VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2014

Vlaamse Regering wil geschorste GRUP-plan depanneren met kunstgreep!

De Vlaamse Regering is van plan om deze week het geschorste GRUP-plan in te trekken en opnieuw vast te stellen. Dat wordt vandaag op de Raad van Bestuur van de MLSO toegelicht door de voorzitter a.i. van de MLSO, havenbaas Eddy Bruyninckx. De reden hiervoor is dat uit het geschorste gewestplan bewoners in Doel middelen kunnen putten om af te dwingen dat het woongenot wordt gerespecteerd en dat hun dorp beveiligd en onderhouden wordt. Dat wil men in havenkringen ten allen prijze verhinderen. En de Vlaamse Regering blijkt daar – zie toelichtingsnota RvB – oren naar te hebben.

In hoeverre een en ander kan zonder opnieuw in een juridisch moeras te verzanden is zéér de vraag. De Vlaamse Regering mag zich hierin dan laten adviseren door gerenommeerde advocatenbureaus, het belet niet dat zij inzake het dossier Doel al 15 jaar lang keer op keer ongelijk krijgt.

Voor Doel 2020 is het alleszins de zoveelste illustratie van het feit hoe het Antwerps Havenbedrijf geen enkel respect wenst op te brengen voor de rechtsstaat. En hoe dat zelfde Havenbedrijf de wet weet te dicteren aan de Vlaamse Regering.

Hoe men het draait of keert, als men een echte oplossing wil voor de Linkeroever en de Waaslandhaven, zal men in dialoog moeten gaan met bewoners en actiecomités.

Zie in het bijzonder blz. 11 e.v.

(...) De bestemming woongebied herleeft aldus in de gegeven omstandigheden en het arrest van 25 mei 2012 zou aldus opnieuw door de in deze procedure betrokken partijen kunnen worden tegengeworpen, dan wel lijkt het voorspelbaar dat op basis van dezelfde gronden om een gelijke maatregel zal worden verzocht. Eerder bekwamen sommige inwoners reeds een voorlopige maatregel om het woongenot te beschermen. Er is eigenlijk geen reden om nu aan te nemen waarom er minstens over een voorlopige maatregel niet op dezelfde manier zou worden beslist.

Het Vlaamse Gewest formuleerde de intentie om tegen eind februari de geschorste delen in te trekken en over te gaan tot een nieuwe definitieve vaststelling voor wat betreft de geschorste delen van het GRUP. Dit zou als resultaat hebben dat de juridische situatie opnieuw wijzigt.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 22 februari 2014

Ere-senator en stichter van Doel 2020 Ferdinand De Bondt overleden

In memoriam

Deze morgen om 3u30 overleed in Beveren op 90-jarige leeftijd ere-senator Ferdinand De Bondt.

Ferdinand De Bondt was vooral bekend als mede-oprichter en bezieler van Doel 2020 maar had inzake engagementen een lange staat van dienst.

Nog voor de oorlog leidde hij in Sint-Niklaas een scoutstroep met leden uit de volksbuurten van de stad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij leraar in Borgloon. Vanaf 1945 was hij als leraar actief in de Broederschool te Sint-Niklaas en in de Berkenboom. Ook later bleef onderwijs een van zijn aandachtspunten en stimuleerde hij Wase jongeren om hogeschool of universiteitsstudies aan te vatten. Daartoe richtte hij de Waaslandhuizen op om aan de universiteit minder gefortuneerde studenten te huisvesten.

Na de Tweede Wereldoorlog ontfermde hij zich samen met zijn echtgenote Lilliane De Vos over Duitse vluchtelingenkinderen. In de jaren '70 over Spaanse en Chileense politieke vluchtelingen die er jarenlang kind aan huis bleven. Nog later over het lot van de zigeuners in ons land.

Hij was een overtuigd flamingant en federalist. In 1956 lag hij mee aan de basis van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) waarvan hij vele jaren actief was in het hoofdbestuur. Samen met Wilfried Martens speelde hij een rol in de organisatie van de Marsen op Brussel.

In 1968 werd hij door de CVP gecoöpteerd als senator. Wat hij bleef tot in 1991.

Van 1977 tot 1979 was hij staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen in de regeringen van Tindemans en Van den Boeynants. Zijn onverzettelijkheid in die hoedanigheid leidde mee tot het einde van het Egmontpact.

