieus gereageerd op "de smakeloze grap" die oudjes had ongerust gemaakt. Deze keer bleef de reactie binnen de perken. Op de webstek van de MLSO werd nog op 1 april meegedeeld dat ze absoluut niets te maken heeft met het initiatief of met de prijskamp voor een etentje met burgemeester Mark Van de Vijver...

Hola 1 april 2015 - pagina 1
Hola 1 april 2015 - pagina 2
Hola 1 april 2015 - pagina 3
Hola 1 april 2015 - pagina 4Persmededeling 3de Generatie, 29 maart 2015

3de Generatie op de Hart boven Hard parade

De delegatie uit Doel en de polder oogstte veel bijval in Brussel

Samen met 20.000 andere sympathisanten stapte deze namiddag een delegatie van de Derde Generatie mee in de Grote Parade van Hart boven Hard in Brussel.

Van de tien hartewensen van de Parade koos de delegatie voor "een leefbare buurt". Ondanks de overvloedige regen oogstten ze met het spandoek "Stop de magalomanie, haven en polders in harmonie" zeer veel bijval.

Door dreiging van de havenuitbreidingen en het voortdurende vandalisme in het polderdorp Doel is "een leefbare buurt" de polderbewoners meer dan ooit op het lijf geschreven: een leven in harmonie met de haven, respect van de bezoekers aan de polderdorpen en daadwerkelijke acties van de lokale en gewestelijke overheid om de leefbaarheid van de dorpen en de polders te garanderen. Samen met de andere betogers hopen ze dat de Vlaamse overheid deze punten weer wat hoger op de agenda plaatst.Persmededeling Doel 2020, 7 maart 2015

Doel krijgt op proef één weekeinde politiepermanentie

Bewoners blijven aandringen op permanente maatregelen

Doel zal dit weekeinde dan toch politiepermanentie krijgen. Dat werd meegedeeld door de politiecommissaris van Beveren. Het betreft geen permanente maatregel maar op basis van deze ervaring wil de politie de inzet van manschappen in de komende weekeindes bekijken.

De bewoners en het comité Doel 2020 zijn blij met dit initiatief van de politiezone Beveren. Terzelfdertijd willen we wel onderstrepen dat het NIET bij een eenmalige maatregel mag blijven maar er blijvende - permanente - maatregelen nodig zijn. En die zijn dringend.

De bewoners begrijpen ook niet waarom er onduidelijkheid blijft bestaan over het herstel van de slagboom die nachtelijke vandalen uit het dorp moet houden. Die is namelijk al weken stuk. Daarnaar gevraagd op de gemeenteraad twee weken geleden kwam de burgemeester niet verder dan een "zo snel mogelijk". Over de afspraken terzake met de firma die hiervoor verantwoordelijk is kwamen de raadsleden niets te weten. Evenmin over "wat zo snel mogelijk" kan betekenen.

Dat het mogelijk is om op basis van gerichte informatie naar bezoekers toe en door preventie de meeste problemen te voorkomen in Doel werd vorige week nog bewezen. Toen hielden leden van de dorpswacht Doel gedurende het ganse weekeinde een gerichte actie tegen de overlast. Ondanks de aanwezigheid van 1.300 bezoekers werd de overlast daarbij zo goed als volledig teruggedrongen.

De dorpswacht zal dit weekeinde opnieuw aanwezig zijn maar zal zich gezien de politie-permanentie terughoudend opstellen.

Ondertussen werd aan alle gemeenteraadsleden van Beveren een uitnodiging gestuurd om morgen naar Doel te komen om zélf vast te stellen hoe een doorsnee zondag er verloopt. Ook de pers is van harte uitgenodigd om vast te stellen met welke problemen het dorp momenteel wordt geconfronteerd.

Hieronder vindt u de uitnodiging die naar de raadsleden werd verstuurd.

Beste gemeenteraadslid,

Afgelopen weken was er heel wat commotie rond de veiligheidssituatie in Doel. Vorig weekeind nam de dorpswacht van Doel zelf een aantal maatregelen om de overlast zoveel als mogelijk terug te dringen. Dat is ook grotendeels gelukt. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de dorpswacht doet wat feitelijk de taak is van de overheid.

