VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 januari 2016

Verkopen in Doel veranderen niets

Stemmingmakerij van MLSO maakt geen einde aan schorsing en lost geen problemen op

De Maatschappij LinkerScheldeoever heeft vandaag uitgepakt met het 'nieuws' dat 'bijna alle woningen' in de dorpskern van Doel intussen eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Doel 2020 vindt het bijzonder ongepast van de MLSO dat zij aan de pers communiceert wie intussen wel of niet verkocht heeft in Doel. Doel 2020 kan noch wil zich uitspreken over de verschillende persoonlijke motieven die mensen in Doel intussen hebben genoopt tot de verkoop van hun woonst. Dat het na méér dan 15 jaar(!) zo ver is kunnen komen heeft namelijk niets te maken met voortschrijdend inzicht van de bewoners of de overtuigingskracht van de door de MLSO gehanteerde argumenten. Neen, het is louter het gevolg van de bewuste en jarenlange verrottingsstrategie van de MLSO in wat nog altijd een prachtig dorp zou kunnen zijn. De bijna onhoudbare situatie waar de mensen van Doel de dag van vandaag verkeren is het rechtstreeks gevolg van een overheid die werkelijk àlle middelen heeft aangewend om de bewoners het leven zuur te maken: de onnodige verdrijving van huurders, de systematische weigering om huizen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, de illegale slopen waar de MLSO herhaaldelijk voor veroordeeld is door de rechtbank, de bewuste verwaarlozing van panden, de onvoorstelbare laksheid tegen dieven en vandalen,... En tenslotte de dreiging om over te gaan tot gerechtelijke onteigening. De MLSO heeft bitter weinig om trots over te zijn.

Dat is de achtergrond waartegen een aantal bewoners uit Doeldorp hebben verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Doel 2020 alle begrip heeft voor de omstandigheden waarin dit is gebeurd.

Los daarvan verandert dit feit niets ten gronde. Het Saeftinghedok blijft geschorst door de Raad van State. En de kans dat dit onzalige plan ook effectief wordt vernietigd door de Raad van State blijft bijzonder groot.

Het getroffen gebied reikt ook veel verder dan Doel-dorp. Het gaat om 1500 hectare landbouwgebied en verschillende gehuchten, honderden bewoners, pachter en gebruikers. Daarom verandert de verkoop van huizen in Doel ook niets aan de argumentatie tegen de plannen voor een megalomaan Saeftinghedok (geraamde capaciteit 15 miljoen TEU!) dat niet alleen de laatste Wase polders compleet dreigt te vernietigen maar ook voor onoplosbare mobiliteitsproblemen dreigt te zorgen in het Waasland en Antwerpen.

Het bericht van de MLSO is symptomatisch voor een overheidsinstelling die het vooral moet hebben van stemmingmakerij in plaats van argumenten. In plaats van uit te pakken met triomfalistische berichten over de aankoop van een huis hier of daar zou de MLSO zich beter bekommeren om de leefbaarheid van het Waasland en de mobiliteit in de ruimere regio. Met haar plannen dreigen die de komende jaren volledig teloor te gaan.Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2016

Antwerps Havenbedrijf trekt zich niets aan van arrest Raad van State, noch van zijn beperkingen in bevoegdheid, noch van privé-eigendom

Doel 2020 wil dat vooronderzoeken in Beveren voor Saeftinghedok niet doorgaan.

Komende week wil het Antwerps Havenbedrijf in de Wase polders starten met een reeks vooronderzoeken in het kader van het Saeftinghedok. De werken passen in het voornemen van het Havenbedrijf Antwerpen om het Saeftinghedok te kunnen realiseren. De onderzoeken zijn uitbesteed en kosten in totaal meer dan 520.000 euro.

Echter, de Raad van State heeft de ganse Saeftinghezone in het GRUP geschorst. De kans is bovendien groot dat het GRUP bij een behandeling ten gronde ook effectief vernietigd wordt. Dat is dan finaal het einde van het Saeftinghedok.

Het zogenaamde vooronderzoek lijkt in die zin vooral bedoeld als provocatie. Maar met de brieven (pag. 1, pag. 2 en pag. 3) die het Antwerps Havenbedrijf ondertussen heeft rondgestuurd aan eigenaars, pachters, huurders en gebruikers in de Saeftinghezone (het geschorste gedeelte dus van het GRUP) worden de belaagde bewoners weeral onder druk gezet. Daarin staat dat de aannemers van het Havenbedrijf vanaf januari 2016 voorbereidende grondonderzoeken voor de Saeftinghezone zullen doen op percelen van bewoners. In de brieven wordt de indruk gewekt dat de aannemers in opdracht van het Havenbedrijf vrij zijn om privé-eigendommen te betreden en werken uit te voeren. Bijkomend wordt toegegeven dat de geplande werkzaamheden schade zullen veroorzaken. Wie geen aannemers op zijn grond wil moet dat zelf voorafgaand melden...

Niet alleen is het GRUP geschorst en is bijgevolg de aanleg van het Saeftinghedok niet mogelijk, bovendien bezit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen géén enkele bevoegdheid van overheidswege in de Oost-Vlaamse polders.

Het is waarschijnlijk vrij uniek in de annalen dat een instantie zich op deze manier opstelt tegenover een arrest van de Raad van State. De rechtsstaat is er nochtans voor iedereen. Ook voor 'the port of Antwerp'. Doel 2020 zal de komende dagen alle inwoners op gepaste wijze informeren. Wij zullen hen aanraden géén toegang te verlenen aan de aannemers of vertegenwoordigers van het Havenbedrijf. We zullen ook de aannemers hiervan in kennis stellen. Tevens vragen wij aan de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat zij tegenover de stad Antwerpen duidelijk maken waar de grenzen van hun bevoegdheid liggen.

Overigens blijven wij van mening dat er in het Waasland geen plaats meer is voor 'het grootste dok ter wereld'. Dat soort plannen zijn plannen uit het verleden. Niet voor de toekomst.Persmededeling Doel 2020, 10 januari 2016

Rotterdam ziet samenwerking met Antwerpen niet zitten

Pleidooi van Antwerpse CEO oogt mooi maar is pure retoriek

Om de groeimogelijkheden in Midden-Europese markten veilig te stellen tegen opkomende Zuid-Europese havens, wil de haven van Antwerpen de krachten bundelen met Rotterdam. Vorige week verklaarde de CEO van de Antwerpse Haven Eddy Bruyninckx daarover tegenover het Nederlandse Financieel Dagblad (FD) dat de groeimogelijkheden in gevaar kunnen komen door Chinese investeringen in havens in Zuid-Europa. En dat daarom Rotterdam en Antwerpen samen in het offensief moeten gaan. De Antwerpse haventopman dacht daarbij aan het creëren van gezamenlijke overslagpunten voor vervoer van goederen naar landen in Centraal- en Oost-Europa. Door lading te bundelen op die bestemmingen zou de nodige kritische massa verkregen worden. Bruyninckx verklaarde dat het volgens hem economisch en ecologisch beter is om schepen eerst naar Noord-Europa te laten varen en van daaruit goederen naar Zuid- en Centraal-Europese markten te vervoeren. Maar de Nederlanders hebben geen zin in de plannen van Bruyninckx: http://www.volkskrant.nl/economie/-samen-met-antwerpen-hoeft-voor-rotterdam-niet~a4218504/ Het lijkt hen allemaal te veel gebakken lucht.

Vanuit economisch oogpunt is het ook logischer en efficiënter dat lading die bestemd is voor Zuid-, Centraal- en Oost-Europa in Zuid-Europese havens wordt overgeslagen. Deze havens liggen dichter bij de afzetmarkt en containerschepen moeten een paar duizend kilometer minder rondvaren.

De ladingen waar Bruyninckx op aast kunnen dan misschien tegemoet komen aan de niet te stillen honger naar groei van het Antwerps Havenbedrijf en voor enkele jaren mooie groeicijfers genereren, maar maatschappelijk zullen de kosten groter zijn dan de baten. Het is lading die onmiddellijk wordt doorgevoerd naar het buitenland. Het is algemeen erkend dat dergelijke lading geen toegevoegde waarde creëert. Het vergroot enkel het fileprobleem. Bruyninckx is daarvan perfect op de hoogte. Zijn pleidooi laat zien hoe hol de retoriek van het Havenbedrijf geworden is dat steeds weer het maatschappelijk belang van de Antwerpse haven voor onze algemene welvaart benadrukt maar in alle talen zwijgt over het totaalplaatje. Het Antwerps Havenbedrijf geeft niet om de welvaart van Vlaanderen, het is enkel bekommerd om uit te pakken met steeds hogere groeicijfers. Of die nu economische meerwaarde betekenen of niet. Zelfs als we daardoor uiteindelijk allemaal zullen stilstaan in de file.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 4 januari 2016

Gemeente moet voorbeeld geven inzake bouwkundig erfgoed

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder houdt gemeentebestuur beleidsbrief Geert Bourgeois voor

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt dat de gemeente Beveren een voorbeeldfunctie heeft in de manier waarop er met bouwkundig erfgoed wordt omgegaan. Daarvoor verwijst de Erfgoedgemeenschap naar de beleidsbrief 2015-2016 van de bevoegde Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed, Minister-president Geert Bourgeois. In de brief staat o.m. te lezen: 'Voor erfgoed dat geen beschermingsstatuut geniet, krijgen alle partners het vertrouwen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een eigen beleid uit te werken complementair aan het Vlaamse niveau. Elke partner, hetzij een ander beleidsdomein, een gemeentebestuur, een vereniging, en niet in het minst een eigenaar of beheerder van onroerend erfgoed, is een volwaardige partner, die verantwoordelijk is, kennis en expertise deelt en een inbreng heeft in het beleid dat de Vlaamse overheid uitstippelt.'

Momenteel is het gemeentelijk beleid inzake erfgoed louter afgestemd op beschermde monumenten en prestigeprojecten. Daardoor dreigt heel wat waardevol bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren te gaan. Eerder wees de Erfgoedgemeenschap al op de waarde van de talrijke bomenrijen in de Wase polders die dreigen te verdwijnen voor al te rigide natuurcompensatieplannen. Andere waardevolle gebouwen die op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed staan - zowat de bijbel voor het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen – dreigen door gebrek aan interesse en nalatigheid eenzelfde lot te ondergaan.

De Erfgoedgemeenschap wijst hierbij op twee gebouwen die volledig onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Beveren: een 19de-eeuwse langsschuur op het begin van de Oud Arenberg die een echt 'landmark' is voor wie de gemeente binnenrijdt. De schuur is eigendom van de gemeente Beveren en was tot voor een jaar nog in zeer goede staat. Jammer genoeg wordt er niets aan gedaan om het unieke gebouw te vrijwaren van schade door gure weersomstandigheden. De authentieke houten poort is er al maanden geleden uitgewaaid en er wordt niets gedaan om verder verval tegen te gaan. Het gebouw zou nochtans met enkele kleine ingrepen perfect kunnen dienst doen als een overdekte ontmoetingsplaats voor de mensen uit de gemeente.

Foto 1 in bijlage: Langsschuur , gelegen te Oud Arenberg 88A in Kieldrecht (terreinen scoutslokaal) Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Langsschuur. In Inventaris Onroerend Erfgoed.

Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208955Nog erger is het gesteld met het voormalig klooster in de Camermanstraat te Doel. Dat gebouw dat eigenlijk in eigendom is van de kerkfabriek maar dat de gemeente in erfpacht heeft werd tot vorig jaar nog gebruikt voor allerhande culturele activiteiten. Maar nodige herstellingswerken worden al een jaar niet meer uitgevoerd. Het betreft een mooie site waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. Ook dat gebouw staat op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Momenteel zit er al maanden een groot gat in het dak waar niets aan gedaan wordt. Volgens de erfpachtovereenkomst behoort het nochtans tot de verplichtingen van de gemeente om hieraan iets te doen.

