VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
 
BOEK: Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten

€ 12,- overschrijving op rek. nr. 418-6058891-29 van Doel2020, vermelding "Bestelling boek"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2016

Tientallen grote spandoeken tegen Saeftinghedok op de Ring rond Antwerpen

Verkeersrealiteit bewijst dat Saeftinghedok gewoon niet kan

Een dag van regen en voor de zoveelste keer op rij stond deze morgen alles dicht rond Antwerpen. 400 km file in het ganse land met Antwerpen opnieuw als absolute koploper.

In het rapport verkeersindicatoren snelwegen 2015 staat te lezen dat in 2015 het verkeer op de Vlaamse snelwegen op werkdagen is toegenomen met zo'n 2%. De filezwaarte steeg met 2% tot 4%. Het structurele fileprobleem blijft toenemen. Nergens is het drukker dan op de Antwerpse Ring, dat ook uitgesproken koploper is wat betreft vrachtverkeer. In de top 40 van de drukste wegsegmenten voor vrachtwagens situeren er zich 37 direct rond Antwerpen. Daarvan 20 op de Ring rond Antwerpen met telkens meer dan 16 000 vrachtwagens per dag en per richting!Volgens de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen is 25% van alle vrachtwagens rond Antwerpen havengerelateerd. Met een schaalvergroting zoals die van het Saeftinghedok wordt de huidige capaciteit voor behandeling van containers méér dan verdubbeld! Wat dat betekent voor de mobiliteit rond Antwerpen laat zich raden. Want het overgrote deel van de containers gaat nog altijd per vrachtwagen. En grotendeels oostwaarts. Wat dus wil zeggen dat alles van Linkeroever naar Rechteroever moet, door de Kennedytunnel en over de Antwerpse Ring...

Dat is waar de actievoerders met hun spandoeken deze morgen de aandacht op wilden vestigen: de realiteit maakt een Saeftinghedok onmogelijk. Met een Saeftinghedok staat alles - ook in de haven - stil.Persmededeling Doel 2020, 20 mei 2016

Aanbesteding MLSO loopt vandaag af

Veel ongerustheid en boosheid bij bewoners die onverwacht bezoek krijgen van aannemers

Vandaag loopt de aanbesteding van de MLSO ten einde voor de sloop van 251 woningen en boerderijen in Doel en het ruime poldergebied. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 De aanbesteding werd vreemd genoeg uitgeschreven ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur voor de Raad van State de vernietiging heeft geadviseerd.

Over deze onnodige en provocerende actie communiceerde de MLSO in de voorbije weken dat het "slechts" om een raamakkoord ging "enkel nodig in geval de veiligheid noopt tot slopen". Het raamakkoord zou geen concrete consequenties hebben. Ook zou Doel 2020 met zijn reactie op dit bestek van een mug een olifant hebben gemaakt.

Dat is echter niet wat de bewoners van deze huizen mogen ervaren. Voorbije dagen werden de mensen in de polders ongevraagd en ongewenst geconfronteerd met sloopgrage aannemers die met hun gevolg private eigendommen betraden en foto's kwamen nemen... Al deze would-be slopers gaan er - voortgaande op de aanbesteding van de MLSO - van uit dat ze deze zomer met de sloop kunnen beginnen. Iets wat aan de veelal niets vermoedende bewoners door deze lieden ook als dusdanig werd gecommuniceerd. Het is niet moeilijk om zich voor te stellen wat dat voor mensen die van niets weten betekent.

Dat bewoonde huizen, zelfs nog huizen in privé-bezit(!), historische boerderijen,... onder het mom van veiligheid op een sloperslijst zijn geplaatst terwijl het GRUP is geschorst - de juridische basis die noodzakelijk is voor een sloopvergunning - is onverdedigbaar. Dat mensen die van niets weten vervolgens worden geconfronteerd met lieden die enkel munt willen slaan uit de afbraak van alles wat nog recht staat in de streek, is een regelrechte schande. Dat heeft niets met noodzaak te maken. Maar voor de MLSO – hoe wereldvreemd zijn deze mensen eigenlijk? - is dit wederom de normaalste zaak van de wereld.

