VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 augustus 2015

Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt: slibopspuiting in de Nieuw Arenbergpolder in de gemeente Beveren is illegaal

Stedenbouwkundig ambtenaar had nooit vergunning mogen verlenen

In een recent bekend gemaakt arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat dat de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar ten onrechte een bouwvergunning heeft afgeleverd voor slibopspuiting in de zogenaamde C59 zone in de Nieuw Arenbergpolder in Kieldrecht, Beveren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze beslissing vernietigd.

De slibopspuitingen in de Nieuw Arenbergpolder vonden plaats in sinds de lente van dit jaar en zijn het gevolg van de werken aan de Deurganckdoksluis. Die vrijgekomen specie moest gedumpt in het ongebruikte Doeldok maar dat is maar deels gebeurd. De rest werd in de lente van dit jaar gedumpt in de Nieuw Arenbergpolder, in "een niet-voorziene spuitzone" van meer dan 20 ha. Het gaat om vruchtbare akkers in een polder met ecologische en cultuurhistorische waarde.

De gemeente Beveren oordeelde eerder dat bezwaren van landbouwers en omwonenden gegrond waren. Het gebied ligt in "Schorren en polders van de beneden-Schelde" en behoort tot de laatste intacte polder: de Nieuw Arenbergpolder. Maar ondanks de bezwaren gaf de gewestelijk ambtenaar toch een vergunning.

Bij de feitelijk aanleg van de persdijken rond het toekomstig baggerstort was er ook al heel wat commotie bij landbouwers en het Polderbestuur het Land van Waas. De dijken waren niet in overeenstemming met de vergunning gezet en te zwak om de massa baggerspecie op te vangen die op amper twee weken moest gedumpt. In deze kwestie werd uiteindelijk een vergelijk bedongen met de Polder Land van Waas maar of het vergelijk ook de toets van de wettelijkheid doorstaat is twijfelachtig.

Nu stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de afgeleverde vergunning voor het storten van slib in de Nieuw Arenbergpolder in strijd is met het RUP Waaslandhaven. Daarin staat namelijk bepaald dat het gedeelte van de Nieuw Arenbergpolder enkel mocht ingenomen worden voor het Deurganckdok (niet voor de Deurganckdoksluis) en belangrijker: enkel indien alle alternatieven zijn opgebruikt. Dat laatste kwam expliciet naar voor in het MER van het Deurganckdok. Daarin werd gesteld dat "een grondbalans wordt nagestreefd waarbij zo weinig mogelijk(!) poldergrond wordt ingenomen." Volgens het MER moest de zogenaamde C59 worden opgevat als reserve en "indien mogelijk zal de Arenbergpolder volledig gevrijwaard worden van opspuitingen", aldus het MER.

Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevat "noch het aanvraagdossier, noch de screeningsnota een onderzoek van mogelijke bergingslocaties voor de specie. (...) uit het dossier blijkt evenmin waarom de bergingscapaciteit van het noordelijk gedeelte van het Doeldok, dat in het MER-rapport voor de werken van de Deurganckdoksluis ruim voldoende werd geacht , nu niet meer volstaat." Het slotoordeel van de raad voor Vergunningsbetwistingen is ronduit vernietigend voor de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunning goedkeurde. Volgens de Raad berust zijn beslissing om een vergunning af te leveren louter op de verklaring van de aanvrager.

De Raad plaatst indirect ook een kanttekening bij het gunstig advies dat de administratie 'Natuur en Bos' afleverde voor de vernietiging van 20 ha polderland. Volgens het advies van 'Natuur en Bos' kwamen er geen natuurwaarden in het gedrang terwijl het gebied mee deel uitmaakt van "Schorren en polders van de Beneden-Schelde". De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwijst naar het decreet op het natuurbehoud en stelt dat "de overheid er bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor moet zorgen dat op geen enkele wijze vermijdbare schade aan de natuur ontstaat, hetgeen een onderzoek impliceert van een mogelijke alternatieve wijze van uitvoeren van het aangevraagde project."