Foto 2 in bijlage:

Klooster Doel, gelegen Camermanstraat in Doel Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17211

Voor de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is het duidelijk dat de gemeente Beveren zich te weinig bewust is van hoe bijzonder en uniek het overblijvende poldergebied is. Het vormt hoe langer, hoe meer een uniek stukje Vlaanderen waar dringend een duurzaam en geïntegreerd beleid voor dient gevoerd inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw. Zo een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vraagt de verantwoordelijke schepen van Beveren dan ook om – in overeenstemming met de beleidsbrief van de minister - zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De Erfgoedgemeenschap dringt tevens aan op een overleg om de verdere teloorgang van ons waardevol bouwkundig erfgoed te voorkomen.Persmededeling Doel 2020, 25 december 2015

Doel heeft absoluut nood aan een veiligheidsplan

Vlaamse overheid, gemeente Beveren en MLSO moeten einde maken aan idee dat àlles kan in Doel

Op 20 november ll. besliste de Raad van State dat het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen deels wordt geschorst en het dorp Doel opnieuw woongebied is. Aan die situatie zal de eerstvolgende jaren niet veel veranderen.

De vaststelling dat men het voorbije jaren veel te ver heeft laten komen kan bezwaarlijk als argument dienen om de zaken verder te laten ontsporen. Het feit dat Doel slechts enkele tientallen inwoners kent evenmin. Er zijn waarschijnlijk weinig plaatsen in Vlaanderen die dagdagelijks zoveel bezoek krijgen uit binnen- en buitenland als het dorp Doel. Dat is zelfs op een druilerige Kerstdag duidelijk... Toch beschikt het dorp niet over een politiepermanentie.


Hoog tijd dus voor een totaalpakket aan maatregelen die de situatie in het dorp weer enigszins normaliseren. Met die kerstboodschap gaat het actiecomité naar de verschillende betrokken overheden: Vlaamse Regering, MLSO en gemeente Beveren.

Het feit dat de MLSO slechts enkele weken na de schorsing van het GRUP (en daarmee samenhangend: de slopen die ze wilde uitvoeren in Doeldorp) al gelijk weer nieuwe afbraken aankondigt zegt veel over de zin voor provocatie bij de verantwoordelijken van deze overheidsinstelling. Maar het helpt de veiligheid en de normalisering in het dorp geen stap verder. Eerder integendeel. Het argument dat afbraken voor meer veiligheid zullen zorgen wordt volledig tegengesproken door de feiten. Sedert de MLSO in 2007 gestart is met afbraken in de dorpskern van Doel is de chaos en de onveiligheid alleen maar toegenomen. Dat kan ook moeilijk verbazen. Voor de MLSO lag / ligt de finaliteit bij de verdrijving van de bewoners en de vernietiging van het dorp, hoe dan ook. In die zin gebeurden de voorbije afbraken bijna steeds lukraak. Nooit vanuit een ruimere visie. Laat staan met de bedoeling om 'meer veiligheid' te creëren. De kaalgeslagen plekken zowat overal in het centrum van het dorp spreken op dat vlak boekdelen.

De aanstelling van een bewakingsfirma die nachtelijke patrouilles uitvoert (nu sedert 1 december) en de belofte van minister Ben Weyts om een gemeenschapswacht te voorzien tijdens de weekeindes (nog altijd niet operationeel) kunnen slechts renderen als tegelijkertijd een aantal elementaire maatregelen worden genomen. Die maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de MLSO, de gemeente Beveren en het Vlaams Gewest.

 1. Efficiënt dichtmaken van leegstaande huizen

  Tot op de dag van vandaag worden leegstaande huizen inefficiënt en onvolledig afgesloten. Dat kan gewoon de visu worden vastgesteld. Bijkomend is er nog altijd de indruk dat het verval met opzet in de hand wordt gewerkt. Huizen die op de benedenvloers zijn dichtgemaakt en waarvan de dakramen openstaan... Niet één enkele keer maar op tientallen plaatsen... Zo iets kan bezwaarlijk toeval genoemd. Het geeft bovendien aan bezoekers het idee dat het de eigenaar van de gebouwen op geen enkele manier uitmaakt hoe er met het patrimonium in Doel wordt omgesprongen.
   
 2. Gemeente moet haar eigen patrimonium onderhouden

  De gemeente Beveren heeft in Doel het beheer over nog slechts twee gebouwen: het klooster dat zij in erfpacht heeft van de kerkfabriek. En de gemeentelijke permanentie en politiepermanentie in de Pastorijstraat 5A waar elke dinsdagnamiddag iemand van de gemeenten en/of politie aanwezig is. De staat van beide gebouwen laat omtrent het engagement van Beveren t.a.v. zijn deelgemeente weinig aan de verbeelding over. Is er één gemeente in Vlaanderen waar de politie en / of de gemeentediensten permanentie houden in zo een pand? (zie foto). Voor wie mocht denken dat het hier om een grap gaat: met enige moeite vindt u het politielogo terug. Het adres en de permanentie worden ook vermeld op de webstek van de gemeente Beveren en politiezone Noord. Deze situatie is trouwens niet nieuw. De eerste graffiti dateert al van voor de zomer. Ondanks herhaalde vraag aan de gemeente werd er niets aan gedaan waardoor het gebouw week na week verder gevandaliseerd werd en wordt. Hoe kan men verwachten dat bezoekers respect opbrengen in Doel als zelfs het politiegebouw op deze wijze ongestraft kan worden toegetakeld? Het klooster (op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) is een gelijkaardig verhaal. Elementaire onderhoudswerken, beveiliging en herstel werden zo lang uitgesteld tot men kon argumenteren dat herstel financieel niet meer te verantwoorden was. Enkele maanden geleden werd het pand volledig afgesloten maar een groot gat in het dak werd niet gedicht en ook hier staan de dakvensters open.
   


 3. Herstel Verkeersborden

  Verkeersborden en richtingaanwijzers die zijn beklad en gevandaliseerd worden al meer dan een jaar niet meer gereinigd of vervangen. Ook daarmee wordt een sfeer in stand gehouden van 'alles kan'.
   
 4. Onderhoud slagboom

  De slagboom die 's nachts ongewenst bezoek moet beperken is om de haverklap stuk. Herstelling blijft soms maanden op zich wachten.
   

Het is wraakroepend dat deze toestanden blijven bestaan. Het is zonder meer schrijnend dat wij als actiecomité, als bewoners moeten blijven vragen naar dit soort van maatregelen die eigenlijk de evidentie zelf zouden moeten zijn. Hoe men ook over de toekomst van Doel mag denken, NIETS kan dit rechtvaardigen. Hier iets aan verhelpen is een kwestie van elementair fatsoen die past bij een normaal functionerende rechtsstaat. Wij vragen dan ook dat àlle overheden het arrest van de Raad van State respecteren en in overeenstemming handelen met wat van een overheid in een woongebied en/of een probleemgebied kan verwacht worden.Persmededeling Doel 2020, 21 november 2015

Doel is weer woongebied

Doel 2020 vraagt overheid om einde te maken aan loopgrachtenoorlog

Vrijdag 20 november heeft de Raad van State laten weten de vordering van verschillende inwoners van Doel bij de Raad van State te volgen en de plannen voor de ganse Saeftinghedokzone te schorsen.

En wij citeren: "Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel. De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel. Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele "Saeftinghedokzone" betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze "Saeftinghedokzone" (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt."

De mogelijkheden om met nieuwe kunstgrepen het Saeftinghedok te redden en Doel van de kaart te vegen zijn uitgeput. Daarmee belanden de plannen voor het Saeftinghedok op zijn minst voor héél lange tijd in de schuif. De kans is bovendien zeer groot (zie vorige uitspraak RvSt) dat het ganse GRUP in de procedure ten gronde ook effectief vernietigd wordt.

Voor de leefbaarheid van de streek is dat een goede zaak. Met een Saeftinghedok dreigden het Waasland en de ganse regio rond Antwerpen zich compleet vast te rijden.

Het is aan de Vlaamse regering om de toekomst van het Saeftinghedok grondig te herbekijken. De volgende jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid een terugval van het maritieme containerverkeer voordoen. De besparingsmaatregelen die Maersk recent heeft beslist - de grootste containerrederij ter wereld - zijn een direct gevolg van deze verwachtingen. Antwerpen heeft voldoende capaciteit om haar containeroverslag te verdubbelen. Bovendien is er nu de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge waardoor de lege terminals in Zeebrugge beter kunnen benut. De Het geld voor het Saeftinghedok kan dus beter anders aangewend.

Momenteel is er geen schorsing voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Ze kunnen ondertussen wel aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook onteigeningen kunnen op basis van dit arrest met succes worden aangevochten voor de Vrederechter. Dat zal indien nodig ook gebeuren.

Het is echter klaar dat een verdere uitvoering van de zogenaamde compensaties zonder betekenis is als datgene dat men wil compenseren geen wettelijke grond meer heeft. In wezen impliceert de onwettigheid van het reparatie-GRUP een onwettigheid van het moeder-GRUP.

Belangrijkste gevolg van de schorsing door de Raad van State is dat Doel opnieuw woongebied is. De geplande afbraken kunnen niet doorgaan.

Het is de logica zelve dat naar het herstel van die rechtstoestand ook gehandeld wordt. Wij verwachten dat alle betrokken overheden deze uitspraak effectief zullen respecteren en er naar zullen handelen. Dat was de voorbije 15 jaar NIET het geval. Met de schaamteloze situatie die we allemaal kennen tot gevolg.

Doel moet op korte termijn weer veilig én leefbaar worden. Wij vragen aan de Vlaamse overheid om haar loopgrachtenoorlog te staken en werk te maken van een leefbaar dorp. Wij zijn alleszins bereid daar op een constructieve manier aan mee te werken.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 13 november 2015

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder laakt afbraak bouwkundig erfgoed in Doel

De Maatschappij Linker Scheldeoever (MLSO) wil in de onmiddellijke omgeving van de kerk in Doel op korte termijn 6 huizen slopen. 4 van de 6 woningen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Volgens de MLSO zouden de afbraken al eind november van start gaan. Daarmee is zelfs geen beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De afbraken die op stapel staan zijn niet toevallig gekozen. De EGD&P weet dat de enige reden is een vrije werfzone te creëren voor de afbraak van het beschermde Hooghuis. Het beschermde 17de-eeuwse monument wil men daarna steen voor steen afbreken om het als cafetaria weer op te bouwen in de 19de-eeuwse Prosperpolder. Daarmee wordt Doel, dat op het gewestplan stond als 'bijzonder woongebied met culturele, historische en esthetische waarde', onherroepelijk verminkt. De panden zijn door jarenlange leegstand verwaarloosd door eigenaar MLSO, maar zijn absoluut niet onveilig of bouwvallig. Als ze worden afgebroken kunnen ze nooit meer worden opgeknapt en gaan ze als bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren.

De MLSO is daarbij bijzonder cynisch: de verdere verminking van Doels erfgoed kan worden verkocht als... 'erfgoedbeleid'! Want "de waardevolle elementen zullen in beeld worden gebracht." Daar blijft het niet bij. Volgens recente uitspraken van de voorzitter van de MLSO zal de wederopbouw van het Hooghuis een meerwaarde betekenen voor Prosperpolder. De Erfgoedgemeenschap is het daar niet mee eens. De wederopbouw van het Hooghuis in Prosperpolder, mogelijk nog gevolgd door de wederopbouw van de beschermde molen uit Doel, zet de authenticiteit van het poldergehucht juist enorm onder druk. Prosperpolder is onlangs nog beschermd als dorpsgezicht, juist omdat het einde 19de eeuw door de Hertog van Arenberg in zijn geheel is aangelegd. Het authentieke karakter van het aangelegde dorp zou drastisch veranderen door de inplanting van 17de-eeuwse gebouwen. Bovendien is er zelfs geen geld voor het meest noodzakelijke onderhoud van het bouwkundig erfgoed dat in Prosperpolder talrijk aanwezig is.