En daarmee zijn we gekomen aan het zoveelste rondje intimidatiepolitiek tegenover de veelgeplaagde bewoners van het poldergebied. De MLSO mag dan de vermoorde onschuld spelen, voor de bewoners - waaronder verschillende hoogbejaarde mensen die soms van niets weten - zijn deze spelletjes verre van onschuldig. Het feit ook dat er tientallen bewoonde huizen en hoeves op de lijst staan die in goede tot perfecte staat zijn, toont aan dat 'de veiligheid' een drogreden is die wordt gebruikt om de sloop van het volledige gebied voor te bereiden.

Het is trouwens opmerkelijk hoe de MLSO het steeds heeft over 'veiligheid'... als het gaat om sloopwerken te rechtvaardigen. Vreemd genoeg bleef het deze week aan de kant van de MLSO oorverdovend stil na de tsunami van geweld in het polderdorp Doel. Nochtans is het terugdringen en voorkomen van al dat geweld perfect mogelijk. Het zou ook voor de vele bezoekers van het dorp een geruststellende gedachte zijn. Maar blijkbaar besteedt de MLSO de financiële middelen van de gemeenschap liever aan intimidatiepolitiek en onnodige afbraken.Persmededeling Doel 2020, 11 mei 2016

Eerste dorpscafé Prosperpolder geeft geen antwoorden op vragen bewoners

Gemeente Beveren moet zich eindelijk losmaken van betutteling en zich laten respecteren!

Het 'Poldercafé' over de toekomst van Prosperpolder dat de gemeente Beveren deze week organiseerde in café den Angeluus voor de bewoners van Prosperpolder laat meer vragen dan antwoorden achter. Zo bleek na de bijeenkomst waar zo een 70 geïnteresseerden op waren afgekomen.

Met de organisatie van 4 Poldercafé's (drankbonnen incluis) wil de gemeente Beveren de bewoners van Prosperpolder laten kennismaken met een inrichtingsstudie voor Prosperpolder en directe omgeving. Het is een gemeenschappelijk initiatief van het Vlaams Gewest, het Havenbedrijf, de MLSO en de gemeente Beveren. De opdracht wordt uitgevoerd door Atelier Romain en Tri.zone. Tijdens de eerste voorstelling werd het duidelijk dat vooral sterk wordt ingezet op (gestuurde) communicatie. Op de vraag wat er nu al concreet was uitgewerkt kregen de aanwezigen zo goed als geen antwoord. De gemeente – vertegenwoordigd door verschillende medewerkers van de studiebureaus, burgemeester Mark Van de Vijver en schepen Boudewijn Vlegels - kreeg op de avond zo goed als geen enkele positieve respons.

De aanwezigen stoorden zich vooral aan het idee dat Prosperpolder MOET veranderen. En dat op een manier die absoluut niet noodzakelijk is. Zoals blijkt uit de summiere antwoorden wil men vooral sterk inzetten op toerisme en recreatie. Prestigeprojecten zoals de zware investeringen in het Jeugdcentrum, de geplande verhuis van het Hoog Huis en de plannen rond de Prosperhoeve lijken daar op te wijzen. De vrees bestaat dat hierdoor Prosperpolder een soort van evenementendorp wordt. Aanwezigen spraken van een polder-Bokrijk en een polder-Disney. Iets wat het dorp en zijn huidige aantrekkingskracht – als rustig kerkdorp - finaal zou wijzigen. Ander aspect is dat de landbouw in het dorp zwaar onder druk komt te staan. Mogelijk volledig verdwijnt. Niet alleen verdwijnt heel wat landbouwgrond door de omliggende natuurcompensaties. Men wil ook het Hoog Huis dat een soort van cultuurcafé moet worden, inplanten midden tussen twee landbouwbedrijven. Daarvoor moet zelfs een oude boerderij verdwijnen.

Doel 2020, niet uitgenodigd maar op vraag van de bewoners aanwezig met een sterke delegatie, wees op de dubbelzinnige houding van het gemeentebestuur. Enerzijds wordt het GRUP-plan aangevochten bij de Raad van State maar anderzijds wordt voortgaand op het zogezegd 'beslist beleid' een plan uitgewerkt voor Prosperpolder dat dit dorp omvormt tot een relictdorp terwijl de rest van de polder wordt opgegeven. Schepen Boudewijn Vlegels antwoordde hierop – tot verbazing van de aanwezigen - dat het duidelijk is dat de Vlaamse Regering toch zal doorgaan met het GRUP-plan. Als geloof in de rechtstaat kan dat tellen... Voor Doel 2020 is dit niet alleen een voorbarige uitspraak, ze staat ook haaks op wat de VR eerder zelf al te kennen heeft gegeven, namelijk dat ze de uitspraken van de RVSt zal respecteren en er géén tweede nooddecreet komt.