Na onze actie van vorig weekeinde heeft de MLSO deze week een deel van de openstaande huizen dichtgemaakt met houten platen. Maar langs de achterzijde of op de bovenverdieping staan ze vaak nog open. Op tal van plaatsen laat de MLSO de gebroken glasscherven van ramen gewoon liggen. Zowel op straat als op het voetpad. De scherven van vernielde ramen op de bovenverdieping laten zij los in hun kader zitten. Dat is niet opgeruimd en vormt een acuut gevaar voor bezoekers, wandelaars, fietsers.

Wij kregen intussen bericht van de politie dat er zondag permanentie zal zijn in Doel. Naar wij vernamen betreft het geen permanente maatregel maar wil men op basis van deze ervaring de inzet van politie in de weekeindes bekijken. Dat is een eerste belangrijke stap. Maar wil men de problemen onder controle krijgen dan zijn er blijvende maatregelen nodig. Ook met de gebouwen in Doel die onder beheer staan van de gemeente moet dringend iets gebeuren. Zowel het politiekantoor als het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) staan er compleet verwaarloosd bij. Op die manier wekt de gemeente Beveren de indruk dat zij zelf geen interesse meer heeft in haar deelgemeente.

Doel is in de weekeindes één van dé toeristische "toppers" in het Waasland geworden. Dat bezoek gaat al te vaak gepaard met normloos gedrag. Dat kan niet zonder een pakket van gepaste maatregelen of één of andere vorm van permanentie of controle.

Wij nodigen u alleszins graag uit om u morgen - zondag - zélf rekenschap te geven van wat de situatie is in Doel, nog altijd een deelgemeente onder de verantwoordelijkheid van Beveren. U kan dan zelf oordelen over maatregelen die al of niet noodzakelijk zijn.

Alvast welkom in ons dorp.Persmededeling Doel 2020, 5 maart 2015

Advocaten Doel 2020 geven bewoners en landbouwers in GRUP-gebied juridisch advies en steun

Uitspraak Raad van State over GRUP wordt al verwacht binnen enkele maanden

Op een talrijk bijgewoonde info-avond voor bewoners en landbouwers in het GRUP-gebied, woensdagavond in Ouden Doel, hebben vertegenwoordigers en advocaten van Doel 2020 tekst en uitleg gegeven bij de verschillende procedures die het actiecomité voert tegen het GRUP. Dat gaat hem om de vernietigingsprocedure tegen het GRUP dat werd vastgesteld in 2012 en waarvan eerder een deel werd geschorst in 2013. De schorsingsprocedure die nu loopt tegen het zogenaamde reparatie-GRUP uit 2014. En tot slot de procedure bij het Grondwettelijk Hof die de ganse hocus-pocus van reparatie-GRUPs aanvecht.

Volgens advocaat Igor Rogiers valt er in verband met het zogenaamde reparatie-GRUP al een van de volgende maanden nieuws te verwachten. Als de Raad van State opnieuw schorst is het GRUP definitief van de kaart. Het zelfde gebeurt als het Grondwettelijk Hof een negatief oordeel velt over de werkwijze 'reparatie-GRUP'.

Daarnaast werd aan de bewoners ook meer uitleg gegeven over hun individuele rechten tegenover de Vlaamse overheid. Die stelt zich vaak bijzonder intimiderend op ten aanzien van gebruikers, huurders en eigenaars in het gebied.

Om aan die problemen tegemoet te komen heeft het actiecomité een tiental contactpersonen verspreid over Doel, de verschillende gehuchten en de polder die dienen als aanspreekpunt voor specifieke juridische problemen. Op die manier wil men het nodige weerwerk bieden tegenover de druk die de overheid uitoefent en wil men de mensen de nodige steun geven bij pogingen tot uitzetting of afbraken in het gebied.