Met betrekking tot Prosperpolder pleit de Erfgoedgemeenschap Doel & polder voor realiteitszin. Geen prestigieuze projecten maar - in eerste instantie- instandhouding van bouwkundig erfgoed. Met betrekking tot het dorp Doel vraagt de Erfgoedgemeenschap dat geen onomkeerbare daden worden gesteld vooraleer er absolute duidelijkheid is over de toekomst van Doel. Die is er momenteel nog altijd niet. Ondertussen werkt de Erfgoedgemeenschap gestaag verder aan haar campagne om Doel & Polder uit te roepen tot werelderfgoed.Persmededeling De Derde Generatie, 11 november 2015

Fakkeltocht 2015 was een succes

Dinsdagavond 10 november hebben 150 aanwezigen deelgenomen aan een fakkeltocht georganiseerd door De Derde Generatie. De succesvolle eerste editie van vorig jaar heeft De Derde Generatie doen besluiten van de fakkeltocht een jaarlijks evenement te maken. Ditmaal vertrok de fakkeltocht aan het PolderMAS in Ouden Doel en leidde langsheen de historisch waardevolle Zoetenbermdijk. Na de wandeling kon men terecht in het PolderMAS voor jenever, gebak en warme chocomelk. Het was een gezellige avond met een geslaagde opkomst.De fakkeltocht symboliseert de strijdbaarheid van de bewoners in Doel, de polders en de gehuchten die moeten verdwijnen voor de Antwerpse haven en natuurcompensaties. Deze streek komt steeds verder onder druk te staan. In Doel, Ouden Doel en Rapenburg is men de voorbije weken gestart met het slopen van een aantal leegstaande woningen. Maar ondanks alles weigeren de bewoners zich gewonnen te geven. Deze standvastigheid kon men ook aanvoelen onder de deelnemers - zowel mensen van het gebied als daarbuiten.

Op YouTube staat ook een videoverslag van de fakkeltocht gemaakt door een deelnemer:Persmededeling Doel 2020, 10 november 2015

Debat van Beverse milieuraad krijgt verrassende inleiding door actie Doel 2020 en 3G

Leden van Doel 2020 en de Derde Generatie hebben maandagavond actie gevoerd op een debat in Beveren dat handelde over de invloed van de uitbreiding van de Waaslandhaven op de polderdorpen.

Op het debat waren alle betrokken overheden overtalrijk aanwezig. Naast procesmanager Jan Hemelaer, de MLSO, twee afgevaardigden van het Havenbedrijf, VOKA en de gemeente Beveren zat ook nog Natuurpunt en de BBL in het panel maar dus niet Doel 2020, noch de Derde Generatie. Ook nadat we om deelname aan dit debat verzochten –het eerste in 15 jaar over het GRUP op het grondgebied Beveren – werd ons deelname geweigerd. Eerst omdat er zogezegd geen plaats meer was in het panel. Tweedens omdat het "niet over Doel ging gaan".

Enkele bedenkingen

 1. Blijkbaar wordt door de milieuraad van Beveren Doel en het poldergebied niet meer in aanmerking genomen als het om de 'polderdorpen' gaat. Zeer vreemd is dat.
 2. Van een debat kan bezwaarlijk sprake zijn als zo goed als àlle uitgenodigde sprekers instemmen met de op stapel staande havenuitbreiding en de vernietiging van 1500 ha Bevers grondgebied (10% van de totale oppervlakte). De aanwezige Natuurpunter is zelfs in loondienst van de Haven. Niet erg geloofwaardig voor wat werd aangekondigd als debat.
 3. De enige vereniging op het grondgebied Beveren die al bijna twee decennia lang kritische en onderbouwde kanttekeningen maakt bij de geplande havenuitbreiding en met argumenten het debat aangaat mbt de mobiliteitsproblematiek, de vernietiging van open ruimte, de leefbaarheid van de ruimere regio wordt uit het debat geweerd.

Op het moment dat de avond juist van start was gegaan gingen een tiental actievoerders het podium op. Ze plaatsten zich voor de sprekers en ontplooiden affiches met daarop: Met het Saeftinghedok staat het Waasland stil / Debat ja – Eenzijdigheid nee / GRUP = toenemende onleefbaarheid / GRUP = toename sluipverkeer / GRUP = minder open ruimte / Stop natuurvervalsing

Ondertussen werd aan de aanwezigen in de zaal een pamflet uitgedeeld (zie bijlage). Een woordvoerder van Doel 2020 richtte zich rechtstreeks tot de zaal om de actie en de kritiek op het GRUP-plan toe te lichten.

Na een kwartier werd de actie afgebroken en kon de rest van de avond gewoon doorgaan.

Vanuit het publiek kwamen heel wat kritische vragen voor het panel. Maar zoals gevreesd een debat was het niet. De vragen werden zelfs afgebroken wegens... te weinig tijd. Doel 2020 en 3G drukken alleszins de hoop uit dat er in Beveren ook eens een écht debat gevoerd wordt over het GRUP.Persmededeling Doel 2020, 5 november 2015

MLSO wil opnieuw waardevol bouwkundig erfgoed afbreken in Doel

Doel 2020 is niet te spreken over het voornemen van de MLSO om opnieuw 6 huizen in het centrum van het dorp te slopen. 4 van de 6 woningen staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Volgens wat de MLSO deze morgen meedeelde zouden de afbraken al eind november van start gaan. Dat laatste is duidelijk om te voorkomen dat bewoners of actiecomités nog verhaal kunnen halen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De afbraak is niet alleen de illustratie van een compleet respect voor bouwkundig erfgoed. Het is al jaren en bewuste politiek van de MLSO om eerst de meest waardevolle woningen te slopen. Bij de slopen in 2008-2009 werden - tot de rechtbank er een eind aan maakte - ook eerst de meest waardevolle panden tegen de vlakte gegooid: de grote 19de eeuwse dokterswoningen en hotels, het bouwkundig geheel van de Havenweg, de tramstatie...

Bij de afbraken van vorige maand verklaarde de directeur van de MLSO Peter Van de Putte "De huizen die we nu aan het afbreken zijn, in zo'n slechte staat dat er niets anders kon gebeuren dan slopen"... Bleek dat de afbraak eigenlijk werd uitgevoerd om te voldoen aan een welbepaalde vraag. Op bijgaande foto is te zien hoe een van de zogenaamde krotten een houten huis was in goede staat. Het werd volledig gedemonteerd en afgevoerd naar onbekende bestemming.

Volgens de MLSO gaan de bewoners in de onmiddellijke omgeving akkoord met de sloop en zal het de leefbaarheid er sterk op laten vooruit gaan... Dat de slopen zouden ingegeven zijn om de leefbaarheid te vergroten in Doel valt moeilijk te geloven. Van de effectieve maatregelen die door de bewoners werden gevraagd om de leefbaarheid te vergroten werd tot nu toe geen enkele uitgevoerd. Het afsluiten van woningen gebeurt nog altijd op dezelfde lamentabele manier. Van de maanden geleden aangekondigde beveiliging door een security-firma is nog altijd niets in huis gekomen. Juist door het wanbeleid van de MLSO zien veel huizen in Doel er langs buiten weinig fraai uit. Of dat afbraak rechtvaardigt is nog iets anders.

Het is duidelijk dat men met de sloop recht over de kerk in Doel het dorp onherstelbaar wil verminken. Volgens de informatie waar D2020 over beschikt wil men op deze manier tevens een vrije werfzone creëren voor de afbraak van het Hoog Huis. Het beschermde 17de eeuws monument wil men steen voor steen afbreken om het als cafétaria weer op te bouwen in de 19de eeuwse Prosperpolder. Als erfgoedvisie kan dat tellen...

Tot slot: Eind september vroegen de bewoners in een schrijven aan de MLSO om zich in haar publieke aankondigingen over sloopwerken in Doel aub bescheidener op te stellen. "Dergelijke publieke aankondigingen dragen bij tot het beeld van Doel als spookdorp en geven bepaalde mensen het idee dat in Doel alles kan omdat het in de toekomst zogezegd tegen de vlakte moet. De nationale pers verwittigen over sloop draagt niet bij tot de veiligheid en leefbaarheid. Wij hopen op uw begrip." Vandaag heeft de MLSO met haar perstekst nog maar eens laten zien hoe ver haar begrip t.a.v. de bekommernissen van de bewoners gaat.Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2015

Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven

Doel 2020 wél, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt.

"Een sfeer van malaise", zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen.

Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.Persmededeling Doel 2020, 13 oktober 2015

Hypocrisie ten top... MLSO organiseert afbraken op maat in Doel

Professor Meire die vernietiging Wase polders bepleit wil behoud polderlandschap en bomenrijen voor zijn eigen deur...

Afgelopen weken was er heel wat te doen rond de afbraak van enkele woningen in Doel en de voorgenomen kap van honderden bomen in de Wase polders. Nu blijkt dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van dorp én polder bijzonder hypocriet te werk gaan. Volgens de directeur van de MLSO Peter Van de Putte waren "De huizen die we nu aan het afbreken zijn, zijn in zo'n slechte staat dat er niets anders kon gebeuren dan slopen"... Uit de foto's die afgelopen dagen werden genomen blijkt vooral dat de afbraak werd uitgevoerd om te voldoen aan een welbepaalde vraag. Op bijgaande foto is te zien hoe een van de zogenaamde krotten volledig gedemonteerd werd en afgevoerd naar onbekende bestemming. Verdere info daarover is terug te vinden op fb-groep 'Vlaanderen laat Doel niet los'.

Zowaar nog hypocrieter is de recente actie van professor Patrick Meire, voornaamste inspirator van de vernietiging van honderden ha polderland in de Wase polders. Die moeten in de visie van Meire verwoest worden om er 'Nieuwe Wildernis' te maken als natuurcompensatie in en voor de Antwerpse Haven. Daarvoor moeten honderden ha landbouwgrond en ganse gehuchten verdwijnen. Vreemd genoeg heeft Meire mbt zijn eigen achtertuin – in de polders rond Damme - een gans ander gedacht als wat hij in de Wase polders wil laten uitvoeren.

Zo heeft vorige week een bewoner van Damme - een zekere prof. Patrick Meire – een protestbrief geschreven aan het schepencollege van Damme waarin hij zich uitspreekt tegen de kap van meer dan 200 bomen door de Administratie Natuur en Bos. Volgens de briefschrijver zijn de bomen landschappelijk en ecologisch waardevol... Meire heeft het zowaar over een 'aantrekkelijk polderlandschap' gecreëerd door de aanwezigheid van... bomenrijen! Mbt zijn eigen achtertuin schrijft de bepleiter van zgn. robuuste natuur in Doel en omgeving: "Uiteraard ben ik ter beschikking om hierover verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan een constructief plan in de hoop van een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige polder in het belang van de natuur en het toerisme." Faut le faire... een plan uittekenen om een historisch waardevol polderlandschap – mensen inbegrepen - compleet van de kaart te vegen en terzelfdertijd de argumenten van de tegenstanders gebruiken om de eigen omgeving te vrijwaren van ingrepen door de vrienden van de Administratie Natuur en Bos...

Hieronder de brief zoals die op de facebook-groep Red het Schipdonkkanaal staat:

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Schepenen,

Ik begreep dat de definitieve beslissing rond het rooien van de bomen langs de Polderstraat dinsdag 6 oktober 2015 besproken wordt op het Schepencollege. Met dit schrijven wil ik nog even een aantal elementen meegeven ter overweging immers het rooien van die bomen zorgt voor enige beroering en is iets wat bij vele inwoners van Damme gevoelig ligt.

Het rooien van bomen roept vaak emotionele reacties uit die soms tot foute beslissingen kunnen leiden. Ik wil evenwel een aantal rationele elementen aandragen die naar mijn bescheiden mening zouden moeten kunnen meegenomen worden in het beslissingsproces.

Vooreerst is er uiteraard de veiligheid. Bomen die een risico vormen moet gekapt worden, daar kan geen discussie over zijn. De studie, in bijlage, van een deskundige wijst er evenwel op dat het grootste deel van de bomen nog gezond zijn en dus geen risico vormen. Op basis hiervan zou men dus kunnen besluiten om de "risicobomen" te kappen en de andere te laten staan.