Het GRUP heeft momenteel al verregaande gevolgen voor de bewoners van Prosperpolder. Zo wordt momenteel een groot deel van het Poldergebied omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. Daarvoor worden dijken en brede ringgrachten aangelegd. Verschillende bewoners beklaagden zich erover dat de diepe ringgrachten vlak naast de weg liggen en tot vlak bij de huizen komen waardoor een ronduit 'levensgevaarlijke' situatie is gecreëerd.

Andere kwestie is dat door het GRUP Prosperpolder volledig herbestemd is tot woongebied waardoor alle landbouwgronden nu zogezegd bouwgronden zijn en er door de bewoners planbatenheffing dient betaald te worden. Zelfs voor hun tuinen. Die planbatenheffing loopt voor verschillende inwoners tot in de honderdduizenden euro... De zaak werd door Doel 2020 al twee jaar geleden aanhangig gemaakt maar is nog altijd niet van de baan. De gemeente wil nu een collectief bezwaarschrift indienen. Of dat veel zal opbrengen is maar de vraag.

Doel 2020 is van mening dat de gemeente Beveren veel te makkelijk mee gaat in de plannen van het Antwerps Havenbestuur. Het actiecomité vindt het tevens onbegrijpelijk dat burgemeester en schepenen er al bij voorbaat van uitgaat dat haar eigen juridische procedures tot niets dienen en veronderstelt dat het Saeftinghedok er sowieso komt. Op die manier wordt de vernietiging van één tiende van het grondgebied van Beveren een 'selffulfilling prophecy'. De gemeente Beveren moet zich als gemeente laten respecteren ipv zich te laten betuttelen. In die zin zijn de plannen voor Prosperpolder die uitgaan van een GRUP dat werkelijk nefast is voor gans Beveren en het Waasland absoluut te verwerpen. In plaats daarvan dient de gemeente Beveren voortgaande op de juridische situatie - het GRUP in Doel is geschorst en voor de rest van het gebied wordt hetzelfde verwacht – een toekomstplan te maken voor de polder én Doel. Dat was trouwens bij het begin van de legislatuur in het vooruitzicht gesteld. Daarbij is ook een erfgoedbeleidsplan méér dan noodzakelijk. Niet alleen voor een gebouw als de Prosperhoeve waar men mee hoopt te kunnen uitpakken, maar voor gàns de Polder én Doel. Daar staan nu tientallen bouwkundig belangrijke relicten met erfgoedwaarde te verkommeren. Zij schreeuwen om meer dan gewone aandacht.Persmededeling Doel 2020, 5 mei 2016

Doel 2020 en Havenbestuur voor het eerst in bijna 20 jaar rechtstreeks in gesprek met elkaar

D2020 en het Antwerps Havenbestuur hebben gisterennamiddag en -avond voor het eerst in bijna 20 jaar een rechtstreeks gesprek gevoerd met elkaar. Dat gebeurde als uitloper van het door Canvas georganiseerde debat in de Bourla in Antwerpen na de publieksvertoning van \'Oratorium zonder Doel\'. Bij de afloop van het debat waar het Havenbedrijf, Alfaport, Straten-Generaal en Doel 2020 aan deelnamen verklaarden zowel het Havenbedrijf als D2020 bereid te zijn om in gesprek te gaan met elkaar. Dat gebeurde dus gisteren voor het eerst tijdens een meer dan drie uur durende ontmoeting in het Havenhuis te Antwerpen. Aan het gesprek namen voor het havenbestuur Eddy Bruyninckx, Kurt Tuerlinckx, Bjorn Verhoeven en Greet Bernaerts deel. Verder Gerlinde Bressinck van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en Denis Malcorps en Jan Creve van Doel 2020.

Het was een gesprek dat als open en zakelijk te omschrijven valt.

Eddy Bruyninckx drukte de hoop uit dat D2020 openstaat voor de economische argumenten die pleiten voor het Saeftinghedok.

Van zijn kant heeft Doel 2020 verduidelijkt dat er voor het project nog veel onbeantwoorde vragen zijn. Dat er bovendien geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor het megadok. Illustratie daarvan de groeiende kritiek in Antwerpen zèlf van de burgeractiecomités. Ondertussen sleept men zich al méér dan 15 jaar van rechtszaak naar rechtszaak zonder uitzicht op een oplossing.