De overheid is daarmee niet aan haar proefstuk toe. In 2008 – 2009 was het dezelfde gewestelijke ambtenaar die geen haar zag in de aflevering van tientallen sloopvergunningen voor het dorp Doel terwijl het dorp officieel woongebied was. Ook toen heeft de rechtbank de sloopvergunningen ongedaan gemaakt. Toch ging de gewestelijke ambtenaar sedertdien ongestoord door met het afleveren van vergunningen allerhande die Doel en het omliggende poldergebied verder aantasten en zonder meer de argumentatie van de aanvragende overheid overnemen. Momenteel behandelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog andere beroepen tegen vergunningen die deze hoge ambtenaar heeft afgeleverd. Volgens de advocaten van D2020 is het minste dat kan gezegd worden dat er sprake is van onzorgvuldige besluitvorming en een schijn van partijdigheid.Persmededeling Doel 2020, 17 augustus 2015

Doel kende gisteren opnieuw dag van chaos, overlast en geweld

Veiligheid is volle verantwoordelijkheid van burgemeester

Amper een week na een schitterende en incidentloze editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten deden zich gisteren 16 augustus in het Scheldedorp opnieuw onwaarschijnlijke toestanden voor. Politie was er zo goed als niet te zien.

Mede door het goede weer waren vanaf 's middags een massa bezoekers op de been in het Scheldedorp. Op alle mogelijke plaatsen stonden auto\'s geparkeerd. De veerdienst met Lillo vaarde af en aan en in het dorp waren gedurende de ganse namiddag tussen de 1000 en 3000 bezoekers aanwezig. Dat is méér dan voor een gemiddeld evenement waar ook op het grondgebied van Beveren.

Van de overrompeling werd door kleine groepjes gebruik gemaakt om op diverse plaatsen in te breken in leegstaande woningen en ramen uit te gooien. Ook in het Ontmoetingscentrum werd een deur en een raam langs de voorzijde opengebroken waarna talrijke nieuwsgierigen het pand binnendrongen. Op een bepaald moment werden zelfs van binnen het gebouw stenen door de vensters naar buiten gekeild...

Van de incidenten werd vanaf 's middags herhaaldelijk melding gemaakt aan de politie. Maar die liet weten geen ploeg vrij te hebben wegens... de eerder doorgevoerde besparingen. De beschikbare agenten waren al elders in de zone ingezet voor een "evenement" en een "wielerwedstrijd". De politie suggereerde om rechtstreeks contact op te nemen met de burgemeester maar die nam zelfs de telefoon niet op.

Iedereen die gisteren in Doel was kon vaststellen dat in deze deelgemeente van Beveren blijkbaar àlles kan wat nergens anders kan. En dat de burgemeester niet in staat is om in dat deel van de gemeente de veiligheid te waarborgen voor bewoners én de talrijke bezoekers.

De problemen zijn nochtans gekend. De oplossing ook.

DE MLSO laat nog altijd na om haar panden effectief en regelmatig af te sluiten. Overal staan deuren en ramen open. Op de Engelse Steenweg nummer 72 ligt al maandenlang een berg afval. Dat soort situaties bevordert juist de overlast en incidenten.

Op de eerste verdieping van het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) van de gemeente Beveren zijn tientallen ramen uitgegooid. Dat is zo al maanden. Tot op de dag van vandaag werd er nog niets aan gedaan. Wat gewoon uitnodigt tot nog meer vandalisme en vernieling.

Het gemeentebestuur weet zeer goed wanneer er meest risico is op incidenten en toezicht en preventie meest lonen. Of wanneer GAS-boetes effect kunnen resulteren. Maar dat gebeurt niet. De politie is in het dorp niet zichtbaar, het politiekantoor zit onder de graffiti en wordt enkel gebruikt op donderdagnamiddag van 14u tot 17u... Er worden amper GAS-boetes uitgeschreven. Wat een sfeer creëert van absolute straffeloosheid.

Ook van bijkomend toezicht door een veiligheidsfirma (al maanden aangekondigd) was afgelopen weken niets meer te vernemen.