Wat is dan het argument om de andere bomen te laten staan? Ik denk dat er in hoofdzaak 2 redenen zijn:

1) Landschappelijke argumenten. Het landschap rond Damme is zonder meer één van de aantrekkelijkste polderlandschappen en juist de aanwezigheid van bomenrijen zowel langs kanalen als wegen bepaalt de aantrekkelijkheid van dat landschap. Wanneer we onze polders vergelijken met bijvoorbeeld de polders van Uitkerke, dan is het verschil meteen duidelijk. De Uitkerkse polders zijn veel "kaler" omdat de landschap-structurerende bomenrijen er ontbreken.
Uiteraard worden bomen op een bepaald moment kaprijp en moeten ze vervangen worden door nieuwe. Het duurt na de aanplant echter meerdere tientallen jaren vooraleer de bomen die afmeting bereikt hebben waarbij ze weer structuurbepalend zijn. Momenteel zien we dat heel wat van de bomenrijen vervangen worden, denk aan de Pijpeweg, de Oude Damse Weg, Hulsterloo,... Wanneer ook de bomen langs de Polderstraat gekapt worden dan zijn ten oosten van de vaart eigenlijk geen oude bomenrijen meer over en zal het zeker 20 à 30 jaar duren voor de nieuwe bomen enige afmeting hebben (kijk nu naar die langs de Pijpeweg, die zijn niet zichtbaar in het landschap!).
Het behoud van een aantrekkelijk polderlandschap is uiteraard een zeer belangrijke toeristische troef voor Damme. Het is Immers het landschap dat wandelaars en fietsers naar hier trekt en daarmee kan en moet Damme het verschil maken met de andere poldergemeenten. Dat vereist een visie en een plan op lange termijn om de bomenrijen te behouden. Daarbij moet gestreefd worden naar een spreiding in leeftijd, zodat alle bomen niet rond dezelfde periode moeten verwijderd worden.
Het rooien van de bomen in de Polderstraat zal er bijgevolg alleen maar toe leiden dat we nu gedurende een lange periode met een veel kaler en minder aantrekkelijk landschap zullen zitten en dat binnen 70-80 jaar men hetzelfde probleem zal hebben als dan alles kaprijp zal zijn.

2) Ecologische rol van bomen Bomen zijn uiteraard een onderdeel van ons ecosysteem en dat ecosysteem levert veel ecosysteemdiensten, dat zijn de directe en indirecte baten van de natuur voor de mens. Zo nemen de bomen natuurlijk koolstof op, dragen ze bij tot een hogere biodiversiteit (en die is veel groter bij oude dan jonge bomen!), maar dragen ze vooral bij tot een betere gezondheid. Het probleem van fijn stof is gekend en een zeer belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Bomen zijn gekend voor hun vermogen om fijn stof te vangen en op die manier bij te dragen aan de zuivering van de lucht. Uiteraard dragen oude bomen door hun volume veel meer bij aan de verwijdering van fijn stof dan jonge bomen. Ook dat zou in belangrijke mate moeten meespelen in de besluitvorming.

Ik hoop, geachte Heer Burgemeester en Schepenen, dat deze argumenten mogen meespelen. Op basis van deze overwegingen lijkt het mij aangewezen om:

1) De ongezonde bomen te kappen uit veiligheidsstandpunt.

2) Indien men om juridische redenen niet anders kan op zijn minst te streven naar een compromis, waarbij ofwel slechts 1 rij (op sommige plaatsen staan er 3) gekapt wordt ofwel hier en daar er een paar bomen tussenuit gehaald worden.

3) Er een plan opgemaakt wordt dat de basis moet zijn voor het verlenen van kapvergunningen en waarbij het behoud van de landschappelijke karakteristieken centraal staan, wat wil zeggen dat er een spreiding in de periode van het kappen moet zijn.

4) Werk te maken van het onderhoud van de bomen en de schade bij het maaien aan de bomen te beperken, immers dat laatste is zowel bij jonge aanplant als bij oude bomen een zeer groot probleem.

5) Wanneer er bomen uit een rij moeten gekapt worden, dan is het perfect mogelijk om daar nieuwe jonge bomen tussen te zetten. Daar worden soms verschillende meningen over verkondigd maar langs de Romboutswervedijk zijn op verschillende plaatsen jonge bomen tussen de oudere geplaatst en ook een volledig jongere rij naast de oude aangeplant. Dit geeft aan dat dit zeker kan en dat ook op die manier de continuïteit van de bomenrijen kan gegarandeerd worden.

Ik ben er eveneens van overtuigd dat hierover met ANB een gesprek mogelijk moet zijn om te komen tot een goede oplossing. Uiteraard ben ik ter beschikking om hierover verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan een constructief plan in de hoop van een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige polder in het belang van de natuur en het toerisme.

Met vriendelijke groet en in de hoop een constructieve bijdrage te leveren aan een moeilijke discussie,

Prof. Dr. Patrick Meire
Pottenbakkersstraat 7
8340 DammePersmededeling De Derde Generatie, 12 oktober 2015

Derde Generatie protesteert tegen sloop van woningen in Kieldrecht buiten GRUP-gebied

De jongeren van de Derde Generatie reageren verontwaardigd op de voorgenomen sloop van een huis in de Oud Arenberg in Kieldrecht door de administratie Waterwegen en Zeekanaal. Het huis gelegen te Oud Arenberg 65 ligt buiten het GRUP-gebied. Het is al jarenlang eigendom van de Vlaamse overheid en werd nog tot voor enkele maanden bewoond.

Om de sloop te rechtvaardigen schrijft MOW dat de woning en stallingen "volgens het gewestplan gelegen zijn in havenuitbreidingsgebied". Dat klopt echter niet. Oud Arenberg 65 wordt aangeduid als 'Poldergebied' (Het poldergebied is bestemd voor beroepslandbouw. Natuurbehoud en landschapszorg, recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn ondergeschikte functies). Het gewestplan van 1978 is er niet meer van kracht.

Er word ook gesproken over problemen van stabiliteit en verrot buitenschrijnwerk. Die gebreken zijn sterk overtrokken en niet van aard om een afbraak te verrechtvaardigen. Het huis werd tot voor enkele maanden door MOW nog goed genoeg bevonden om verhuurd te worden! De slechte staat van stallingen is geen reden om gelijk een aanvraag te doen om ook het huis af te breken .

In deze zin mag nog vermeld dat het huis vlak ernaast, Oud Arenberg nr 63 enkele maanden geleden op de private markt werd verkocht voor méér dan 200.000 euro terwijl het in véél slechtere staat verkeerde. Vraag is dan ook welke bedoeling er schuilgaat achter de voorgenomen afbraak van nummer 65. Waarom deze kapitaalsvernietiging? Waarom ook buiten het GRUP-gebied een afbraakpolitiek? Het is alleszins niet de eerste keer dat er woningen van de Vlaamse overheid worden gesloopt buiten GRUP-gebied. Eerder gebeurde dat ook al op de Pillendijk in Kieldrecht. Bestaat er een verborgen agenda om op termijn nog verdere havenuitbreiding mogelijk te maken en probeert men voorafgaand zoveel als mogelijk te vernietigen? Of schuilen hier andere bedoelingen achter?

Aangezien het huis buiten het GRUP afbakening Haven van Antwerpen valt is er geen enkel argument dat een sloop rechtvaardigt. In de plaats van een zinloze afbraak kan de administratie Waterwegen en Zeekanaal het huis te koop aanbieden op de private markt. Of zij kan het zelf opknappen en opnieuw ter beschikking stellen van geïnteresseerde huurders. Gezien de nood aan betaalbare woonsten voor jonge mensen in het poldergebied is afbraak de slechtst mogelijke optie. En onaanvaardbaar. Als de gemeente Beveren positief advies geeft voor deze sloop zullen de jongeren van de Derde Generatie de sloop juridisch betwisten.Persmededeling EGD&P, 5 oktober 2015

Laat ons een boom

Geen nodeloze kap van honderden bomen

De Erfgoedgemeenschap Doel en Polder (EGDP) protesteert tegen nodeloze kap van honderden bomen in Verrebroek, Kieldrecht en Doel. Ook vragen we een actieve(re) rol van de gemeente Beveren en van het Polderbestuur Land van Waas.

De Erfgoedgemeenschap protesteert tegen de geplande kap van honderden populieren in de polder. Die maken volgens immers mee deel uit van het cultuurlandschap in de polder.

Onlangs werd bekend dat de gemeente Beveren geen verdere actie zal ondernemen tegen de geplande kap van 126 bomen op de Drijdijk in Verrebroek. Die wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) laten kappen zodat roofvogels niet langer de kans hebben van daaruit op weidevogels te jagen in het natuurgebied De Blikken. In de plaats wil het ANB struikgewas aanleggen.

Eerder werden al tientallen bomen gekapt op de Hogen Dijk in Kieldrecht. Ook op andere plaatsen in de polder willen verschillende administraties honderden bomen laten kappen. Het betreft de volledige Zoeten Berm in Ouden Doel en de dijk van de nieuw Arenbergpolder.

Het gaat hier niet om bomen die 'kaprijp' zijn, maar wel om relatief jonge bomen die moeten verdwijnen voor natuurcompensatieplannen. De Erfgoedgemeenschap vindt dat het kappen van de bomenrijen getuigt van weinig respect voor het eeuwenoude cultuurlandschap. Bomenrijen op de dijken zijn onlosmakelijk verbonden met het typische polderlandschap. Door ze massaal te kappen wordt het landschap onherroepelijk verminkt.

De EGDP vindt het niet kunnen dat de natuurcompensatieplannen op de Wase Linkerscheldeoever als iets abstracts worden beschouwd en systematisch losgekoppeld worden van het historische polderlandschap. Uit recent onderzoek van verschillende historici blijkt dat dit landschap bijzonder waardevol is. Bomenrijen op dijken maken daar onlosmakelijk deel van uit.

De EGDP vraagt dat de recente bevindingen van de verschillende historici, zoals ze aan bod kwamen in de overheidsuitgave M&L, als uitgangspunt dienen voor de benadering van het landschap. Dat de gemeente Beveren en het Polderbestuur Land van Waas zich zomaar neerleggen bij de vernietiging van dit waardevol erfgoedlandschap, valt niet te begrijpen. De EGDP roept daarom beide besturen op om een actieve rol op te nemen voor het behoud van de polder, inclusief de bomenrijen.Persmededeling Doel 2020, 1 oktober 2015

Sloop in Doel vandaag gestart

Voor Doel 2020 is MLSO verantwoordelijk voor bijkomende overlast door ongepaste aankondiginspolitiek

Vandaag is de Maatschappij Linkerscheldeoever gestart met de sloop van enkele huizen in Doel. In tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd betreft het geen clusters in het centrum van het dorp maar enkele panden aan de rand van het dorp. Of de MLSO nog meer slopen juridisch rond krijgt valt nog te bezien.

Maar de manier waarop de MLSO rond dit soort van afbraakwerken een echte aankondigingspolitiek voert zorg voor toenemende ergernis bij bewoners en actiecomités. Vooral omdat dit soort van aankondigingen ook telkens ongewenste gasten aantrekt naar het Scheldedorp. Met alle bekende gevolgen vandien. Is het dàt wat de MLSO wil? Volgens de MLSO is de sloop bedoelt 'om zo meer open ruimte en open zicht te creëeren en sluikstorten en vandalisme tegen te gaan, om op die manier de leefbaarheid van Doel-centrum te bevorderen.' Voorbije jaren hebben de bewoners van Doel in verschillende gesprekken met de MLSO aangedrongen op effectieve maatregelen die de veiligheid ten goede kunnen komen: een effectieve afsluiting van openstaande woningen i.p.v. wat getimmer met houten plaatjes, minstens om de twee weken de gevandaliseerde huizen afsluiten i.p.v. om de drie maanden, huizen vrijgeven voor bewoning om meer sociale controle te creëren, verwijderen van gevaarlijke glasscherven in uitgegooide ramen, verwijderen van glasscherven op straat, waarschuwingsborden die duidelijk maken dat Doel nog altijd een bewoond dorp is, nacht- en weekeindpermanentie. Daar is zo goed als niets van in huis gekomen. In de plaats krijgen we perscommuniqués die heel de wereld laten weten dat de afbraak van Doel nu wel echt gestart is. Het is dan ook niet verbazend dat men zich deze dagen van heinde en verre naar Doel haast om nog wat vertier te vinden in het dorp dat toch weg moet. Met dank dus aan de MLSO die daarmee opnieuw een belangrijke bijdrage levert aan het terroriseren van de inwoners van Doel. Beseffen de mensen bij de MLSO die ver weg van Doel hun persmededelingen opstellen eigenlijk wel met wat ze bezig zijn?