Van bij de eerste plannen voor een havenuitbreiding op de Linkeroever van de Schelde - medio de jaren '60 - pleitte hij voor realisme en om landbouw en bewoning optimaal te vrijwaren. Dat leidde in 1978 tot de zogenaamde 'Lijn De Bondt' , een grens die ten zuiden van Doel via Verrebroek tot Kieldrecht loopt. De Lijn De Bondt trok een duidelijke grens tussen haven- en poldergebied en riep een halt toe aan de megalomane plannen van de Antwerpse Haven. Die plannen werden daarmee quasi gehalveerd.

Toen nieuwe plannen dreigden om de Lijn de Bondt te overschrijden en het dorp Doel van de kaart te vegen richtte hij in 1997 het actiecomité Doel 2020 op. Door de juridische acties van Doel 2020 bleef de Lijn De Bondt tot op de dag van vandaag zo goed als gehandhaafd. Tot aan de dag van zijn overlijden bleef hij de bezieler en een van de drijvende krachten van Doel 2020.

Ferdinand De Bondt wordt zaterdagmorgen 1 maart begraven in Sint-Niklaas.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 2 januari 2014

Terugval in belangrijke sectoren van de Antwerpse Haven is structureel

Havenbaas Bruyninckx haalt zélf argumentatie voor havenuitbreiding op Linkeroever onderuit

De voorstelling van jaarcijfers van de Haven van Antwerpen, afgelopen maandag, waren opnieuw goed om de superlatieven uit de kast te halen én om nog maar eens te pleiten voor een nieuw megacontainerdok in Doel.

De cijfers zélf, en ook de toelichting van havenbaas Bruyninckx geven daartoe nochtans weinig argumenten.

Totale goederenoverslag bedraagt amper meer dan in... 2008

Het nieuwe record in de totale goederenoverslag komt maar net boven dat van 2008 uit. Dit record is bijna geheel te danken aan een stijging in het vloeibare massagoed door de opening van een nieuwe terminal (SeaTank Terminal). Alle andere trafieken nemen af. De containertrafiek – het belangrijkste goederensegment – neemt licht af. Maar wat van groter belang is en minder opvalt, is dat de trafieken van belangrijke sectoren - jaar op jaar - dalen. Het conventioneel stukgoed – waar Antwerpen Europees marktleider in is – kende een gigantische terugval sinds de economische crisis in 2008. Deze terugval heeft zich niet hersteld en lijkt structureel te zijn. Verder lijkt de positie voor droog massagoed (ertsen, kolen, granen,...) ook structureel te dalen.

Het RoRo-segment – bestaande uit rollend materieel (wagens, vrachtwagens) en woudproducten – maakt een opmerkelijke evolutie door. De zeer grote stijging van het rollend materieel compenseert de daling van de woudproducten. Op de grafiek in bijlage is te zien dat het vooral de afvoer van rollend materieel is die sterk groeit. Dit zal zowat het sterkst stijgende goederensegment zijn van de voorbije jaren, en ondervindt amper invloed van de economische crisis. Of die afvoer van rollend materieel volledig bestaat uit tweedehandswagens gevuld met gevaarlijk afval naar Afrika laten we in het midden (maar die kans is reëel).

Werkgelegenheid daalt

Met name het conventioneel stukgoed is van groot belang voor de werkgelegenheid. Antwerpen was tot enkele jaren geleden zeer trots op haar positie als belangrijkste haven voor conventioneel stukgoed. Haar dominante positie binnen dit segment lijkt nu permanent verdwenen en wordt zelfs bedreigd door andere havens. Het totaal aantal ton verhandelde goederen mag dan misschien records verpulveren, de totale werkgelegenheid volgt niet. Integendeel, de werkgelegenheid stagneert al jaren en flirt vandaag zelfs met de symbolische grens van 60.000 jobs.

Bestaande capaciteit voor containerbehandeling wordt nog maar voor de helft gebruikt!

De aangekondigde verhuis van MSC naar het Deurganckdok is uiteindelijk een nuloperatie. Er wordt geen container méér door verhandeld. De bestaande capaciteit in de haven is (volgens alle terminal operators) 18 miljoen TEU, waarvan 8,6 miljoen TEU wordt gebruikt. De actualisatie van de EOS (2011) geeft een totale capaciteit van 15 miljoen TEU. Het Deurganckdok zelf behandelt nu ongeveer 2 miljoen TEU. Met de komst van MSC zal dit toenemen tot 6,5 miljoen TEU. Dan blijft er nog een capaciteit van ongeveer 3 miljoen TEU over in het Deurganckdok (PSA en DP World geven als totale capaciteit 9,3 miljoen TEU op).