Voorbije maanden werd door de burgemeester van Beveren herhaaldelijk gesteld dat gezien de financiële implicaties Beveren geen bijkomende inspanningen kan leveren voor de veiligheid in Doel... Vreemd genoeg blijkt dat argument nooit van tel als het om prestigieuze sportwedstrijden gaat.

Doel 2020 beklemt nogmaals dat de gemeente Beveren - en in het bijzonder de burgemeester - de volle verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in Doel. Het is aan de gemeente om maatregelen te nemen zodat de veiligheid gegarandeerd is voor bewoners en de talrijke bezoekers. Het is aan de gemeente Beveren om de MLSO op zijn plicht te wijzen. Het is aan de gemeente Beveren om bijstand te vragen aan het Vlaams Gewest als zij niet kan voorzien in wat haar absolute plicht is.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persmededeling Doel 2020, 12 augustus 2015

41e Scheldewijding en Doelse Feesten waren echte topeditie

Organisatoren starten met voorbereiding Scheldewijding 2016

Afgelopen weekeinde vond in Doel voor de 41e keer de Scheldewijding plaats, een feest dat steeds meer kleurt als een manifestatie van verzet tegen de havenuitbreidingsplannen van de Antwerpse Haven en voor het behoud van het unieke polderlandschap in het Waasland.

De dag startte met een kleurrijke rommel en brocantemarkt met bijna 200 standen. Maar er was ook een ambachtenmarkt in de Hooghuisstraat en rond het kerkplein en een feestmarkt op de Engelse Steenweg. Er was de misviering en de stoet met de volksmuzikantenfanfare. Er was de wijding van de Schelde en een vlootshow georganiseerd door de Watersportvereniging van Doel met tientallen schepen waaronder verschillende oude scheepstypes. In het dorp speelden diverse fanfares en muziekgroepen uit binnen en buitenland op diverse locaties. De federatie van de Vlaamse smeden liet er op het aambeeld zien wat ze in haar mars heeft. En er vonden demonstraties hondendressuur en schapendrijven plaats.

Het dorp mocht overdag méér dan 20.000 bezoekers ontvangen. Daarmee is het uitgegroeid tot het grootste evenement in Beveren en een van de grootste in het Waasland. Gezien de situatie waar Doel zich in bevindt is dat niet zonder betekenis... Het dorp heeft nog eens laten zien wat het te bieden heeft aan de ruime regio. En dat is véél meer dan de Vlaamse overheid voor ogen heeft.

De Werkgroep Scheldewijding heeft in overleg met alle andere betrokken organisaties alvast een datum vastgelegd voor de volgende Scheldewijding. Die zal doorgaan op zondag 14 augustus 2016. Vanaf september wordt alvast gestart met de voorbereidingen.Persmededeling Doel 2020, 19 juli 2015

Beslissing Vlaamse Regering neemt twijfels rond aanleg Saeftinghedok niet weg

De Vlaamse Regering heeft vrijdag impliciet groen licht gegeven voor de bouw van het Saeftinghedok. Daarmee zouden het dorp Doel, verscheidene gehuchten en 1500 hectare vruchtbare poldergrond verdwijnen. Dat deze beslissing nu wordt genomen is geen verrassing. Het Antwerps Havenbedrijf heeft in de voorbije maanden de druk fel opgevoerd, en de Vlaamse regering is geplooid voor het lobbywerk. Dat het Antwerps Havenbedrijf in een hogere versnelling schakelt, is het gevolg van het aanzwellende protest tegen het Saeftinghedok. Het denkbeeldige draagvlak vertoont serieuze barsten. Verschillende mobiliteitsexperten hebben de voorbije maanden gewaarschuwd voor de vloedgolf van vrachtwagens op de wegen rond Antwerpen en het Waasland. Zij wijzen op een mogelijk totale stilstand, met gigantische economische kosten. Fernand Huts - CEO van Katoen Natie, het grootste bedrijf in de Waaslandhaven - verzet zich hevig tegen het dok en bereidt zijn bedrijf voor op de mobiliteitsproblemen, eventueel zelfs met een verhuis.