Andere vaststelling: Vandaag was er politiepermanentie in Doel. Om... de MLSO en afbraakfirma Smet te beschermen tegen gebeurlijke manifestanten. Daarmee is ook op dat vlak duidelijkheid geschapen. In weekeindes als Doel overspoeld wordt door honderden, soms duizenden, ramptoeristen en de bewoners 's nachts systematisch geteisterd worden door vandalen is er 'geen financiële ruimte' voor enige vorm van politiepermanentie. Maar om de bewoners van het dorp zelf ver weg te houden van de afbraakfirma die enkele huizen sloopt kan men zonder probleem een ganse dag politie ter beschikking stellen.Persmededeling Doel 2020, 23 september 2015

Actievoerders maken einde aan infomarkt Vlaamse overheid

Zogenaamde natuurcompensatie is landschapsvernietiging en natuurvervalsing

Enkele tientallen actievoerders van D2020 en de Derde Generatie hebben dinsdagavond in Kieldrecht (Beveren-Waas) samen met bewoners en boeren een einde gemaakt aan een infomarkt van de Vlaamse overheid. De infomarkt wilde informeren over de vorming van nieuwe natuurgebieden in de regio. In de praktijk betekent het de vernietiging van een uniek en waardevol erfgoedlandschap waarvoor tientallen mensen moeten verhuizen. De infopanelen en plannen werden gereduceerd tot oud papier.

Actie

Een 50-tal actievoerders verzamelde dinsdagavond aan de kerk van Kieldrecht van waar het in stoet naar het Ontmoetingscentrum Ermenrike ging. Verschillende bewoners hadden protestborden mee of vlaggen van de Erfgoedgemeenschap Doel &Polder met opschrift Doel & Polder Werelderfgoed. In Ermenrike groeide de groep actievoerder nog aan tot een 70-tal. Door de Vlaamse administratie was met infopanelen en plannen een infomarkt opgezet maar het kwam er al snel tot een verbale confrontatie met procesmanager Jan Hemelaer. Hemelaer stelt dat het gaat om 'beslist beleid' en dat de ingrepen nodig zijn voor 'natuurherstel'. Voor de actievoerders is wat de overheid wil doen landschapsvernietiging en natuurvervalsing. Dat blijkt trouwens zonneklaar uit de aanpak die de overheid volgt.

De actievoerders verweten Hemelaer ook de voldongen feiten politiek van de Vlaamse overheid. Nog voor een bouwvergunning is aangevraagd doet men alsof alles al beslist is en zal worden uitgevoerd volgens een vast tijdschema. Terwijl in de feiten de overheid de bezwaren moet afwachten en mogelijke procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De aanwezigen maakten duidelijk dat ze niet van plan zijn om zich zo maar te laten verdrijven uit de polder. De procesmanager hield het uiteindelijk voor bekeken en maakte dat hij weg kwam. Waarna de aanwezigen de infopanelen en plannen tot oud papier reduceerden.

De plannen

Een eerste zogezegd natuurgebied situeert zich in de vijftig hectare grote Arenbergpolder. Dat moet het unieke – volgens de MER van het Deurganckdok onvervangbare – natuurgebied De Putten compenseren dat zou verdwijnen voor de Saeftinghezone. De overheid erkent zelf dat het een zeldzaam landschap is dat maar op een paar plaatsen voorkomt. In plaats van er alles aan te doen om De Putten te bewaren wil men een half miljoen half miljoen kubieke meter grond afgraven en 75 filters heien tot op een diepte van tien meter zodat hopelijk het zilte grondwater naar boven komt... Natuur?

Een tweede zogezegd natuurgebied is de driehonderd hectare grote Doelpolder. Dat moet een overstromingsgebied worden met slikken en schorren. Maar de Scheldedijk blijft voor dit zogezegde slikken en schorrengebied wel staan zodat men met een sluis zelf het waterpeil kan bepalen. Natuur?

In de toelichting bij de plannen staan nog wel meer zeer vreemde dingen te lezen: Zo moeten 'roofdieren' ten allen tijde buiten de gebieden worden gehouden. Blijkbaar is er dus ook zo iets als verkeerde natuur. En ook de historische bomenrijen op de Zoeten Berm moeten er aan geloven. Die zorgen voor "doorworteling" van de Zoeten Berm en dat is een "veiligheidsrisico". Gelukkig dat in het 500-jarig bestaan van de Zoeten Berm eindelijk iemand daar is achtergekomen, dat de bomen op die dijk een veiligheidsrisico vormen wegens de doorworteling... Als onderbouwing voor een vernietigingsbeleid kan dit tellen.Persmededeling Derde Generatie, 21 september 2015

Actie jongerengroep naar aanleiding van de Vlaamse Havendag

Naar aanleiding van de Vlaamse Havendag heeft jongerengroep De Derde Generatie actie gevoerd op verschillende locaties in de Antwerpse haven.

Daarbij werd de wagen van CEO Eddy Bruyninckx een tijdlang opgehouden op de MPET-terminal door jongeren die een spandoek ontvouwden. De spandoek bevatte de boodschap: Wanneer zal de haven in vrede leven met haar buren?. Bruyninckx stapte uit maar weigerde om in discussie te gaan. De auto van de havenbaas werd uiteindelijk ontzet door security-personeel.

Op andere locaties in de haven heeft 3G infostands opgezet en flyers uitgedeeld die de bezoekers informeren over de andere kant van het havenverhaal: 1500 ha historisch polderlandschap dat moet verdwijnen voor een havenuitbreiding die niet nodig is en mensonwaardige natuurcompensaties. Ook werden op verscheidene plaatsen de pendelbussen tegengehouden en flyers uitgedeeld aan de passagiers. In bijlage vindt u een beeld van een bus die deze namiddag werd tegengehouden.

De Derde Generatie bestaat uit jongeren uit Doel en de polders die weigeren zich neer te leggen bij de vernietiging van hun streek.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel en Polder, 19 september 2015

Deurganckdoksluis: een sluis mét een naam

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel zullen zondag op de Havendag het startschot geven voor een campagne die een nieuwe naam moet bezorgen aan de Deurganckdoksluis. Voor de EGD&P is daar geen enkele valabele reden toe. De Deurganckdoksluis heeft namelijk al een naam.

In het verleden kwam het steeds toe aan de gemeente Beveren, de cultuurraad van Beveren, de Hertogelijke Kring Land van Beveren om nieuwe namen binnen de Waaslandhaven vast te leggen. Dat zijn om voor de hand liggende redenen steeds namen die verwijzen naar de streek en zijn geschiedenis. Dat het Antwerps Havenbestuur dit zonder meer negeert getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor de streek. Op deze manier lijkt het er sterk op dat het Havenbedrijf niet alleen de streek wil laten verdwijnen maar ook alles wat daar aan herinnert.

Een eerdere poging om het Deurganckdok om te dopen tot het Albert II-dok draaide eerder op een sisser uit.De EGD&P vraagt het Antwerps Havenbedrijf geen nodeloze controverse te zoeken met het Waasland en het nodige respect op te brengen voor de geschiedenis van de streek. De EGD&P roept de gemeente Beveren dan ook op om hierin zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duidelijk te scheppen tegenover havenschepen Van Peel en minister Ben Weyts.Persmededeling Doel 2020, 17 september 2015

MLSO hanteert drogredenen om sloop in Doel te motiveren

Uit een persmededeling die de Maatschappij Linkerscheldeoever vandaag rondstuurde wordt meegedeeld dat op 1 oktober van start wordt gegaan met de afbraak van de eerste 2 clusters gebouwen in Doel-centrum. Dat de Maatschappij dit aankondigt als ingrepen om de leefbaarheid in Doel centrum bevorderen is werkelijk de schaamte voorbij. Slopen als "de meest effectieve manier om de leefbaarheid in Doel-centrum te bevorderen". Inderdaad, als alles en iedereen weg zijn en de MLSO geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft zal Doel weer leefbaar zijn...

Om één en ander in juist perspectief te plaatsen vindt u hieronder de correspondentie van voorbije weken tussen de MLSO en een afvaardiging van de bewoners van Doel. De bewoners werden bij mail uitgenodigd om ingelicht te worden op... 23 of 30 september. In antwoord daarop herinnerden de bewoners de MLSO aan de afspraken die eerder zijn gemaakt en waar zo goed als niets van is terecht gekomen. Zolang van de afspraken geen werk is gemaakt vinden zij verder gesprek zinloos. Ivm. eventuele slopen suggereerden zij om alle bewoners ivm. hiermee schriftelijk in te lichten. Dat laatste gebeurde pas vandaag. Simultaan met de verspreiding van de persmededeling.

De MLSO werd eerder door de rechtbank opgedragen om de huizen in Doel die in haar bezit zijn wind en regendicht te maken. Wat dat voor de MLSO betekent kan iedereen komen vaststellen in Doel. Flinterdunne platen voor deuren. Uitgegooide ramen die langs de binnenkant worden dichtgetimmerd terwijl de glasscherven aan de buitenkant blijven zitten. Dakvensters die overal opstaan... En nu gaat men dus afbreken zodat er meer veiligheid en sociale controle kan komen...

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de verschillende overheden tegen verhoogde snelheid een onomkeerbare toestand willen creëren en het dorp Doel en de polder finaal willen vernietigen. Dat dit gebeurt op een moment dat er opnieuw verhoogde belangstelling komt voor de historische en landschappelijke waarde van het dorp en de polder kan moeilijk als toeval beschouwd worden.

From: Denis Malcorps
To: Nancy Vandersnickt (maatschappijlso), Marina Apers, Myriam Rijssens
CC: Boudewijn Vlegels
Subject: RE: Informatievergadering toekomstige slopen
Date: Mon, 14 Sep 2015 18:10:28 +0000

Geachte,

Wij hebben uw uitnodiging goed ontvangen. Spijtig genoeg moeten wij constateren dat de afspraken die zijn gemaakt in het vorige gesprek onvoldoende zijn uitgevoerd. Wij verwijzen naar de concrete afspraken onderaan dit bericht zoals vastgelegd in het verslag van vorig gesprek, en de stand van zaken met betrekking tot elke afspraak. Met name de meest belangrijke maatregelen (beter en regelmatiger afsluiten van woningen; verwijderen van loszittend glas) die wij reeds meermaals met aandrang hebben gevraagd en die weinig meer betreffen dan goed nabuurschap, zijn niet uitgevoerd in het voorbije half jaar. Wij wachten bovendien nog steeds op de uitvoering van de beslissingen om een private veiligheidsfirma in te zetten, als de inrichting van twee transitwoningen.

Een gesprek is enkel zinvol indien de afspraken worden nagekomen. Dit was reeds de opmerking bij de start van het vorige gesprek. Het is tijdverspilling om telkens opnieuw dezelfde maatregelen te moeten vragen. Daarom gaan wij niet in op uw uitnodiging tot gesprek zolang deze maatregelen niet worden genomen.

Over de sloopwerken kunnen wij kort zijn: wij gaan niet akkoord met de geplande sloopwerken. De informatie die u wenst te verstrekken met betrekking tot de sloopwerken kan u best schriftelijk aan alle bewoners in de dorpskern meedelen.

Hoogachtend,

Denis Malcorps
Marina Apers
Myriam Rijssens

Concrete afspraken van de vergadering op 18/03/2015:
- Plaatsing van ontradingsborden aan de kerk en overzet: uitgevoerd
- Glas verwijderen van kapotte ramen zowel op beneden- als op bovenverdiepingen: niet uitgevoerd
- Opruimen van glasscherven op de grond: uitgevoerd, maar dit heeft maanden geduurd
- Afsluiten van garagepoorten die los zijn: niet uitgevoerd
- Huizen frequenter en beter afsluiten. Ook aan de achterzijde (in samenspraak met firma Smet): niet uitgevoerd
- Inzet van een private bewakingsfirma onderzoeken: onderzoek uitgevoerd, maar de inzet laat op zich wachten
- Testen van afsluiten woningen door middel van toemetsen: uitgevoerd, maar de woningen zijn nog steeds toegankelijk langs de achterzijde waardoor het toemetsen geen zin heeft.