Voor D2020 is het duidelijk dat inname van grote gebieden open ruimte in functie van havenuitbreiding scenario\'s zijn uit het verleden, niet van de toekomst. In de perceptie - zowel in de regio als internationaal - is dit alles voor de Antwerpse Haven nefast. Daar kunnen zelfs de meest grootschalige reclamecampagnes weinig aan verhelpen.

Uitgangspunt van het gesprek was een nota met 7 vragen aan het Havenbestuur.

Op basis daarvan kwamen D2020 en het havenbestuur overeen dat er in functie van de geplande schaalvergroting op Linkeroever een nauwgezet onderzoek dient te gebeuren naar de gevolgen op vlak van mobiliteit en de concrete verwachtingen met betrekking tot de modal shift (verhouding vrachtverkeer- binnenvaart – goederenspoor) inzake containertransport.

Doel 2020 en het Havenbedrijf zijn het er ook over eens dat met name voor de behandeling van containers in de Antwerpse Haven alle alternatieven en scenario\'s onderzocht moeten worden in functie van te verwachten volumegroei. De te onderzoeken scenario\'s betreffen zowel de Antwerpse context als de ruimere regionale context. En dat zonder enig taboe.

Met betrekking tot het gebied buiten de zone van het Saeftinghedok fase 1 zal onderzocht worden in welke mate de gehuchten, geïsoleerde woningen en boerderijen en bouwkundig erfgoed kunnen behouden worden.

Het Havenbestuur ging ook akkoord om na te gaan hoe controverse rond bewoning en sloop in het zgn projectgebied in de toekomst kan vermeden worden.

Het Havenbestuur en Doel 2020 zijn het er over eens dat al deze stappen best gebeuren onder toezicht van een 'neutrale' figuur die door beide partijen wordt aanvaard.

Er werd afgesproken om de gesprekken volgende maand voort te zetten. Bij voorkeur vanaf dan reeds onder leiding van deze door alle partijen aanvaarde figuur.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2016

Actie op gemeenteraad van Beveren tegen afbraken in Doel en verkoop van beschermd kerkorgel

Gisteren, dinsdag 26 april hebben een 15tal leden van D2020 en de Derde Generatie actie gevoerd op de gemeenteraad in Beveren. Dat naar aanleiding van de openbare aanbesteding voor de afbraak van meer dan 250 woningen die door de MLSO werd uitgeschreven. Én omwille van het nieuws dat het Antwerps Havenbedrijf nu loopt te leuren met het orgel van Doel, iets dat zelfs hun eigendom niet is.Beide punten werden tijdens de zitting aan bod gebracht door onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens. Maar er werd ook uitgebreid op ingegaan door Kristien Hulstaert (Groen).

Bij het begin van de gemeenteraad werd bijgaand pamflet uitgedeeld. Bij de behandeling van het agendapunt over de afbraken werden ook affiches omhoog gestoken die de geplande afbraak aanklagen. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is het raamakkkoord voor de afbraken een 'fait divers' zonder betekenis. Iets wat zowel werd bestreden door raadslid Stevenheydens als de aanwezigen in het publiek. Hulstaert wees er ook op dat de MLSO er is om de Linkeroever te ontwikkelen, niet om het Saeftinghedok door de strot te duwen van de bevolking.

Op de vraag van Stevenheydens of het schepencollege – in overeenstemming met het bestuursakkoord van de meerderheid - stappen zou ondernemen om het behoud van bewoning in Doel en de polder blijvend te verzekeren tot zolang dit mogelijk is kwam er geen duidelijk antwoord. Iets wat door het publiek allesbehalve gesmaakt werd.

Zie hieronder ook punt zoals verschenen op de agenda van de gemeenteraad.

Punt 20: Ten verzoeke van onafhankelijk raadslid Stevenheydens: Wonen/slopen in Doel. (D 01)

In het bestuursakkoord meerbepaald op pagina 40 staat een alinea over wonen in Doel en het bewoonbaar maken/houden van woningen mits kleine aanpassingen indien noodzakelijk. Met die alinea heeft de meerderheid te kennen gegeven dat zij behalve de huidige bewoonde woningen in Doel nog andere woningen graag bewoond zou zien. Onderaan pagina 40 van het bestuursakkoord staat: "Het college heeft ook formeel aan de MLSO al laten weten dat het voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de bewoonbare woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO."