Deus ex Machina

De Vlaamse Regering denkt voor de mobiliteitsproblemen van het Saeftinghedok een 'deus ex machina' te hebben gevonden: de koppeling van het Saeftinghedok aan de Oosterweelverbinding. Doel 2020 ziet hierin echter een doorzichtig staaltje politieke strategie waarbij de Vlaamse Regering het Saeftinghedok gebruikt om de druk op de realisatie van de Oosterweelverbinding te vergroten. Men creëert met andere woorden zelf het probleem om de eigen politieke agenda door te duwen. Terwijl nergens uit blijkt dat de Oosterweelverbinding daadwerkelijk een oplossing is voor de zee van containers van en naar het Deurganckdok en Saeftinghedok.

MKBA

Zoals bij ieder groot havenproject wordt ook nu gezwaaid met duizenden jobs en miljarden toegevoegde waarde. Bij de berekening van de 3,5 tot 4,5 miljard euro toegevoegde waarde kunnen ernstige vraagtekens worden gesteld. Een deel van de baten is namelijk afkomstig van een verbetering (!) van de mobiliteit voor bedrijven, waarbij hun transportkosten dalen omdat het Saeftinghedok dichterbij is dan andere havens. Dit valt onmogelijk serieus te nemen, aangezien de mobiliteit net zal verslechteren door de vrachtwagenstroom van het Saeftinghedok en de transportkosten dus zullen vergroten. Hoe relatief plannen en voorspellingen zijn, is ook af te leiden uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever:

  1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
  2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
  3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
  4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De trafiek naar het dok is voornamelijk een verschuiving vanuit andere terminals. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies!

De noodzaak van het Saeftinghedok

Alle economische baten ten spijt, er is geen nood aan het Saeftinghedok. De bestaande containercapaciteit in de haven is voldoende om de toekomstige groei op te vangen. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf zijn echter onrealistisch en gaan uit van achterhaalde voorspellingen. Zij rekenen voor de komende 10 jaar op een groei van 4% per jaar. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar! Dat het voorbije halfjaar de groei in Antwerpen is toegenomen, kan worden verklaard door de rederijen die hun containertrafiek vanuit Zeebrugge naar Antwerpen verplaatsten. Een zero-sum game voor de Vlaamse havens, maar wel dubbel betaald door de Vlaamse belastingsbetaler.

Procedures

In de media stellen het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering het Saeftinghedok voor als een voldongen feit. Niets is minder waar. Er lopen nog verschillende procedures voor de Raad van State. Er mag dan recent geen schorsing zijn uitgesproken (omwille van een nieuwe regeling sinds 2014) een vernietiging blijft reëel. Men mag niet vergeten dat tot hiertoe de Raad van State nog geen enkel argument ten gronde heeft behandeld. Bovendien wordt het GRUP niet enkel door actiegroepen aangevochten, maar ook de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur en het FANC. Ook zij voeren argumenten aan die nog steeds moeten worden behandeld.

Bewoners

Doel 2020 richt zich ook specifiek naar de bewoners van het bedreigde gebied. Laat u niet intimideren door de PR-machine van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Door hun boodschap van voldongen feiten trachten zij twijfel en onzekerheid te zaaien. Het draagvlak voor het Saeftinghedok wordt echter steeds kleiner en de juridische basis steeds onstabieler. De kans is reëel dat de plannen door de Raad van State worden vernietigd. Wij blijven dan ook voortgaan met onze acties voor het behoud van Doel en de polders.Persmededeling Doel 2020, 13 juli 2015

Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen

Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid. Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als "een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt."

"8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen."

"8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren."


Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht...) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent... Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving. Met het zogenaamde arrest Briels van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat "de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn."

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures, uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.Persmededeling Doel 2020, 9 juli 2015

Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner

Antwerpse havenplannen worden probleem voor gàns het Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven

Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: 'De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.' Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de 'argumentatie' van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven. En àlles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario's mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

  1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
  2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
  3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
  4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Film

Doel 400 jaar

Door Kurt Van Vlem

Link naar de film.Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2015

Doel 2020 vraagt schorsing reparatieGRUP voor de Raad van State

Vandaag hebben voor de Raad van State de pleidooien voor de schorsing van het reparatieGRUP voor de Antwerpse haven (Linkeroever) plaatsgevonden.