De avond vond plaats in het PolderMAS en werd bijgewoond door een tachtigtal belangstellenden. De sfeer onder de aanwezigen maakte duidelijk dat er na al die jaren nog altijd heel wat strijdbaarheid aanwezig is in de polder en de bewoners niet van plan zijn hun streek zo maar op te geven.Persmededeling Doel 2020, 2 maart 2015

Dorpswacht Doel sluit dorp af voor amokmakers en overlast

Het voorbije weekeinde hebben leden van de dorpswacht Doel het dorp afgesloten voor ongewenste gasten. De actie is het gevolg van de aanhoudende overlast in Doel en het uitblijven van degelijke veiligheidsmaatregelen. Ondanks het feit dat op zondag opnieuw honderden auto's het dorp wilden binnen rijden bleef het bijzonder rustig in Doel. Het is lang geleden dat het er op een zondag nog zo kalm en zelfs prettig aan toeging in het Scheldedorp.

De actie van de dorpswacht vond zowel 's avonds en 's nachts plaats als overdag. Bezoekers zonder reden kwamen het dorp 's avonds niet meer in. De honderden wagens die het dorp op zondag wilden binnenkomen werden allemaal geïnformeerd met een pamflet. Nieuwsgierigen en 'ramptoeristen' werd gevraagd hun auto achter te laten aan de rand van het dorp en het dorp te voet te bezoeken. Twee niet-aangevraagde auto-meetings werden geweerd uit het dorp. Ook in het dorp zelf en langs de toegangsweg ter hoogte van de Kerncentrale werd er toezicht uitgeoefend door vrijwilligers.

Zaterdagnacht belde de veiligheid van de Kerncentrale de politie voor een grote groep Nederlanders die eerst probeerde om het dorp binnen te komen. En naderhand voorbereidingen leek te treffen om een autorace te organiseren op de Oostlangeweg. De politie arriveerde anderhalf uur later in Doel. Maar de Nederlanders in kwestie waren toen al – door de aanwezigheid van de dorpswacht – afgedropen. In de nacht van zaterdag op zondag werden in totaal een 20-tal voertuigen teruggestuurd. Het merendeel jonge Nederlanders maar er waren ook twee wagens met Russische fotografen. Zondag kreeg het dorp tussen 11u en 18u 1.300 bezoekers! Afgezien van de tientallen wagens met Nederlandse nummerplaat waren er wagens uit Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland, Roemenië en Litouwen... En dat op een doordeweekse zondag in Doel! Ondanks die massa volk was er de ganse zondag (opnieuw) géén enkel politietoezicht.

In totaal namen afgelopen weekeind 30 mensen deel aan de actie van de dorpswacht. Er waren zo goed als geen incidenten. De meeste bezoekers toonden vooral veel begrip. Ook bij mensen uit de streek en bezoekers van de horeca kon de dorpswacht op heel wat positieve respons rekenen.

Afgelopen week verklaarde de burgemeester van Beveren, Mark Van de Vijver tijdens de gemeenteraad op een vraag van gemeenteraadslid Marina Apers uit Doel dat de politie reeds heel wat manuren besteedt aan Doel. Maar daar was afgelopen weekeinde dan toch niet veel van te merken in het dorp. Zaterdagmorgen om kwart voor elf (voor de volkstoeloop) reed er een combi door het dorp. Om vijf uur in de namiddag maakte een combi even halt bij de dorpswacht van Doel om te vragen 'wat er te doen was in Doel'? Maar het was maar een 'gewone zondag' in Doel...

De actie maakt alleszins duidelijk dat met een gericht en ontradend optreden veel onheil kan voorkomen worden in Doel. Bewoners dringen al twee jaar aan op gepaste maatregelen om de wekelijkse stroom bezoekers in goede banen te leiden maar tot nu toe tevergeefs. De dorpswacht is alleszins van plan om ook komende weken gericht op te treden tegen de overlast.Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2015

Doelenaars vragen tijdens gemeenteraad in Beveren meer veiligheid voor hun dorp

Inwoners van Doel hebben gisteren naar aanleiding van de gemeenteraad in Beveren actie gevoerd voor meer veiligheid. De reden daarvoor is het aanhoudend geweld en het vandalisme die het dorp nu al verschillende weekeindes op rij teisteren. Aan de raadsleden werd bijgaand pamflet uitgedeeld en een 15-tal actievoerders staken affiches omhoog waarop maatregelen gevraagd werden. Gemeenteraadslid Marina Apers deed onderstaande tussenkomst