Interessante kanttekening daarbij: Havenbaas Eddy Bruyninckx geeft nu zelf - na jaren van ontkenning - te kennen dat de capaciteit van het Deurganckdok kan toenemen tot 10 miljoen TEU! Dit terwijl de actualisatie van de Economische Ontwikkelingsstudie (2011) die wordt gebruikt om de havenuitbreiding te verdedigen een maximale congestievrije capaciteit voor het Deurganckdok hanteert van 6,4 miljoen TEU... (= 80% van 7,5 miljoen TEU). Vreemd dat Bruyninckx zijn eigen studies tegenspreekt. En dan nog wel de studie die de havenuitbreiding rechtvaardigt en onderbouwt, en waarvoor dit cijfer cruciaal is.

Ombouw Delwaidedok voor vele miljoenen euro is zinloze operatie

Wat de toekomst van het Delwaidedok betreft: ook de nieuwste generatie containerschepen kan wel degelijk zonder problemen in het Delwaidedok terecht. Er is dan ook geen enkele reden om tientallen miljoenen euro uit te geven om het Delwaidedok om te bouwen in functie van vloeibare bulk. Daarvoor bevinden zich in de haven nog minstens 150 hectare aan beschikbare gronden. Evenveel als het Delwaidedok. Drie keer zo veel als de oppervlakte die de terminals van Sea-Tank Terminal beslaan.

Samengevat: In zijn perscommentaren verzwijgt het Antwerps Havenbedrijf de structurele problemen waar de haven mee kampt. De terugval in een aantal sectoren is nefast voor de werkgelegenheid. Toch blijft de prioriteit liggen op megalomane projecten die niet rationeel onderbouwd zijn, die gigantische investeringen vragen en weinig werkgelegenheid meebrengen. Zowel uit de jaarcijfers als de uit de toelichting van havenbaas Bruyninckx blijkt zonneklaar dat een verdere havenuitbreiding elke economische onderbouwing mist en de Antwerpse Haven nog vele decennia verder kan met de huidige capaciteit voor containers.

Bijlage: Gedetailleerde genuanceerde kijk op de havencijfers van 2013.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 30 december 2013

Advocaten Doel 2020 starten nieuwe procedures om leefbaarheid Doel af te dwingen

Actiecomités vragen Vlaamse overheid eind te maken aan loopgrachtenoorlog

Perstekst m.b.t. de persconferentie van het comité RODS (Rapenburg – Ouden Doel – Saftingen), de Derde Generatie, Doel 2020 en de boerengemeenschap uit de polder.

Vanuit die solidaire opstelling eisen wij dat er definitief een einde komt aan de intimidatiepolitiek en de pesterijen t.a.v. bewoners en landbouwers. In de plaats daarvan moeten overleg en dialoog de leidraad worden.

In tweede instantie hebben wij opdracht gegeven aan onze advocaten om de uitspraak van de Raad van State in de feiten af te dwingen voor de rechtbank. Zodat Doel ook écht weer woongebied wordt.

Ook voor wat de gehuchten en de rest van het poldergebied betreft hebben onze advocaten opdracht gekregen de verkrotting, leegstand en georganiseerde onleefbaarheid juridisch aan te vechten.

Wat na de gedeeltelijke schorsing van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen?

Op 3 december ll schorste de Raad van State een deel van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen op Linkeroever.

Er is een schorsing uitgesproken voor de Saeftinghezone. Ook voor de gebieden die na 2028 natuurgebied zouden worden. Niet voor de natuurcompensaties in Doelpolder, Prosperpolder en Nieuw-Arenberg.

De natuurcompensaties werden niet geschorst omdat de realisatie ervan geen "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" of buitensporige hinder zou veroorzaken, inzonderheid niet aan de Doelenaars die de procedure hebben ingeleid. Dit staat evenwel los van de onwettigheid van de natuurcompensaties. Wel integendeel, door de schorsing staat de onwettigheid van het ganse GRUP op linkeroever zo goed als vast.

Wat betekent een vernietiging van het GRUP?

Alle werken komen stil te liggen omdat een nieuw plan-MER moet worden opgemaakt en de GRUP-procedure opnieuw moet worden doorlopen. Dit kan jaren duren en betekent dat de huidige honderden bewoners nog jaren in dit gebied zullen wonen. Als de bevoegde overheden nu hun plannen met volle kracht en in snel tempo trachten door te zetten en daarmee zoveel mogelijk onomkeerbare schade aanrichten, zal de schandvlek die Doel is geworden verder uitbreiden naar de rest van de polder.