Van: Nancy Vandersnickt (maatschappijlso)
Verzonden: maandag 7 september 2015 11:54
Aan: Denis Malcorps, Marina Apers, Myriam Rijssens
CC: Boudewijn Vlegels
Onderwerp: Informatievergadering toekomstige slopen

Beste,

Voorzitter en directeur van MLSO nodigen u uit voor een informatievergadering inzake de toekomstige sloopclusters in Doel. We stellen voor op woensdag 23 of 30 september 2015 te 11h00 deze vergadering te laten plaatsvinden in onze kantoren te Kallo. Kunt u ons mededelen welke van de 2 data uw voorkeur wegdragen.

Met Vriendelijke Groeten,

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint-Paulusplein 27
B-9120 Kallo
Tel: 03/766 41 89
Fax: 03/776 79 13Persmededeling EGD&P, 9 september 2015

Lancering campagne Werelderfgoed Doel & polder

Op 10 september ging in Ouden Doel een nieuwe campagne van de Erfgoedgemeenschap Doel &Polder van start. Daarbij werd onderstaande tekst verspreid.

In verschillende officiële studies en publicaties van de overheid wordt het uitzonderlijke karakter van het bouwkundig, agrarisch, natuurlijk en landschappelijk erfgoed van de streek benadrukt. Op het terrein merken wij geen spatje beleid dat hiermee overeenstemt. Integendeel. Afbraakdossiers van erfgoedsites worden verder voorbereid en landschappelijke verminkingen worden aangekondigd. Zelfs als dit onwettelijk is (baggerdepot Nieuwe Arenbergpolder) en ontluisterend en onnodig (bomengalerij langs de Zoetenberm), om maar enkele voorbeelden te geven. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vzw zal hiertegen reageren met alle wettelijke middelen die ons ter beschikking staan. Om dit te benadrukken lanceert de EGD&P een campagne om de streek als werelderfgoed te waarderen.

Op geen enkele plaats ter wereld tref je op een dichtheid van enkele vierkante kilometers zoveel dijken aan die aangelegd zijn in steeds een ander tijdssegment. Deze voor de wereld unieke 'dijkensequentie' (Rurale erfgoedstudie, Vlaamse overheid, 2013) heeft mee het polderlandschap, de bebouwing en het polderleven bepaald tot op de dag van vandaag. Antwerpen en de polder kwamen elkaar steeds tegen. Tijdens het verval van Antwerpen in de noodlottige 16de eeuw investeerden rijke Antwerpse burgers als Rubens en Brant in de heraanleg van Doelpolder en zorgden zo voor een heropleving van de economie van stad en streek. De statige polderschuren, het Hooghuis en de Scheldemolen zijn daar getuigen van. Deze schuren zijn om meerdere redenen belangrijk. Hun formidabele formaat is het resultaat van het huwelijk van plaatselijk boerenverstand met steedse koopmansgeest. Men stockeerde tot de prijzen omhoog gingen, om dan pas te verkopen. De kiem van het systeem van havennaties ligt in de polder. En wat verkocht men? Vooral gerst, aan de Antwerpse brouwerijen.

Menig Antwerpenaar heeft zich gelaafd aan Doel. Op een gelijkaardige manier is ook rederij Flandria verweven met Doel en de polder. Niet zonder reden is Flandria ter wereld gekomen als 'Stoombootdiensten Doel-Antwerpen' en nog voor Wereldoorlog 2 hadden honderdduizenden mensen een stapje gezet op Doelse grond om daar te genieten van de verten, de luchten, het water en andere vochtige geneugten... In deze streek is geschiedenis steeds een dynamisch gegeven geweest. Tussen stad en platteland, tussen landbouw en handel, tussen natuur en infrastructuur, tussen eb en vloed,... In de huidige plannen voor de streek is hiervoor te weinig aandacht, terwijl erfgoed juist het verbindende element kan zijn om deze geteisterde streek terug op verhaal te doen komen.

Men heeft de keuze: een mooi verhaal waarmee we de wereld nogmaals verbazen of nog méér procedures waarmee haven en polder elkaar uitputten. Intussen wapperen er al tientallen vlaggen met het motto 'Doel en polder is werelderfgoed' van Hedwigepolder tot Doel en van de Schelde tot de Grote Geule. Weldra ook aan Kallosluis en aan het Eilandje?Persmededeling Doel 2020, 20 augustus 2015

Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt: slibopspuiting in de Nieuw Arenbergpolder in de gemeente Beveren is illegaal

Stedenbouwkundig ambtenaar had nooit vergunning mogen verlenen

In een recent bekend gemaakt arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen staat dat de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar ten onrechte een bouwvergunning heeft afgeleverd voor slibopspuiting in de zogenaamde C59 zone in de Nieuw Arenbergpolder in Kieldrecht, Beveren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze beslissing vernietigd.

De slibopspuitingen in de Nieuw Arenbergpolder vonden plaats in sinds de lente van dit jaar en zijn het gevolg van de werken aan de Deurganckdoksluis. Die vrijgekomen specie moest gedumpt in het ongebruikte Doeldok maar dat is maar deels gebeurd. De rest werd in de lente van dit jaar gedumpt in de Nieuw Arenbergpolder, in "een niet-voorziene spuitzone" van meer dan 20 ha. Het gaat om vruchtbare akkers in een polder met ecologische en cultuurhistorische waarde.

De gemeente Beveren oordeelde eerder dat bezwaren van landbouwers en omwonenden gegrond waren. Het gebied ligt in "Schorren en polders van de beneden-Schelde" en behoort tot de laatste intacte polder: de Nieuw Arenbergpolder. Maar ondanks de bezwaren gaf de gewestelijk ambtenaar toch een vergunning.

Bij de feitelijk aanleg van de persdijken rond het toekomstig baggerstort was er ook al heel wat commotie bij landbouwers en het Polderbestuur het Land van Waas. De dijken waren niet in overeenstemming met de vergunning gezet en te zwak om de massa baggerspecie op te vangen die op amper twee weken moest gedumpt. In deze kwestie werd uiteindelijk een vergelijk bedongen met de Polder Land van Waas maar of het vergelijk ook de toets van de wettelijkheid doorstaat is twijfelachtig.

Nu stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de afgeleverde vergunning voor het storten van slib in de Nieuw Arenbergpolder in strijd is met het RUP Waaslandhaven. Daarin staat namelijk bepaald dat het gedeelte van de Nieuw Arenbergpolder enkel mocht ingenomen worden voor het Deurganckdok (niet voor de Deurganckdoksluis) en belangrijker: enkel indien alle alternatieven zijn opgebruikt. Dat laatste kwam expliciet naar voor in het MER van het Deurganckdok. Daarin werd gesteld dat "een grondbalans wordt nagestreefd waarbij zo weinig mogelijk(!) poldergrond wordt ingenomen." Volgens het MER moest de zogenaamde C59 worden opgevat als reserve en "indien mogelijk zal de Arenbergpolder volledig gevrijwaard worden van opspuitingen", aldus het MER.

Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevat "noch het aanvraagdossier, noch de screeningsnota een onderzoek van mogelijke bergingslocaties voor de specie. (...) uit het dossier blijkt evenmin waarom de bergingscapaciteit van het noordelijk gedeelte van het Doeldok, dat in het MER-rapport voor de werken van de Deurganckdoksluis ruim voldoende werd geacht , nu niet meer volstaat." Het slotoordeel van de raad voor Vergunningsbetwistingen is ronduit vernietigend voor de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de vergunning goedkeurde. Volgens de Raad berust zijn beslissing om een vergunning af te leveren louter op de verklaring van de aanvrager.

De Raad plaatst indirect ook een kanttekening bij het gunstig advies dat de administratie 'Natuur en Bos' afleverde voor de vernietiging van 20 ha polderland. Volgens het advies van 'Natuur en Bos' kwamen er geen natuurwaarden in het gedrang terwijl het gebied mee deel uitmaakt van "Schorren en polders van de Beneden-Schelde". De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwijst naar het decreet op het natuurbehoud en stelt dat "de overheid er bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor moet zorgen dat op geen enkele wijze vermijdbare schade aan de natuur ontstaat, hetgeen een onderzoek impliceert van een mogelijke alternatieve wijze van uitvoeren van het aangevraagde project."

De overheid is daarmee niet aan haar proefstuk toe. In 2008 – 2009 was het dezelfde gewestelijke ambtenaar die geen haar zag in de aflevering van tientallen sloopvergunningen voor het dorp Doel terwijl het dorp officieel woongebied was. Ook toen heeft de rechtbank de sloopvergunningen ongedaan gemaakt. Toch ging de gewestelijke ambtenaar sedertdien ongestoord door met het afleveren van vergunningen allerhande die Doel en het omliggende poldergebied verder aantasten en zonder meer de argumentatie van de aanvragende overheid overnemen. Momenteel behandelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog andere beroepen tegen vergunningen die deze hoge ambtenaar heeft afgeleverd. Volgens de advocaten van D2020 is het minste dat kan gezegd worden dat er sprake is van onzorgvuldige besluitvorming en een schijn van partijdigheid.Persmededeling Doel 2020, 17 augustus 2015

Doel kende gisteren opnieuw dag van chaos, overlast en geweld

Veiligheid is volle verantwoordelijkheid van burgemeester

Amper een week na een schitterende en incidentloze editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten deden zich gisteren 16 augustus in het Scheldedorp opnieuw onwaarschijnlijke toestanden voor. Politie was er zo goed als niet te zien.

Mede door het goede weer waren vanaf 's middags een massa bezoekers op de been in het Scheldedorp. Op alle mogelijke plaatsen stonden auto\'s geparkeerd. De veerdienst met Lillo vaarde af en aan en in het dorp waren gedurende de ganse namiddag tussen de 1000 en 3000 bezoekers aanwezig. Dat is méér dan voor een gemiddeld evenement waar ook op het grondgebied van Beveren.

Van de overrompeling werd door kleine groepjes gebruik gemaakt om op diverse plaatsen in te breken in leegstaande woningen en ramen uit te gooien. Ook in het Ontmoetingscentrum werd een deur en een raam langs de voorzijde opengebroken waarna talrijke nieuwsgierigen het pand binnendrongen. Op een bepaald moment werden zelfs van binnen het gebouw stenen door de vensters naar buiten gekeild...

Van de incidenten werd vanaf 's middags herhaaldelijk melding gemaakt aan de politie. Maar die liet weten geen ploeg vrij te hebben wegens... de eerder doorgevoerde besparingen. De beschikbare agenten waren al elders in de zone ingezet voor een "evenement" en een "wielerwedstrijd". De politie suggereerde om rechtstreeks contact op te nemen met de burgemeester maar die nam zelfs de telefoon niet op.

Iedereen die gisteren in Doel was kon vaststellen dat in deze deelgemeente van Beveren blijkbaar àlles kan wat nergens anders kan. En dat de burgemeester niet in staat is om in dat deel van de gemeente de veiligheid te waarborgen voor bewoners én de talrijke bezoekers.

De problemen zijn nochtans gekend. De oplossing ook.

DE MLSO laat nog altijd na om haar panden effectief en regelmatig af te sluiten. Overal staan deuren en ramen open. Op de Engelse Steenweg nummer 72 ligt al maandenlang een berg afval. Dat soort situaties bevordert juist de overlast en incidenten.

Op de eerste verdieping van het Ontmoetingscentrum (voormalig klooster) van de gemeente Beveren zijn tientallen ramen uitgegooid. Dat is zo al maanden. Tot op de dag van vandaag werd er nog niets aan gedaan. Wat gewoon uitnodigt tot nog meer vandalisme en vernieling.

Het gemeentebestuur weet zeer goed wanneer er meest risico is op incidenten en toezicht en preventie meest lonen. Of wanneer GAS-boetes effect kunnen resulteren. Maar dat gebeurt niet. De politie is in het dorp niet zichtbaar, het politiekantoor zit onder de graffiti en wordt enkel gebruikt op donderdagnamiddag van 14u tot 17u... Er worden amper GAS-boetes uitgeschreven. Wat een sfeer creëert van absolute straffeloosheid.

Ook van bijkomend toezicht door een veiligheidsfirma (al maanden aangekondigd) was afgelopen weken niets meer te vernemen.