Meester Rogiers - advocaat van de bewoners uit Doel en omstreken - heeft de schorsing toch gevraagd, ondanks dat de Auditeur adviseerde niet te schorsen. Hij oordeelt dat er weldegelijk spoedeisendheid bestaat aangezien de leefbaarheid in Doel en omstreken niet meer kan worden gewaarborgd en zeer snel kan verslechteren door overheidsingrepen die mogelijk worden gemaakt door het GRUP. Rogiers verwees onder meer naar sloopwerken die de Maatschappij Linkerscheldeoever voorbereidt voor Doel-dorp dit jaar.

De advocaten van de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf hebben hun pleidooien vooral gericht op de geplande natuurcompensaties. Het advies van de Auditeur was vernietigend voor de manier waarop deze natuurcompensaties zijn gepland en hoe de bestaande natuur is beoordeeld. De advocaten betwisten echter de visie van de Auditeur en beweren dat de overheid correct is in haar werkwijze. Opvallend, zij beweren dat de natuurcompensaties eigenlijk geen compensaties zijn en dat er geen directe link bestaat tussen de natuurcompensaties en de havenontwikkeling (is letterlijk zo gezegd). De natuurcompensaties zouden een apart project zijn, los van de havenontwikkeling. Dit pleidooi mist natuurlijk elke geloofwaardigheid. De bestaande natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn beschermd maar moeten verdwijnen voor havenuitbreiding. En uit het reparatieGRUP blijkt duidelijk dat deze te verdwijnen natuurgebieden specifiek een tegenhanger krijgen in de polders. (Om een voorbeeld te noemen: de Verrebroekse Plassen kunnen maar worden ingenomen voor het Verrebroekdok indien het natuurgebied Prosperpolder-Zuid is aangelegd). Dit is duidelijk een verhaal waarbij bestaande natuur wordt verwijderd en elders wordt gecompenseerd. Dus begrijpe wie begrijpe kan. Het lijkt ons eerder bochtenwerk te zijn om het GRUP opnieuw te redden. Meester Vernaillen - de advocaat van het Antwerps Havenbedrijf - gaf ook nog te kennen dat het Antwerps Havenbedrijf zeker niet de bedoeling heeft opzettelijke kunstgrepen of "truken" uit te halen.

Een uitspraak met betrekking tot de schorsing volgt binnen afzienbare tijd.Persmededeling Doel 2020, 19 mei 2015

N-VA-raadsleden uit Doel nemen ontslag wegens Saeftingehedok

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut hebben afgelopen weekeinde allebei ontslag genomen als bestuurslid en mandataris van N-VA. Apers en Thibaut zijn allebei woonachtig in Doel. De reden voor hun ontslag is het uitblijven van effectieve maatregelen ten gunste van Doel en het veranderde standpunt van de N-VA afdeling ten aanzien van de mogelijke havenuitbreiding. Gisteren bevestigde N-VA Beveren de nieuwe houding t.a.v. Saeftinghedok.

Hieronder het bericht dat Marina Apers en Annick Thibaut verstuurden.

Gisteren hebben wij als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid ons ontslag ingediend bij N-VA Beveren. De houding van N-VA Beveren t.a.v. Doel en de mogelijke komst van het Saeftinghedok maakt de situatie voor ons onhoudbaar. Wij betreuren die stap te moeten zetten maar de houding van N-VA Beveren laat ons geen keuze. Voor ons geldt nog altijd het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord.

Dat ons ontslag vandaag werd meegedeeld aan de pers is niet onze keuze. Wij willen ook niet mee doen aan een polemiek of natrapperij. Wij willen op een geloofwaardige manier aan politiek blijven doen. En wij hopen dat men dit respecteert.

Hieronder de ontslagbrief die we gisteren stuurden aan het bestuur van N-VA Beveren en aan onze N-VA collega's. In bijlage vindt u ons profiel op de N-VA webstek. U zal begrijpen dat wij op deze manier niet meer konden functioneren binnen N-VA Beveren.