Mondelinge vraag gemeenteraad 24 februari

Burgemeester,

schepenen,

Doel was zondag opnieuw een plaats van chaos en al overheersend vandalisme. Groepen Nederlandse hooligans die alles kapot slaan... Ondanks herhaalde telefoons: geen politieman te bespeuren. Het Ontmoetingscentrum van Doel stond sinds vorige nacht open. Ondanks herhaalde melding op zondag aan de politie bleef het gans de dag open staan. Vandaag staat het nog altijd open... Schade binnenin nog onbekend. Overal open getrapte deuren. Ingegooide ramen. Hopen Nederlanders die vernielingen aanrichten en die agressief uit de hoek komen als je ze aanspreekt. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Wie dat wenst mag ik eens een dag of enkele dagen bij ons logeren. Als wij ergens naar toe gaan houden we er rekening mee dat er niets gebeurt aan onze woning. Dat is een dagdagelijkse zorg. Of ik nu ga werken, naar de winkel ga, een vergadering, commissie of vanavond deze gemeenteraad bijwoon. Die bezorgdheid is er altijd. We staan er mee op en gaan er mee slapen. Hetzelfde doet zich voor bij onze buren en bij andere inwoners van Doel.

burgemeester, mijn vragen:

* Eén van mijn eerdere schriftelijke vragen betrof de slagboom die werd vernield. Het college antwoordde mij dat de opdracht voor de herstelling al is gegeven en dat het onderzoek naar de daders loopt. Is er een datum afgesproken voor de herstelling? Het duurt toch wel lang en de vernielde installatie geeft de indruk dat dit zo gelaten wordt. Maakt een spoedige herstelling geen deel uit van het contract met de firma om bij beschadiging zeer snel op te treden? Men mag niet toegeven aan zulke ernstige daden.

* Het college antwoordde mij dat er vorig jaar 29 GAS-boetes voor het onwettig betreden van woningen en 19 voor graffiti werden uitgeschreven. 48 in totaal, waarvan al 80% hun boete hebben betaald. Dat lijkt veel, maar met meer gerichte politie-acties zou het een veelvoud kunnen zijn. Afgelopen zondag alleen al konden er meer GAS-boetes uitgeschreven dan in gans 2014. Ik weet dat er veel manuren worden besteed in Beveren. Maar ik wil aandringen op een visie of actieplan waarbij interventies er komen - niet enkel door de inwoners die veelvuldig melden - maar dat er wordt opgetreden met de visie om gedurende een periode heel veel vandalen te kunnen betrappen. En dit dan ook zodanig te communiceren achteraf dat mogelijks nieuwe vandalen worden afgeschrikt. Momenteel heerst er bij velen die Doel bezoeken nog altijd het gevoel dat men ongestraft van alles kan doen. Regelmatige communicatie zal een effect van preventie hebben.

* Burgemeester, ik neem aan dat u het met mij eens bent: zo kan het echt niet verder. Welke andere maatregelen worden er genomen om de veiligheid in Doel voor de volgende weekeindes te verbeteren?


Burgemeester Mark Van de Vijver antwoordde dat de deelgemeente Doel geen gewone gemeente is en er reeds grote inspanningen worden geleverd voor de deelgemeente. En dat er telkens wanneer er een melding wordt gemaakt door de politie wordt uitgereden naar Doel. Dat laatste werd hem tegengesproken vanuit het publiek. Ook het feit dat de burgemeester niet kon zeggen wanneer de slagboom zou hersteld worden (al drie weken stuk) zorgde voor ontstemming bij de Doelenaars.

Apers kreeg bij haar opmerkingen zowel steun uit de meerderheid als uit de oppositie. Vanuit de meerderheid werd gewezen op de verantwoordelijkheid van Beveren inzake haar bewoners. De oppositie vond dat als de gemeente niet bij machte is de orde te handhaven zij de federale politie moet inzetten. De voorzitter van de gemeenteraad maakte een einde aan het debat. Maar of er nu bijkomende maatregelen komen bleef ook na de gemeenteraad onduidelijk.