De gevolgen van een overheid die halsstarrig weigert haar beleid te herzien en zich vastklampt aan 'beslist beleid', wordt spijtig genoeg meer dan duidelijk geïllustreerd in Doel. Diezelfde gevolgen hebben ook andere delen van de polders mogen ervaren nadat de nooit uitgevoerde plannen voor het Baalhoekkanaal werden goedgekeurd in de jaren '70, Indien de overheid iets zou moeten hebben geleerd uit de plannen voor het Baalhoekkanaal of de opruimplannen rond Doel, dan is het dat onomkeerbare ingrepen te mijden zijn wanneer de kans groot is dat de ruimtelijke plannen voor jaren van tafel worden geveegd. Enkel indien er definitieve zekerheid is over de rechtsgrond van de plannen, kan de overheid starten met de uitvoer.

Toenemende intimidatie van bewoners

In de gegeven omstandigheden zou men van de overheid en de betrokken administraties enige terughoudendheid kunnen verwachten. Maar het aantal incidenten neemt alleen maar toe. Daarbij zijn zowat alle betrokken administraties betrokken.

  • We verwijzen naar de absurde bedragen die op onrechtmatige wijze worden geëist door Interwaas van een handvol sociale huurders.
  • Er is de onnodige en moedwillige vernieling door de administratie van AWZ van een huis in Ouden Doel.
  • Er was vorige week de georchestreerde actie in de MLSO tegen een vergelijk mbt het verder gebruik van gemeenschapshuis De Doolen en de huizen die in Oud Arenberg al anderhalf jaar bezet worden door leden van de Derde Generatie.
  • Er is de VLM die waardevolle hoeves (ook buiten het projectgebied) systematisch laat verkommeren en nieuwe uitzettingsprocedures is opgestart tegen verschillende bewoners.

Nieuwe juridische actie

Doel moet ook in de feiten opnieuw woongebied worden

Aangezien het vaststaat dat Doel opnieuw voor lange tijd woongebied zal zijn, wensen de inwoners van Doel dat hun dorp als een normaal dorp wordt behandeld. De Doelenaars verlangen dan ook dat hun veiligheid eindelijk opnieuw wordt gegarandeerd. Wij zullen nagaan hoe de overheid kan worden gedwongen om deze basisverplichting na te leven.

Anderzijds zullen de Doelenaars de rechtbank vatten die terzake eerder uitspraken deed om de verdere verloedering en verkrotting tegen te gaan. Eerstdaags zal een vordering worden ingeleid waarbij de rechtbank zal worden verzocht om ter plaatse te komen om zich te vergewissen van de onwezenlijke toestand.

Onteigeningsbesluiten in geplande natuurcompensatiegebieden in casu: Rapenburg en Ouden Doel zijn onwettig

Bij eventuele onteigeningsprocedures die betrekking hebben op de groenzones kan het arrest van de Raad van State wellicht met succes worden aangewend. Het arrest toont immers aan dat de basis van de onteigening, het GRUP dus, onwettig is.

Actie tegen verkrottingspolitiek

Ook voor de Saeftinghezone en andere delen van de polder zullen de bewoners samen met onze raadslieden nagaan wat we kunnen ondernemen tegen de verkrottingspolitiek die de verschillende administraties voeren.

Interwaas

Indien de Intercommunale van mening was dat de huurcontracten herleefden met de uitspraak van het Hof van Beroep in juni 2012 dan had zij daarvan de huurders reeds 19 maanden geleden in kennis kunnen stellen. Dat heeft zij nagelaten. Zij had bovendien ook haar verplichtingen als verhuurder moeten opnemen. Ook dat heeft zij nagelaten. Los van het ethisch aspect is er in deze zaak duidelijk sprake van rechtsmisbruik.

Maak een eind aan de loopgrachtenoorlog!

Sedert het vastleggen van het gewestplan in 1978 is er nog steeds geen noodzaak aangetoond om de haven uit te breiden buiten de grenzen die toen werden vastgelegd. In 1997 werden de eerste plannen geconcretiseerd om het dorp Doel van de kaart te vegen. Sedertdien werden die plannen steeds grootschaliger. Momenteel wil men niet minder dan 15 km2 innemen voor havenuitbreiding en daarmee verbonden natuurcompensaties. Maar 17 jaar nadat deze plannen werden ontwikkeld is nog altijd op geen enkele manier de noodzaak aangetoond van deze gigantische uitbreiding.

In de Antwerpse Haven is er nog altijd sprake van honderden ha braakliggende gronden en overcapaciteit voor de behandeling van containers. De met veel poeha aangekondigde inname van het Deurganckdok door MSC verandert daar niets aan. Het is trafiekverschuiving die het Deurganckdok ten gunste komt maar het Delwaidedok werkloos maakt.