Marina Apers, gemeenteraadslid

Annick Thibaut, OCMW-raadslidPersmededeling Doel 2020, 11 mei 2015

Auditeur oordeelt dat reparatie-GRUP afbakening haven van Antwerpen onwettig is

Saeftinghedok gaat niet door

Chronologie

Op 30 april 2013 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" definitief vast.

Dit GRUP veegde Doel planologisch van de kaart en moest de basis vormen voor het Saeftinghedok.

De Raad van State heeft het GRUP op 3 december 2013 gedeeltelijk geschorst wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorzag o.a. in de vernietiging van het uitzonderlijke natuurgebied De Putten (Vogelrichtlijngebied), in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied) en in de aanleg van andere natuurgebieden elders als compensatie.

Een dergelijk GRUP kan echter maar worden goedgekeurd wanneer een zgn. passende beoordeling (bijv. een MER) is gemaakt omtrent de gevolgen van het plan voor het Vogelrichtlijn- en / of Habitatrichtlijngebied én uit deze beoordeling blijkt dat het plan geen betekenisvolle aantasting van het gebied veroorzaakt. Is de passende beoordeling negatief, dan kan het plan slechts uitzonderlijk worden goedgekeurd, met name wanneer er dringende redenen van groot openbaar belang zijn, er geen alternatieven zijn én er compenserende maatregelen worden genomen. De Auditeur oordeelde in 2013 reeds dat deze uitzonderingsprocedure niet was gevolgd en dat de passende beoordeling gebrekkig was omdat rekening werd gehouden met creatie van nieuwe natuurgebieden (compensaties), waarvan de uitkomst onzeker is.

Na de schorsing in 2013 heeft het Vlaamse Parlement in april 2014 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangepast zodat gebrekkige RUP's voortaan kunnen worden "gerepareerd" zonder een nieuw openbaar onderzoek. Ondanks het feit dat deze wijziging van de Codex wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse regering op 24 oktober 2014 een reparatie-RUP uitgevaardigd dat opnieuw voorziet in het verdwijnen van Doel en in de aanleg van het Saeftinghedok.

Reparatie-GRUP is onwettig

Ook dit reparatie-RUP wordt aangevochten voor de Raad van State en de Auditeur heeft in zijn verslag de „reparatie" met de grond gelijk gemaakt. Eer is nog steeds sprake van compensatie zonder dat de uitzonderingsprocedure werd gevoerd en bovendien blijft de passende beoordeling gebrekkig (1) omdat rekening wordt gehouden met de compensaties en (2) de uitkomst van de creatie van deze compensaties onzeker blijft. Dus ook het reparatie-RUP is onwettig. In wezen moet een nieuw MER worden opgesteld, hetgeen jaren in beslag zal nemen.

Wel adviseert de Auditeur niet om de schorsing van het GRUP te bevelen. Hic et nunc wordt er immers geen spoedeisendheid aangetoond voor de Doelenaars. Mocht er zich echter een situatie voordoen waarbij wel spoedeisendheid ontstaat (massale sloopvergunningen die worden afgeleverd, of onteigening die wordt opgestart), dan kan te allen tijde een nieuwe aanvraag tot schorsing worden ingediend. Wat nu met de Haven van Antwerpen?

De kans dat het reparatie-GRUP dus ook vernietigd wordt is zo goed als zeker, te meer nu het Hof van Justitie recentelijk in een gelijkaardige zaak tot hetzelfde besluit kwam. De onwettigheid van het GRUP impliceert de onwettigheid van de vergunningen die op basis van het RUP zouden worden verleend. Ook de geplande onteigeningen zijn onwettig. Noch de verhuis van MSC, noch de mogelijke herinvulling aan het Delwaidedok zullen worden gehinderd. Ook de groeikansen voor MSC worden niet gehypothekeerd.

Maar de onwettigheid van het reparatie-RUP impliceert dat het megalomaan vernietigingsproject Saeftinghedok thans niet doorgaat.