Pamflet uitgedeeld op de gemeenteraad.Persmededeling Doel 2020, 8 februari 2015

Na een week van aanhoudend vandalisme opnieuw brandstichting in Doel

Doel 2020 en bewoners van Doel vragen structurele maatregelen tegen aanhoudend vandalisme

Zondagnamiddag 8 februari werd opnieuw brand gesticht in een leegstaande woning in Doel. Het betrof een nieuwbouwwoning in redelijk goede staat op de Engelsesteenweg. Ten gevolge van de brand kon gedurende bijna twee uur niemand het dorp nog in of uit. Het was het hoogtepunt in een lange week van vandalisme en overlast in Doel.

Wat voorafging

Sinds vorige zaterdag werd niet minder dan vijf keer ingebroken in het Ontmoetingscentrum in Doel, een gemeenschapsruimte van de gemeente die vaak wordt gebruikt voor evenementen.

In de nacht van zondag op maandag werd er om haf drie \'s morgens (!) bij een bewoner aangebeld. Er staan vier onbekenden voor de deur. Bij andere bewoners werd 's nachts op de deur gebonkt of stond men te claxonneren voor de deur.

In de nacht van maandag op dinsdag werd het automatische slagboomsysteem vernield (zie foto in bijlage). Sinds dat een camera aan de slagboom werd geplaatst, draaide het systeem goed en was het effectief tegen nachtelijke vandalen.

Gisteren en vandaag waren opnieuw honderden ramptoeristen (vooral uit Nederland) afgezakt naar Doel.

Afgelopen nacht werden op verschillende plaatsen ramen ingegooid.

Vandaag zaten er jongeren tot op de daken van huizen en deze namiddag werd - op klaarlichte dag - ook een huis in brand gestoken.

Verantwoordelijkheden

De bewoners van Doel hebben uitdrukkelijk een woonrecht gekregen van de Vlaamse overheid tot de bouw van het Saeftinghedok. Het is voor de hand liggend dat de Vlaamse overheid daar dan ook naar handelt.

Het aanhoudend vandalisme is een rechtstreeks gevolg van de verrottingspolitiek die al jarenlang wordt gevoerd door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Overal in Doel staan ramen en deuren open en kan ieder die dat wil ongestraft te keer gaan in de huizen van voormalige bewoners. Al jarenlang laat de MLSO de huizen in Doel verkommeren en vandaliseren en laat ze na om huizen op een ernstige manier te beveiligen of af te sluiten. Waarschijnlijk in de hoop dat ze uiteindelijk vanzelf invallen.

Dat is méér dan nalatigheid.

De gemeente Beveren heeft in het recente verleden enkele veiligheidsmaatregelen genomen, waarvan momenteel enkel de slagbomen overblijven. Maar deze maatregelen zijn ontoereikend gebleken om de escalatie van geweld te stoppen. De gemeente Beveren moet bijkomende maatregelen nemen. Het is logisch dat zij daarvoor kan rekenen op de Vlaamse overheid.

De compleet uit de hand gelopen situatie in Doel komt voor een groot deel op conto van de Vlaamse regering die onder leiding van Kris Peeters in 2007 het zogezegde woonrecht introk en de sloop beval. Deze beslissing van de Vlaamse Regering werd onwettig verklaard door de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en het Hof van Beroep te Gent. Maar de toenmalige Vlaamse regering heeft daarna nagelaten om dit onwettelijk 'beslist beleid' te veranderen. Wat zij van Doel hebben laten worden, is alleen maar te categoriseren onder de noemer "slecht beleid'. Het is de verantwoordelijkheid van de huidige Vlaamse Regering om dit weer recht te trekken.

Er wordt door de overheid vaak gezegd dat Doel niet lang meer zal bestaan. Dat wordt nu al verteld sedert 1998 en Doel bestaat nog steeds. In Doel wonen ook nog enkele tientallen mensen. Er werken ook mensen. Er zijn nog verschillende horeca-zaken en een bloeiende yacht-club. Wij vragen dan ook dat men er mee ophoudt de problematiek in Doel te negeren, en in Doel te handelen volgens de wetten en normen die elders gelden in Vlaanderen.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.