De voorbije 17 jaar heeft vooral een enorm falen van de Vlaamse overheid aangetoond. Daarbij werd in opdracht van de Vlaamse Regering zelfs de rechtsstaat tijdelijk uitgeschakeld om het eigen groot gelijk te halen. Het Nooddecreet in 2002 vormde daarin een triestig hoogtepunt. Maar ook voorbije weken werd als reactie op de Raad van State opnieuw luidop gesproken over depannage met "nooddecreten". Hoe lang kan dit soort loopgrachtenoorlog nog doorgaan?

Als bewoners en actiecomités is het niet, is het nooit onze betrachting geweest de haven te saboteren. Maar wij vragen dat de Haven zich op een duurzame manier ontwikkelt in harmonie met zijn omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat natuur kan ingevuld worden zonder dat een eeuwenoud landschap met zijn hoeves en gehuchten moet verdwijnen.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 6 december 2013

GRUP havenuitbreiding onwettig: Doel opnieuw woongebied (zeker voor middellange termijn)

Ouden Doel en Rapenburg nog niet gevrijwaard maar ook hier ligt de onwettigheid voor handen

De Raad van State heeft in een arrest d.d. 3 december 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" gedeeltelijk geschorst.

Het GRUP wordt, wat linkeroever betreft, onwettig beschouwd wegens schendingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Het grootste deel van het linkerscheldeoevergebied is Vogelrichtlijngebied. Bepaalde delen zijn Habitatrichtlijngebied. Het GRUP voorziet o.a. in de vernietiging van het 60 hectaren tellende uitzonderlijke natuurgebied De Putten te Kieldrecht dat is aangeduid als Vogelrichtlijngebied en in het verdwijnen van de slikken en schorren aan Doel (Habitatrichtlijngebied).

De Raad van State oordeelt dat de voorafgaande realisatie van de compensaties (voor het verdwijnen van deze gebieden) niet afdoende wordt gegarandeerd.

De vraag rijst trouwens of de vernietigde gebieden überhaupt kunnen worden gecompenseerd nu bijv. het milieueffectenrapport (MER) dat n.a.v. van de aanleg van het Deurganckdok werd opgesteld, uitdrukkelijk stelt dat De Putten "onvervangbaar en niet compenseerbaar" zijn...

Uit het samenlezen van het arrest én het verslag van de auditeur blijkt dat de passende beoordeling van de milieueffecten van de nieuwe havenuitbreiding gebrekkig is en dat dus in wezen een nieuw MER voor de ganse havenuitbreiding zal moeten worden opgesteld.

De facto betekent dit dat Doel minstens de volgende 5 jaar woongebied blijft! De inwoners zullen ook eisen dat deze bestemming wordt gerespecteerd.

De schorsing heeft geen betrekking op Ouden Doel en Rapenburg. De Raad van State oordeelde dat de natuurcompensaties of groengebieden (waarin deze gehuchten vallen) kunnen worden aangelegd omdat de realisatie ervan aan de verzoekers geen zgn. "moeilijk te herstellen ernstig nadeel" zou berokkenen.

De inwoners van deze gehuchten zullen zich echter wellicht met succes kunnen verzetten tegen een mogelijke onteigening voor de Vrederechter. De onwettigheid van het plan betreft immers de ganse linkeroever. De compensaties hebben trouwens weinig zin zonder de geplande havenuitbreiding...

De kans is dan ook groot dat de uiteindelijke vernietiging betrekking heeft op de ganse linkeroever.

De inwoners van Doel en de omliggende polders eisen dan ook dat de verdere aantasting van het ganse poldergebied (ook voor de realisatie van zgz. natuurcompensaties) wordt gestaakt tot de uitspraak over de vordering tot vernietiging. Zij hopen verder dat er eindelijk een dialoog kan ontstaan met de inwoners over een realistisch plan dat afstapt van deze megalomane havenuitbreiding en voorziet in natuurcompensaties met respect voor mens en polder.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 26 november 2013

Bewoners tevreden met ontradingsborden Doel

D2020 en bewoners blijven bij gemeentebestuur aandringen op normalisering veiligheidssituatie in het dorp

De bewoners van Doel zijn tevreden met de ontradingsborden die vorige week werden geplaatst in opdracht van de MLSO. Eerder was er ook al een bord geplaatst door de gemeente Beveren bij het binnenrijden van het dorp maar dat blijkt omwille van zijn locatie minder effectief.