Natuurcompensaties

Het verslag van de Auditeur toont nog maar eens de gebrekkigheid van de natuurcompensatieplannen aan. Wij achten dan ook de tijd rijp om deze compensatieplannen te herbekijken.

Bij een effectieve vernietiging van het GRUP kunnen er ook inbreidingsplannen van de haven (Verrebroekdok e.a.) in het gedrang komen. Onze juridische actie is niet gericht tegen de inbreidingsplannen. Deze kunnen zonder probleem doorgaan indien voor elk project apart een planningsproces wordt opgestart. En te kiezen voor natuurcompensatie met respect voor de mens en het bestaande cultuurlandschap. Een afzonderlijke behandeling van de inbreidingsplannen zou ook van meer logica getuigen dan deze samen te voegen met de plannen voor een grote havenuitbreiding. Beide staan namelijk los van elkaar.

Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor leefbaarheid van Doel

De kans dat Doel niet zal verdwijnen in de komende jaren is reëel. De nu al 15 jaar aanslepende aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering, het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn de rechtstreekse oorzaak voor de ellendige situatie waar het dorp Doel zich vandaag in bevindt. Het is niet meer dan correct dat diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn er voor zorgen dat er in Doel eindelijk een minimum aan veiligheid en leefbaarheid tot stand komt.Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2015

Propagandaslag voor Saeftinghedok neemt vragen niet weg

Met de werken aan de Deurganckdoksluis en de mogelijke komst van een industrieel project aan het Delwaidedok is het Antwerps havenbestuur een niet eerder geziene propagandaslag voor het Saeftinghedok gestart. Voor de zoveelste keer in 20 jaar tijd werd vandaag de verdwijning van Doel aangekondigd. Bij zoveel verbaal geweld blijft nog weinig ruimte voor ratio en kritische reflectie. Nochtans – in tegenstelling met wat men systematisch suggereert - heeft het ene niets te maken met het andere. En de euforie neemt de bestaande vragen niet weg.Met de Deurganckdoksluis krijgen de dokken (achter de sluizen) op Linkeroever een tweede ontsluiting maar het zorgt niet voor een noodzaak tot uitbreiding. Ook de (mogelijke) invulling van het Delwaidedok (dat leeg komt door de verhuis van MSC naar het nog grotendeels ongebruikte Deurganckdok) impliceert geen noodzaak tot uitbreiding. Het Antwerps Havenbedrijf ijvert al sedert 1995 voor een verdere uitbreiding van containercapaciteit op de Linkeroever. Maar tot nog toe was daar géén enkele noodzaak toe. Al die jaren bleef er voor de behandeling van containers overcapaciteit bestaan in de Antwerpse Haven. Dat is ook vandaag nog altijd zo. In de huidige argumentatie voor het Saeftinghedok dat dwars over het dorp Doel moet komen wordt geargumenteerd dat MSC zijn activiteiten op één grote terminal moet concentreren "vanwege operationele efficiëntie". Maar dat klopt niet. In bijna alle grote Europese havens zitten rederijen verspreid over verschillende terminals. Zelfs in Antwerpen opereert PSA sinds de jaren '90 verspreid op de Noordzeeterminal, Europaterminal en het Deurganckdok. De hefboomkracht van MSC is groot omdat zij de helft van alle containers in Antwerpen behandelen. Maar moet Antwerpen een nieuw containerdok aanleggen omdat één speler dat wil? En dat terwijl de huidige infrastructuur ruimschoots volstaat om hun activiteiten verder te ontwikkelen?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het Saeftinghedok die zopas werd vrijgegeven door het Antwerps Havenbedrijf heeft uit drie onderzochte scenario's de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok als meest positief weerhouden. Niet onbelangrijk om weten is dat àlle scenario's uitgingen van de aanleg van het dok onder één of andere vorm. Het scenario zonder Saeftinghedok was al bij voorbaat uitgesloten... Dat daarbij de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghezone "als zeer maatschappelijk rendabel project" uit de bus komt kan moeilijk verbazen. Maar wat is de waarde van zo een MKBA?