Voorbije maanden werd door de burgemeester van Beveren herhaaldelijk gesteld dat gezien de financiële implicaties Beveren geen bijkomende inspanningen kan leveren voor de veiligheid in Doel... Vreemd genoeg blijkt dat argument nooit van tel als het om prestigieuze sportwedstrijden gaat.

Doel 2020 beklemt nogmaals dat de gemeente Beveren - en in het bijzonder de burgemeester - de volle verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in Doel. Het is aan de gemeente om maatregelen te nemen zodat de veiligheid gegarandeerd is voor bewoners en de talrijke bezoekers. Het is aan de gemeente Beveren om de MLSO op zijn plicht te wijzen. Het is aan de gemeente Beveren om bijstand te vragen aan het Vlaams Gewest als zij niet kan voorzien in wat haar absolute plicht is.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persmededeling Doel 2020, 12 augustus 2015

41e Scheldewijding en Doelse Feesten waren echte topeditie

Organisatoren starten met voorbereiding Scheldewijding 2016

Afgelopen weekeinde vond in Doel voor de 41e keer de Scheldewijding plaats, een feest dat steeds meer kleurt als een manifestatie van verzet tegen de havenuitbreidingsplannen van de Antwerpse Haven en voor het behoud van het unieke polderlandschap in het Waasland.

De dag startte met een kleurrijke rommel en brocantemarkt met bijna 200 standen. Maar er was ook een ambachtenmarkt in de Hooghuisstraat en rond het kerkplein en een feestmarkt op de Engelse Steenweg. Er was de misviering en de stoet met de volksmuzikantenfanfare. Er was de wijding van de Schelde en een vlootshow georganiseerd door de Watersportvereniging van Doel met tientallen schepen waaronder verschillende oude scheepstypes. In het dorp speelden diverse fanfares en muziekgroepen uit binnen en buitenland op diverse locaties. De federatie van de Vlaamse smeden liet er op het aambeeld zien wat ze in haar mars heeft. En er vonden demonstraties hondendressuur en schapendrijven plaats.

Het dorp mocht overdag méér dan 20.000 bezoekers ontvangen. Daarmee is het uitgegroeid tot het grootste evenement in Beveren en een van de grootste in het Waasland. Gezien de situatie waar Doel zich in bevindt is dat niet zonder betekenis... Het dorp heeft nog eens laten zien wat het te bieden heeft aan de ruime regio. En dat is véél meer dan de Vlaamse overheid voor ogen heeft.

De Werkgroep Scheldewijding heeft in overleg met alle andere betrokken organisaties alvast een datum vastgelegd voor de volgende Scheldewijding. Die zal doorgaan op zondag 14 augustus 2016. Vanaf september wordt alvast gestart met de voorbereidingen.Persmededeling Doel 2020, 19 juli 2015

Beslissing Vlaamse Regering neemt twijfels rond aanleg Saeftinghedok niet weg

De Vlaamse Regering heeft vrijdag impliciet groen licht gegeven voor de bouw van het Saeftinghedok. Daarmee zouden het dorp Doel, verscheidene gehuchten en 1500 hectare vruchtbare poldergrond verdwijnen. Dat deze beslissing nu wordt genomen is geen verrassing. Het Antwerps Havenbedrijf heeft in de voorbije maanden de druk fel opgevoerd, en de Vlaamse regering is geplooid voor het lobbywerk. Dat het Antwerps Havenbedrijf in een hogere versnelling schakelt, is het gevolg van het aanzwellende protest tegen het Saeftinghedok. Het denkbeeldige draagvlak vertoont serieuze barsten. Verschillende mobiliteitsexperten hebben de voorbije maanden gewaarschuwd voor de vloedgolf van vrachtwagens op de wegen rond Antwerpen en het Waasland. Zij wijzen op een mogelijk totale stilstand, met gigantische economische kosten. Fernand Huts - CEO van Katoen Natie, het grootste bedrijf in de Waaslandhaven - verzet zich hevig tegen het dok en bereidt zijn bedrijf voor op de mobiliteitsproblemen, eventueel zelfs met een verhuis.

Deus ex Machina

De Vlaamse Regering denkt voor de mobiliteitsproblemen van het Saeftinghedok een 'deus ex machina' te hebben gevonden: de koppeling van het Saeftinghedok aan de Oosterweelverbinding. Doel 2020 ziet hierin echter een doorzichtig staaltje politieke strategie waarbij de Vlaamse Regering het Saeftinghedok gebruikt om de druk op de realisatie van de Oosterweelverbinding te vergroten. Men creëert met andere woorden zelf het probleem om de eigen politieke agenda door te duwen. Terwijl nergens uit blijkt dat de Oosterweelverbinding daadwerkelijk een oplossing is voor de zee van containers van en naar het Deurganckdok en Saeftinghedok.

MKBA

Zoals bij ieder groot havenproject wordt ook nu gezwaaid met duizenden jobs en miljarden toegevoegde waarde. Bij de berekening van de 3,5 tot 4,5 miljard euro toegevoegde waarde kunnen ernstige vraagtekens worden gesteld. Een deel van de baten is namelijk afkomstig van een verbetering (!) van de mobiliteit voor bedrijven, waarbij hun transportkosten dalen omdat het Saeftinghedok dichterbij is dan andere havens. Dit valt onmogelijk serieus te nemen, aangezien de mobiliteit net zal verslechteren door de vrachtwagenstroom van het Saeftinghedok en de transportkosten dus zullen vergroten. Hoe relatief plannen en voorspellingen zijn, is ook af te leiden uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever:

 1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
 2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
 3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
 4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De trafiek naar het dok is voornamelijk een verschuiving vanuit andere terminals. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies!

De noodzaak van het Saeftinghedok

Alle economische baten ten spijt, er is geen nood aan het Saeftinghedok. De bestaande containercapaciteit in de haven is voldoende om de toekomstige groei op te vangen. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf zijn echter onrealistisch en gaan uit van achterhaalde voorspellingen. Zij rekenen voor de komende 10 jaar op een groei van 4% per jaar. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar! Dat het voorbije halfjaar de groei in Antwerpen is toegenomen, kan worden verklaard door de rederijen die hun containertrafiek vanuit Zeebrugge naar Antwerpen verplaatsten. Een zero-sum game voor de Vlaamse havens, maar wel dubbel betaald door de Vlaamse belastingsbetaler.

Procedures

In de media stellen het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering het Saeftinghedok voor als een voldongen feit. Niets is minder waar. Er lopen nog verschillende procedures voor de Raad van State. Er mag dan recent geen schorsing zijn uitgesproken (omwille van een nieuwe regeling sinds 2014) een vernietiging blijft reëel. Men mag niet vergeten dat tot hiertoe de Raad van State nog geen enkel argument ten gronde heeft behandeld. Bovendien wordt het GRUP niet enkel door actiegroepen aangevochten, maar ook de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur en het FANC. Ook zij voeren argumenten aan die nog steeds moeten worden behandeld.

Bewoners

Doel 2020 richt zich ook specifiek naar de bewoners van het bedreigde gebied. Laat u niet intimideren door de PR-machine van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Door hun boodschap van voldongen feiten trachten zij twijfel en onzekerheid te zaaien. Het draagvlak voor het Saeftinghedok wordt echter steeds kleiner en de juridische basis steeds onstabieler. De kans is reëel dat de plannen door de Raad van State worden vernietigd. Wij blijven dan ook voortgaan met onze acties voor het behoud van Doel en de polders.Persmededeling Doel 2020, 13 juli 2015

Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen

Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid. Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als "een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt."

"8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen."

"8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren."


Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht...) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent... Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving. Met het zogenaamde arrest Briels van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat "de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn."

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures, uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.Persmededeling Doel 2020, 9 juli 2015

Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner

Antwerpse havenplannen worden probleem voor gàns het Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven

Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: 'De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.' Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de 'argumentatie' van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven. En àlles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario's mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

 1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
 2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
 3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
 4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Film

Doel 400 jaar

Door Kurt Van Vlem

Link naar de film.Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2015

Doel 2020 vraagt schorsing reparatieGRUP voor de Raad van State

Vandaag hebben voor de Raad van State de pleidooien voor de schorsing van het reparatieGRUP voor de Antwerpse haven (Linkeroever) plaatsgevonden.

Meester Rogiers - advocaat van de bewoners uit Doel en omstreken - heeft de schorsing toch gevraagd, ondanks dat de Auditeur adviseerde niet te schorsen. Hij oordeelt dat er weldegelijk spoedeisendheid bestaat aangezien de leefbaarheid in Doel en omstreken niet meer kan worden gewaarborgd en zeer snel kan verslechteren door overheidsingrepen die mogelijk worden gemaakt door het GRUP. Rogiers verwees onder meer naar sloopwerken die de Maatschappij Linkerscheldeoever voorbereidt voor Doel-dorp dit jaar.

De advocaten van de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf hebben hun pleidooien vooral gericht op de geplande natuurcompensaties. Het advies van de Auditeur was vernietigend voor de manier waarop deze natuurcompensaties zijn gepland en hoe de bestaande natuur is beoordeeld. De advocaten betwisten echter de visie van de Auditeur en beweren dat de overheid correct is in haar werkwijze. Opvallend, zij beweren dat de natuurcompensaties eigenlijk geen compensaties zijn en dat er geen directe link bestaat tussen de natuurcompensaties en de havenontwikkeling (is letterlijk zo gezegd). De natuurcompensaties zouden een apart project zijn, los van de havenontwikkeling. Dit pleidooi mist natuurlijk elke geloofwaardigheid. De bestaande natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn beschermd maar moeten verdwijnen voor havenuitbreiding. En uit het reparatieGRUP blijkt duidelijk dat deze te verdwijnen natuurgebieden specifiek een tegenhanger krijgen in de polders. (Om een voorbeeld te noemen: de Verrebroekse Plassen kunnen maar worden ingenomen voor het Verrebroekdok indien het natuurgebied Prosperpolder-Zuid is aangelegd). Dit is duidelijk een verhaal waarbij bestaande natuur wordt verwijderd en elders wordt gecompenseerd. Dus begrijpe wie begrijpe kan. Het lijkt ons eerder bochtenwerk te zijn om het GRUP opnieuw te redden. Meester Vernaillen - de advocaat van het Antwerps Havenbedrijf - gaf ook nog te kennen dat het Antwerps Havenbedrijf zeker niet de bedoeling heeft opzettelijke kunstgrepen of "truken" uit te halen.

Een uitspraak met betrekking tot de schorsing volgt binnen afzienbare tijd.Persmededeling Doel 2020, 19 mei 2015

N-VA-raadsleden uit Doel nemen ontslag wegens Saeftingehedok

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut hebben afgelopen weekeinde allebei ontslag genomen als bestuurslid en mandataris van N-VA. Apers en Thibaut zijn allebei woonachtig in Doel. De reden voor hun ontslag is het uitblijven van effectieve maatregelen ten gunste van Doel en het veranderde standpunt van de N-VA afdeling ten aanzien van de mogelijke havenuitbreiding. Gisteren bevestigde N-VA Beveren de nieuwe houding t.a.v. Saeftinghedok.

Hieronder het bericht dat Marina Apers en Annick Thibaut verstuurden.

Gisteren hebben wij als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid ons ontslag ingediend bij N-VA Beveren. De houding van N-VA Beveren t.a.v. Doel en de mogelijke komst van het Saeftinghedok maakt de situatie voor ons onhoudbaar. Wij betreuren die stap te moeten zetten maar de houding van N-VA Beveren laat ons geen keuze. Voor ons geldt nog altijd het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord.

Dat ons ontslag vandaag werd meegedeeld aan de pers is niet onze keuze. Wij willen ook niet mee doen aan een polemiek of natrapperij. Wij willen op een geloofwaardige manier aan politiek blijven doen. En wij hopen dat men dit respecteert.

Hieronder de ontslagbrief die we gisteren stuurden aan het bestuur van N-VA Beveren en aan onze N-VA collega's. In bijlage vindt u ons profiel op de N-VA webstek. U zal begrijpen dat wij op deze manier niet meer konden functioneren binnen N-VA Beveren.