De bewoners hopen dat er nu ook snel een oplossing komt voor de vernielde slagboom. Die is geplaatst bij het binnenrijden van het dorp om het nachtelijk vandalisme te beperken. Maar de slagboom werd in maart vernield en werd tot op de dag van vandaag nog altijd niet hersteld. Dat zorgde ervoor dat het dorp voorbije maanden opnieuw overspoeld werd met een golf aan nachtelijk vandalisme.

Op de laatste gemeenteraad antwoordde burgemeester Van de Vijver dat de slagboom er voor het einde van het jaar opnieuw zal staan. Bijkomend moeten camera's verhinderen dat de slagboom opnieuw het slachtoffer wordt van vernielingen.Los daarvan blijven de bewoners aandringen op politiepermanentie tijdens de weekeindes. Het dorp ontvangt elk weekeinde honderden bezoekers. Daaronder – jammer genoeg - ook regelmatig groepen met slechte bedoelingen. Nog steeds worden er tijdens de weekeindes – overdag – ramen ingegooid, wordt er graffiti geplaatst, en worden er autoraces gehouden in de straten van Doel. Dat soort problemen is niet op te lossen door de politie pas te laten uitrukken nadat ze verwittigd wordt door het handjevol bewoners. Als de politie ter plaatse komt zijn de vogels meestal gevlogen. Of... valt er niets meer vast te stellen. Politie-aanwezigheid daarentegen werkt preventief en kan - op termijn - de situatie tijdens de weekeindes opnieuw normaliseren in Doel. Daar heeft iedereen bij te winnen. Doels gemeenteraadslid Marina Apers betwist ook dat politie-aanwezigheid in Doel onbetaalbaar zou zijn. Eerst en vooral voorkomt preventie heel wat (nodeloze) tussenkomsten. Bovendien is het niet omdat er tijdens het weekeinde politiepermanentie zou zijn in Doel dat deze agenten in geval van nood nergens anders kunnen ingezet worden. Ten slotte beschikt Doel ook nog over een politiekantoor dat operationeel is.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 17 november 2013

Vrijwilligers van Derde Generatie voeren beheerswerken uit in bedreigd natuurgebied De Putten

Pleidooi voor behoud en beheersplan van meest uniek natuurgebied in de Scheldevallei

Zaterdag en zondag hebben jongeren van de Derde Generatie samen met buurtbewoners in het bedreigde natuurgebied van De Putten gedurende twee dagen beheerswerken uitgevoerd. Daarbij werden 15 verwaarloosde knotwilgen van enkele tientallen jaren oud geknot en werd een ecologische houtwal aangelegd. De Putten, gelegen op het einde van de Oud Arenberg, is omwille van de zoute kwel en de specifieke vegetatie die er mee samenhangt een van de meest unieke natuurgebieden in het ganse Linkeroevergebied. In een gebied van goed 40 ha staan ook vier hoeves die op de erfgoedlijst staan. Meest bekend zijn het Hof ter Walle en de hoeve Oud Hoefyzer die een erfgoedwaarde hebben die van belang is op Vlaams niveau. Aan de werken namen tijdens het weekeinde in totaal 26 vrijwilligers deel.In de loop van de winter wil de Derde Generatie nog een tweede reeks oude bomen knotten in het gebied.

De waarde van de Putten wordt ook erkend door de auditeur bij de Raad van State. Die adviseert namelijk de schorsing van het ganse GRUP Afbakening Haven van Antwerpen mede op basis van de geplande vernietiging van De Putten.

Het gebied valt momenteel onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Landmaatschappij Afdeling West. Maar die verwaarloost al jaren het gebied.

Met de actie wil de Derde Generatie het waardevolle cultuurlandschap van De Putten behoeden voor verder verval. Aan de Vlaamse overheid en de VLM in het bijzonder vragen de jongeren uit de polder dat er meer zorg besteed wordt aan de unieke natuur en het erfgoedlandschap van de historische polders ipv zich louter te focussen op tekentafelnatuur. Met betrekking tot de Putten vragen de jongeren garanties voor het behoud van het gebied en de uitwerking van een concreet beheersplan. Daar willen zij – als beheerders-vrijwilligers op het terrein – graag rechtstreeks bij betrokken worden.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 29 september 2013

De Derde Generatie voert actie tegen havenuitbreiding

Zaterdag 28 september heeft De Derde Generatie een korte actie gehouden aan het sluisgebouw van Kallo. De Derde Generatie wordt gevormd door de jeugd van de polders en wij verzetten ons tegen het verdwijnen van Doel en de polders, onze thuis.De hele zomer lang organiseert het Antwerps Havenbedrijf gratis bustours door de haven. De mensen krijgen op deze rondrit enkel de succesverhalen van de haven te horen. Ook de havenuitbreidingsplannen – het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen dat deze zomer is goedgekeurd door de Vlaamse regering - worden aan hen voorgesteld in het sluisgebouw van Kallo.