In hoeverre de Haven van Antwerpen met de huidige infrastructuur in staat is om te anticiperen op de te verwachte containergroei is nergens onderzocht. De vraag is ook of men het kàn (of wil) onderzoeken? Om de nood aan bijkomende capaciteit voor containerbehandeling te onderstrepen heeft de haven jarenlang de overslagcapaciteit in de haven onderschat. Men kan ook moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 200 miljoen ton op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.

Als men een complete streek op de schop wil nemen (het gaat om véél meer dan het dorp Doel alleen) - 3000 voetbalvelden groot - die bovendien van uitzonderlijke historische waarde is (zie daarvoor laatste nummer van de overheidsuitgave Monumenten en Landschappen) en honderden mensen wil verjagen dan moet men over stevige economische argumenten beschikken. Die argumenten zijn er niet. De komst van een bijkomend containerdok dreigt bovendien het Waasland helemaal te verstikken.

De noden van rederij MSC (want het gaat alleen dààrom) zijn perfect op te vangen binnen de bestaande capaciteit. Het is trouwens ook niet te begrijpen waarom Vlaanderen zou betalen voor een nieuw megadok als er in Zeebrugge twee containerterminals komen leeg te liggen.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2015

Havenbaas Eddy Bruyninckx wil Saeftinghedok ondanks dreigende verkeersoverlast

Antwerpse Haven lijkt hoe langer, hoe meer, loopjongen van één rederij

Deze morgen verklaarde havenbaas Eddy Bruyninckx – naar aanleiding van de onderwaterzetting van de Deurganckdoksluis - dat het Antwerps havenbestuur volgende week een formele vraag zal stellen aan de Vlaamse Regering voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok. Als het Saeftinghedok er komt, verdwijnt het Scheldedorp Doel. Maar het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet. Het mist ook – zeker in de regio - alle draagvlak

Met de komst van een megadok valt ook te vrezen voor toenemende druk op de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Een verkeersinfarct valt daarbij niet uit te sluiten. Bruyninckx vroeg deze morgen voor het megalomane project van de haven expliciet steun aan de burgemeester van Beveren en de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Vragen staat vrij maar de havenbaas zal in het Waasland of Oost-Vlaanderen ongetwijfeld maar weinig steun vinden voor zijn project. Doel 2020 blijft zich alleszins verzetten tegen dit project dat 1500 ha open ruimte opslokt, waarvoor honderden mensen moeten verhuizen en waar een nog onbekend kostenplaatje aanhangt.

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013...

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan.

Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen "dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan." Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet té veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Het is niet omdat rederij MSC haar trafiek wil concentreren op één plaats (inclusief onbeperkte groeimogelijkheden) dat daarmee de belastingbetaler moet opdraaien voor een Saeftinghedok dat feitelijk overbodig is. De Antwerpse haven lijkt hoe langer, hoe meer de speelbal van één grote speler. En dat is niet zonder risico.Archeonet Vlaanderen

Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel

Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614).

Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw.

Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.

Dossier downloadenPersmededeling 3de Generatie, 29 maart 2015

3de Generatie op de Hart boven Hard parade

De delegatie uit Doel en de polder oogstte veel bijval in Brussel

Samen met 20.000 andere sympathisanten stapte deze namiddag een delegatie van de Derde Generatie mee in de Grote Parade van Hart boven Hard in Brussel.

Van de tien hartewensen van de Parade koos de delegatie voor "een leefbare buurt". Ondanks de overvloedige regen oogstten ze met het spandoek "Stop de magalomanie, haven en polders in harmonie" zeer veel bijval.

Door dreiging van de havenuitbreidingen en het voortdurende vandalisme in het polderdorp Doel is "een leefbare buurt" de polderbewoners meer dan ooit op het lijf geschreven: een leven in harmonie met de haven, respect van de bezoekers aan de polderdorpen en daadwerkelijke acties van de lokale en gewestelijke overheid om de leefbaarheid van de dorpen en de polders te garanderen. Samen met de andere betogers hopen ze dat de Vlaamse overheid deze punten weer wat hoger op de agenda plaatst.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.