Marina Apers, gemeenteraadslid

Annick Thibaut, OCMW-raadslidPersmededeling Doel 2020, 11 mei 2015

Auditeur oordeelt dat reparatie-GRUP afbakening haven van Antwerpen onwettig is

Saeftinghedok gaat niet door

Chronologie

Op 30 april 2013 stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" definitief vast.

Dit GRUP veegde Doel planologisch van de kaart en moest de basis vormen voor het Saeftinghedok.

De Raad van State heeft het GRUP op 3 december 2013 gedeeltelijk geschorst wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorzag o.a. in de vernietiging van het uitzonderlijke natuurgebied De Putten (Vogelrichtlijngebied), in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied) en in de aanleg van andere natuurgebieden elders als compensatie.

Een dergelijk GRUP kan echter maar worden goedgekeurd wanneer een zgn. passende beoordeling (bijv. een MER) is gemaakt omtrent de gevolgen van het plan voor het Vogelrichtlijn- en / of Habitatrichtlijngebied én uit deze beoordeling blijkt dat het plan geen betekenisvolle aantasting van het gebied veroorzaakt. Is de passende beoordeling negatief, dan kan het plan slechts uitzonderlijk worden goedgekeurd, met name wanneer er dringende redenen van groot openbaar belang zijn, er geen alternatieven zijn én er compenserende maatregelen worden genomen. De Auditeur oordeelde in 2013 reeds dat deze uitzonderingsprocedure niet was gevolgd en dat de passende beoordeling gebrekkig was omdat rekening werd gehouden met creatie van nieuwe natuurgebieden (compensaties), waarvan de uitkomst onzeker is.

Na de schorsing in 2013 heeft het Vlaamse Parlement in april 2014 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aangepast zodat gebrekkige RUP's voortaan kunnen worden "gerepareerd" zonder een nieuw openbaar onderzoek. Ondanks het feit dat deze wijziging van de Codex wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse regering op 24 oktober 2014 een reparatie-RUP uitgevaardigd dat opnieuw voorziet in het verdwijnen van Doel en in de aanleg van het Saeftinghedok.

Reparatie-GRUP is onwettig

Ook dit reparatie-RUP wordt aangevochten voor de Raad van State en de Auditeur heeft in zijn verslag de „reparatie" met de grond gelijk gemaakt. Eer is nog steeds sprake van compensatie zonder dat de uitzonderingsprocedure werd gevoerd en bovendien blijft de passende beoordeling gebrekkig (1) omdat rekening wordt gehouden met de compensaties en (2) de uitkomst van de creatie van deze compensaties onzeker blijft. Dus ook het reparatie-RUP is onwettig. In wezen moet een nieuw MER worden opgesteld, hetgeen jaren in beslag zal nemen.

Wel adviseert de Auditeur niet om de schorsing van het GRUP te bevelen. Hic et nunc wordt er immers geen spoedeisendheid aangetoond voor de Doelenaars. Mocht er zich echter een situatie voordoen waarbij wel spoedeisendheid ontstaat (massale sloopvergunningen die worden afgeleverd, of onteigening die wordt opgestart), dan kan te allen tijde een nieuwe aanvraag tot schorsing worden ingediend. Wat nu met de Haven van Antwerpen?

De kans dat het reparatie-GRUP dus ook vernietigd wordt is zo goed als zeker, te meer nu het Hof van Justitie recentelijk in een gelijkaardige zaak tot hetzelfde besluit kwam. De onwettigheid van het GRUP impliceert de onwettigheid van de vergunningen die op basis van het RUP zouden worden verleend. Ook de geplande onteigeningen zijn onwettig. Noch de verhuis van MSC, noch de mogelijke herinvulling aan het Delwaidedok zullen worden gehinderd. Ook de groeikansen voor MSC worden niet gehypothekeerd.

Maar de onwettigheid van het reparatie-RUP impliceert dat het megalomaan vernietigingsproject Saeftinghedok thans niet doorgaat.

Natuurcompensaties

Het verslag van de Auditeur toont nog maar eens de gebrekkigheid van de natuurcompensatieplannen aan. Wij achten dan ook de tijd rijp om deze compensatieplannen te herbekijken.

Bij een effectieve vernietiging van het GRUP kunnen er ook inbreidingsplannen van de haven (Verrebroekdok e.a.) in het gedrang komen. Onze juridische actie is niet gericht tegen de inbreidingsplannen. Deze kunnen zonder probleem doorgaan indien voor elk project apart een planningsproces wordt opgestart. En te kiezen voor natuurcompensatie met respect voor de mens en het bestaande cultuurlandschap. Een afzonderlijke behandeling van de inbreidingsplannen zou ook van meer logica getuigen dan deze samen te voegen met de plannen voor een grote havenuitbreiding. Beide staan namelijk los van elkaar.

Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor leefbaarheid van Doel

De kans dat Doel niet zal verdwijnen in de komende jaren is reëel. De nu al 15 jaar aanslepende aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering, het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn de rechtstreekse oorzaak voor de ellendige situatie waar het dorp Doel zich vandaag in bevindt. Het is niet meer dan correct dat diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn er voor zorgen dat er in Doel eindelijk een minimum aan veiligheid en leefbaarheid tot stand komt.Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2015

Propagandaslag voor Saeftinghedok neemt vragen niet weg

Met de werken aan de Deurganckdoksluis en de mogelijke komst van een industrieel project aan het Delwaidedok is het Antwerps havenbestuur een niet eerder geziene propagandaslag voor het Saeftinghedok gestart. Voor de zoveelste keer in 20 jaar tijd werd vandaag de verdwijning van Doel aangekondigd. Bij zoveel verbaal geweld blijft nog weinig ruimte voor ratio en kritische reflectie. Nochtans – in tegenstelling met wat men systematisch suggereert - heeft het ene niets te maken met het andere. En de euforie neemt de bestaande vragen niet weg.Met de Deurganckdoksluis krijgen de dokken (achter de sluizen) op Linkeroever een tweede ontsluiting maar het zorgt niet voor een noodzaak tot uitbreiding. Ook de (mogelijke) invulling van het Delwaidedok (dat leeg komt door de verhuis van MSC naar het nog grotendeels ongebruikte Deurganckdok) impliceert geen noodzaak tot uitbreiding. Het Antwerps Havenbedrijf ijvert al sedert 1995 voor een verdere uitbreiding van containercapaciteit op de Linkeroever. Maar tot nog toe was daar géén enkele noodzaak toe. Al die jaren bleef er voor de behandeling van containers overcapaciteit bestaan in de Antwerpse Haven. Dat is ook vandaag nog altijd zo. In de huidige argumentatie voor het Saeftinghedok dat dwars over het dorp Doel moet komen wordt geargumenteerd dat MSC zijn activiteiten op één grote terminal moet concentreren "vanwege operationele efficiëntie". Maar dat klopt niet. In bijna alle grote Europese havens zitten rederijen verspreid over verschillende terminals. Zelfs in Antwerpen opereert PSA sinds de jaren '90 verspreid op de Noordzeeterminal, Europaterminal en het Deurganckdok. De hefboomkracht van MSC is groot omdat zij de helft van alle containers in Antwerpen behandelen. Maar moet Antwerpen een nieuw containerdok aanleggen omdat één speler dat wil? En dat terwijl de huidige infrastructuur ruimschoots volstaat om hun activiteiten verder te ontwikkelen?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor het Saeftinghedok die zopas werd vrijgegeven door het Antwerps Havenbedrijf heeft uit drie onderzochte scenario's de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok als meest positief weerhouden. Niet onbelangrijk om weten is dat àlle scenario's uitgingen van de aanleg van het dok onder één of andere vorm. Het scenario zonder Saeftinghedok was al bij voorbaat uitgesloten... Dat daarbij de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghezone "als zeer maatschappelijk rendabel project" uit de bus komt kan moeilijk verbazen. Maar wat is de waarde van zo een MKBA?

In hoeverre de Haven van Antwerpen met de huidige infrastructuur in staat is om te anticiperen op de te verwachte containergroei is nergens onderzocht. De vraag is ook of men het kàn (of wil) onderzoeken? Om de nood aan bijkomende capaciteit voor containerbehandeling te onderstrepen heeft de haven jarenlang de overslagcapaciteit in de haven onderschat. Men kan ook moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 200 miljoen ton op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.

Als men een complete streek op de schop wil nemen (het gaat om véél meer dan het dorp Doel alleen) - 3000 voetbalvelden groot - die bovendien van uitzonderlijke historische waarde is (zie daarvoor laatste nummer van de overheidsuitgave Monumenten en Landschappen) en honderden mensen wil verjagen dan moet men over stevige economische argumenten beschikken. Die argumenten zijn er niet. De komst van een bijkomend containerdok dreigt bovendien het Waasland helemaal te verstikken.

De noden van rederij MSC (want het gaat alleen dààrom) zijn perfect op te vangen binnen de bestaande capaciteit. Het is trouwens ook niet te begrijpen waarom Vlaanderen zou betalen voor een nieuw megadok als er in Zeebrugge twee containerterminals komen leeg te liggen.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2015

Havenbaas Eddy Bruyninckx wil Saeftinghedok ondanks dreigende verkeersoverlast

Antwerpse Haven lijkt hoe langer, hoe meer, loopjongen van één rederij

Deze morgen verklaarde havenbaas Eddy Bruyninckx – naar aanleiding van de onderwaterzetting van de Deurganckdoksluis - dat het Antwerps havenbestuur volgende week een formele vraag zal stellen aan de Vlaamse Regering voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok. Als het Saeftinghedok er komt, verdwijnt het Scheldedorp Doel. Maar het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet. Het mist ook – zeker in de regio - alle draagvlak

Met de komst van een megadok valt ook te vrezen voor toenemende druk op de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Een verkeersinfarct valt daarbij niet uit te sluiten. Bruyninckx vroeg deze morgen voor het megalomane project van de haven expliciet steun aan de burgemeester van Beveren en de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Vragen staat vrij maar de havenbaas zal in het Waasland of Oost-Vlaanderen ongetwijfeld maar weinig steun vinden voor zijn project. Doel 2020 blijft zich alleszins verzetten tegen dit project dat 1500 ha open ruimte opslokt, waarvoor honderden mensen moeten verhuizen en waar een nog onbekend kostenplaatje aanhangt.

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013...

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan.

Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen "dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan." Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet té veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Het is niet omdat rederij MSC haar trafiek wil concentreren op één plaats (inclusief onbeperkte groeimogelijkheden) dat daarmee de belastingbetaler moet opdraaien voor een Saeftinghedok dat feitelijk overbodig is. De Antwerpse haven lijkt hoe langer, hoe meer de speelbal van één grote speler. En dat is niet zonder risico.Archeonet Vlaanderen

Studie wijst op uniek karakter stratenpatroon Doel

Uit een onderzoek van het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het rastervormige stratenpatroon van Doel dateert uit het begin van de 17de eeuw (ca. 1614).

Het stratenpatroon bleef doorheen de tijden zo goed als ongewijzigd. De enige verandering was een opmerkelijke verdichting van de bebouwing in de 19de eeuw.

Dat een rastervormig stratenpatroon uit de vroege 17de eeuw quasi ongewijzigd tot op vandaag bewaard bleef, is uniek voor Vlaanderen.

Dossier downloadenPersmededeling 3de Generatie, 29 maart 2015

3de Generatie op de Hart boven Hard parade

De delegatie uit Doel en de polder oogstte veel bijval in Brussel

Samen met 20.000 andere sympathisanten stapte deze namiddag een delegatie van de Derde Generatie mee in de Grote Parade van Hart boven Hard in Brussel.

Van de tien hartewensen van de Parade koos de delegatie voor "een leefbare buurt". Ondanks de overvloedige regen oogstten ze met het spandoek "Stop de magalomanie, haven en polders in harmonie" zeer veel bijval.

Door dreiging van de havenuitbreidingen en het voortdurende vandalisme in het polderdorp Doel is "een leefbare buurt" de polderbewoners meer dan ooit op het lijf geschreven: een leven in harmonie met de haven, respect van de bezoekers aan de polderdorpen en daadwerkelijke acties van de lokale en gewestelijke overheid om de leefbaarheid van de dorpen en de polders te garanderen. Samen met de andere betogers hopen ze dat de Vlaamse overheid deze punten weer wat hoger op de agenda plaatst.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.