De keerzijde van dit verhaal krijgen zij niet zien. Dat er honderden mensen worden onteigend, 1500 hectare kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd en waardevol erfgoed verloren gaat, wordt verzwegen. En dat allemaal voor een havenuitbreiding waarvan niemand kan zeggen waarvoor ze dient en de aanleg van gigantische natuurcompensaties die ook op een menselijke manier kunnen worden gerealiseerd.

Daarom heeft De Derde Generatie de busreizigers opgewacht met spandoeken en flyers om hen op vredelievende wijze te informeren over de ware toedracht van de havenuitbreiding.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 7 augustus 2013

Muyters wil GRUP redden met achterkamertjespolitiek

In reactie op het nieuws dat het FANC en Electrabel naar de Raad van State stappen om het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen aan te vechten heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters laten weten dat er nieuw overleg komt met het Fanc en Electrabel. Daarmee wil de minister bekomen dat het Fanc en Electrabel hun verzoekschrift bij de Raad van State terugtrekken...

Dat is op zijn minst een zéér verbazende praktijk voor een minister. Het GRUP is namelijk eind april definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Daarbij heeft de Vlaamse Regering - op de momenten dat ze dit nog kon – nagelaten om iets te doen met de opmerkingen van het Fanc en Electrabel. Nu blijkt dat het Fanc en Electrabel omwille van ernstige veiligheidsproblemen naar de Raad van State stappen wil Muyters dat rechttrekken door Fanc en Electrabel te laten afzien van hun procedure...

Wie het GRUP aanvecht bij de Raad van State doet dat volledig in overeenstemming met de rechten waarover men in dit land beschikt én volgens procedures die daarvoor voorzien zijn. Daarin als minister in willen tussenkomen is een rechtstaat onwaardig en ruikt sterk naar achterkamertjespolitiek.

De geplande demarche van Muyters kan trouwens niets veranderen aan het definitief vastgestelde GRUP. Én aan de leemtes die het vertoont.

Een eventuele terugtrekking van het Fanc en Electrabel uit de procedure bij de Raad van State zal trouwens ook niets oplossen voor de Vlaamse Regering. Want de middelen die het Fanc en Electrabel gebruiken worden ook ingebracht in de procedures die Doel 2020 bij de Raad van State inspant.

Dit GRUP deugt niet. De overtrokken reacties vanuit of in opdracht van de Regering getuigen bovendien van bijzonder weinig smaak. In een reactie stelt procesmanager Jan Hemelaer: "Als de Raad van State het GRUP zou schorsen staan we 10 jaar terug in de tijd." Dat is zonder meer grotesk. Sinds het gewestplan van 1978 – 35 jaar geleden dus – is er op de Linkeroever géén enkele noodzaak voor bijkomende havenuitbreiding aangetoond. Het Deurganckdok dat 8 jaar geleden in gebruik werd genomen draait amper op 15% van zijn capaciteit. En dan zou er nu – plots – absolute nood zijn aan een uitbreiding met 1.500 ha, een gebied zo groot als Antwerpen binnen de ring?!

Voor ons is het GRUP-plan dood en begraven. Nog vooraleer het is gestart.

ReactiesPersmededeling Doel 2020, 6 augustus 2013

Reactie van Doel 2020 op de minimaliserende houding van de Vlaamse regering tegenover het nucleaire veiligheidsrisico dat ontstaat door het GRUP

Gezien de reactie van de Vlaamse overheid op de beslissing van het FANC en Electrabel om naar de Raad van State te stappen geven wij u graag bijkomende info.

De stappen van het FANC en Electrabel zijn ingegeven door het feit dat de Vlaamse Regering niet of onvoldoende rekening houdt met de bezwaren van het FANC en de Kerncentrale Doel. Die bezwaren werden nochtans eerder verwoord tijdens de zgn. plenaire zitting voor het GRUP (december 2011) en tijdens het openbaar onderzoek in de zomer van 2012. Het klopt dat het FANC en KCD 'betrokken' waren bij het GRUP. In de zin dat zij deel hadden aan de kennisgeving. Maar het is overduidelijk dat met de bezwaren van beiden amper is rekening gehouden. Dat is eenvoudig vast te stellen door beide bezwaarschriften (zomer 2012) af te toetsen aan het definitief vastgestelde GRUP

Dat projectmanager Jan Hemelaer wordt uitgestuurd om de schade zoveel mogelijk te beperken is niet verbazend. Maar zijn minimalisering van het probleem is – het gaat om de veiligheid van bewoners en werknemers in het ganse Linkeroevergebied – compleet misplaatst.

ReactiesDen Bliksem

Een Open Brief (Doel Moet Blijven) 2013

[Official VideoClip HD]


Koop de singel op http://www.denbliksem.tk

ReactiesVideo @ YouTube

Doel - de vernietiging van een dorp

Neem een abonnement op onze elektronische nieuwsbrief: stuur een mailtje naar info@doel2020.org.

ReactiesBoekvoorstelling, Kallo, 1 april 2013

Rijk Polderland vernederd tot moerassenland.

Chronologische analyse van de linkeroeverpolderannexaties

Maandag 1 april stelt ir. Mon Reyn in Kallo zijn nieuw boek voor "Rijk Polderland vernederd tot moerassenland. Chronologische analyse van de linkeroeverpolderannexaties." Qua vormgeving en uitvoering is dit tweede boek vergelijkbaar met het eerste "Rijk Polderland verdwenen onder baggerzand" uitgegeven in 2007. Het gaat verder met de chronologische analyse in beeld en geschrift van de jaren 2007 tot en met 2013. Er werd gestreefd naar een overzichtelijk en goed gedocumenteerd geschiedkundig werkstuk met veel feitenmateriaal, persoonlijke ervaringen en opzoekingswerk naar de intenties, de correcte interpretaties en de oorzakelijke verbanden bij de Linkeroeverpolder annexaties door Antwerpen.

Een groot deel gaat over de vele politieke manipulaties rond de afbraak van Doeldorp dat steeds wettelijk woongebied gebleven is en de strijd van de bewoners om dit dorp leefbaar te houden. Verschillende hoofdstukken zijn ook gewijd aan de derde Scheldeverdieping, de getijdenstudies en de conclusies van het slibverhaal. Waar we in het eerste boek slechts kort konden verwijzen naar het thema van de linkeroever natuurcompensaties wordt deze recente evolutie zeer uitgebreid beschreven en gecommentarieerd. De oorspronkelijk inname voor industriële investeringen is totaal gewijzigd naar meervoudige natuurvernietiging voor de inrichting van moerassen als compensatie van vroegere haveninvesteringen.

Het boek levert opnieuw het bewijs hoe het respect voor het polderverleden nooit aandacht kreeg bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven in de historische polders van de Linker Scheldeoever.

"Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten"

Deze week verscheen ook een tweede herwerkte druk van het boek "Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten", waaraan 6 auteurs van en om Doel 2020 meewerkten. De eerste druk verscheen eind september 2012 maar was in januari 2013 al volledig uitgeput. Voor de tweede druk werd de tekst geactualiseerd en aangevuld met de gebeurtenissen tot maart 2013. De herziene uitgave bevat ook een aantal extra-foto's.

Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten geeft een schets van wat zich de voorbije jaren in Doel heeft afgespeeld. Dat leest niet zelden als een thriller of een echt horror-verhaal. Voor wie in de Doel-saga al lang niet meer kan volgen geeft het boek naast een chronologisch verhaal en een begrippenapparaat ook een overzicht van al de waarden die hier de voorbije jaren, vaak op onthutsende wijze, onder druk kwamen te staan: menselijke waarden, democratische waarden, juridische waarden, natuurwaarden, cultuurwaarden, erfgoedwaarden,... Ook de economische waarden – de enige waar de overheid oog voor heeft – komen hier uitgebreid aan bod. Dat alles mét de nodige bronverwijzingen. Daarmee is dit boek een onmisbaar document voor iedereen die wil meepraten over dit dossier dat al 15 jaar op de tafel van de Vlaamse Regering ligt. Het boek is van de hand van Jan Creve, Ferdinand de Bondt, Johan De Vriendt, Denis Malcorps, Mon Reyn, Igor Rogiers en Paul Staes. Verkrijgbaar in de boekhandel voor 10 euro.

Beide boeken zijn te verkrijgen op de boekvoorstelling van het boek van Mon Reyn. En dat op maandag 1 april om 14u in het Hof van Keulen, Fabriekstraat 59 te Kallo.

Een recensie exemplaar van Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten kan u ook gewoon via mail aanvragen. We sturen u dan per kerende een exemplaar.

De nieuwe editie is ook online te bekijken: http://dl.dropbox.com/u/105165315/boekdoel.pdf

Meer info over het boek van mon Reyn: www.rijkpolderland.be

Mon Reyn kan u persoonlijk contacteren via info@rijkpolderland.be

ReactiesDoel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.

Reacties