Het bestuursakkoord werd goedgekeurd op de raad van december 2013. Op dat ogenblik was het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' reeds geruime tijd vastgesteld door de Vlaamse regering. Het gemeentebestuur heeft in 2013 een vernietingingsprocedure opgestart tegen dat GRUP. De auditeur van de Raad van State heeft recent geadviseerd een aantal argumenten van het gemeentebestuur te volgen.

Tegen die achtergrond is het onbegrijpelijk dat de MLSO recent de huurders te kennen heeft gegeven dat aan hun huur/gebruikovereenkomst in het najaar van dit jaar een einde komt. Nochtans is er geen reden waaruit concreet zou blijken dat dit zo snel moet gaan. Gezien het bestuursakkoord en de invloed van de gemeente Beveren zou men eerder verwachten dat men de bewoning zo lang als mogelijk zou behouden.

Op 13 april werd bekend dat de MLSO een overheidsopdracht heeft uitgeschreven voor de sloop van meer dan 250 woningen en hoeves op het grondgebied van Doel. Niet enkel de leegstaande woningen zijn in deze opdracht inbegrepen, ook de bewoonde en de woningen die ver buiten het dorpscentrum gelegen zijn.

Beide beleidsdaden zijn onbegrijpelijk. Elk bewoond huis in Doelcentrum en/of de Saeftinghezone is een verkrotte woning minder. Elk bewoond huis zorgt voor meer toezicht op de onmiddellijke omgeving. De houding van de MLSO druist in tegen het bestuursakkoord van de gemeente Beveren, dit terwijl Beveren een zeer belangrijke partner is in het bestuur van de MLSO.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het opzeggen van de huurders/gebruikers? Werd het college informeel of formeel om een standpunt gevraagd?

Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Enkele jaren geleden heeft het college de nodige brieven en mails gestuurd om bij de bevoegde instanties (waaronder de MLSO) aan te dringen om de bewoning zo lang als mogelijk te behouden. Heeft het college dit opnieuw gedaan?

Wat was het standpunt van de leden van het college omtrent het uitschrijven van de overheidsopdracht tot sloop van meer dan 250 gebouwen? Wat was het standpunt van de vertegenwoordigers van de gemeente in de MLSO?

Wat is het standpunt van de meerderheidspartijen hierover?

Is het college bereid om conform het bestuursakkoord bij de MLSO aan te dringen deze woningen (die momenteel nog in goede staat zijn) met tijdelijke contracten verder te verhuren of te laten gebruiken en de huidige contracten niet op te zeggen? Is men vanuit de meerderheid bereid om conform het bestuursakkoord er bij de MLSO op aan te dringen terug te komen op de aangehaalde beslissingen?Persmededeling Doel 2020, 25 april 2016

Antwerps Havenbedrijf wil beschermd orgel van Doel weg

Actie kadert duidelijk in campagne om Doel - ondanks uitspraken Raad van State - compleet van de kaart te vegen

Het Antwerps Havenbedrijf gaat op zoek naar geïnteresseerden voor het beschermde kerkorgel in Doel, dat heeft het vandaag – één dag na de Vlaamse erfgoeddag - laten weten...

De verhuis van het kerkorgel maakt zogezegd deel uit van het door de Vlaamse regering goedgekeurde actieprogramma dat er onder meer voor moet zorgen dat de beschermde monumenten van Doel, zoals het orgel, maar ook de molen en het Hooghuis, gedemonteerd en verplaatst worden. In de feiten is het actieprogramma zonder voorwerp geworden omdat Doel door een beslissing van de Raad van State weer woongebied is. In die context lijkt een declassering van het beschermde monument – eerder kan niet verhuisd worden - juridisch onhaalbaar. Eerder moest de MLSO haar afbraakplannen van een aantal huizen in het centrum van Doel - om de afbraak en verhuis van het Hoog Huis mogelijk te maken - ook al terugschroeven...

Dat het Havenbedrijf hiermee uitpakt op een moment dat Doel weer woongebied is, ruikt sterk naar provocatie en stemmingmakerij. Het kerkgebouw, en bijgevolg het orgel, is eigendom van de gemeente Beveren en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek van Doel. Dat het Havenbedrijf als niet-eigenaar op zoek gaat naar een nieuwe eigenaar illustreert opnieuw hoe de werkelijke machtsverhoudingen liggen in de Waaslandhaven én in Beveren.

Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel. In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van de monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de botte afbraak.

De communicatie rond de ontmanteling van het orgel in Doel lijkt géén toeval. Na de beslissing van de Raad Van State om het GRUP-plan voor het grondgebied Doel te schorsen. Op een moment dat de kritiek op het Saeftinghdok beduidend toeneemt.

Op het debat in de Bourla in Antwerpen twee weken geleden waar benevens het Antwerps Havenbedrijf en D2020 ook Straten-Generaal aan deelnam werd duidelijk dat ook bij de Antwerpse burgeractiecomités veel weerstand leeft tegenover een grootschalige havenuitbreiding. Sedertdien steekt het Havenbedrijf duidelijk een tandje bij. De aankondiging van de verhuis van het orgel komt een week nadat de 'partner in crime' van het Havenbedrijf, de Maatschappij LinkerScheldeoever (MLSO) rondtoeterde dat ze een overheidsaanbesteding heeft uitgeschreven voor de sloop van niet minder dan 250 huizen. Gans het woongebied Doel dus. Overal in de zgn Saeftinghezone voeren verschillende firma's in opdracht van het Havenbedrijf voorbereidende grond- en bodemonderzoeken uit voor de aanleg van het Saeftinghedok. Voor een dok waarvan de plannen door de hoogste rechtbank van het land geschorst zijn dus... Vorige week werd – voor het eerst in de geschiedenis – het propagandablad van het Havenbestuur ook buiten Antwerpen gepost. Alle Wase brievenbussen kregen samen met 'Haven en Goed' een volledige bladzijde peptalk voor het Saeftinghedok... Toeval?

Doel 2020 vindt het hoog tijd dat de gemeente Beveren, en bij uitbreiding de Wase gemeenten, een antwoord geven op deze stemmingmakerij en arrogantie van het Antwerps Havenbestuur. Zij moeten hun knechtenrol afschudden en het opnemen voor de belangen van het Waasland en de Waaslanders. Die hebben geen nood aan een bijkomende schaalvergroting van de haven en nog méér file. Die hebben nood aan leefbare dorpen en het behoud van de laatste stukken open polderruimte.Persmededeling Doel 2020, 15 april 2016

MLSO-directeur Peter Van de Putte liegt!

In een reactie gisteren tegenover de pers verduidelijkte directeur Peter Van de Putte van de MLSO dat de meer dan 251 geplande afbraken in Doel en de polder enkel en alleen plaatsvinden omwille van de veiligheid. Dat is geen drogreden meer maar een pure leugen.

Veel van de woningen die op de lijst staan zijn nog altijd bewoond of worden gebruikt. Het gaat bovendien om in totaal bijna 300(!) woningen. Er zitten in het bestek bovenop de 251 woningen in Doel ook 38 woningen/hoeves verspreid over de hele Saeftinghezone waarvan de meeste nog bewoond zijn of actief in bedrijf. De geplande afbraken gaan zelfs tot op de Oud Arenberg en de Pillendijk in Kieldrecht.

Onder de huizen die op de lijst staan: àlle huizen in Doel die bewoond zijn. O.m. dat van gemeenteraadslid Marina Apers, de familie Malcorps, de engel van Doel,... Ook het populaire café Doel 5 staat op de lijst. Verder buiten de dorpskom: de hoeve van Guido van Mieghem, zo goed als gans het gehucht Saeftinghe, Het gemeenschapshuis De Doolen, de historische Olifanthoeve, de maalderij Lambers in Kieldrecht,... In de timing wordt bovendien voorzien dat de afbraken beëindigd moeten worden in augustus 2017... En dat terwijl het ganse GRUP en daarmee het Saeftinghedok zo goed als op apegapen ligt...

Het is duidelijk dat hier geen enkel rechtskader voor bestaat. Het gaat om een smeerlapperij zonder voorgaande. Een pure vernietigingsoperatie die niets of niemand ontziet: geen mensen, geen erfgoed. Een aanbesteding en timing voor effectieve afbraak vormen in de normale wereld de laatste stap. Niet de eerste.

Wij dagen Peter Van de Putte en zijn voorzitter Vlegels uit om samen met ons (én de pers) de ronde te maken van al deze huizen die zij op de lijst hebben gezet om af te breken en ons aan te tonen waarin de onveiligheid zit van al die huizen, panden en boerderijen die momenteel nog bewoond worden of in gebruik zijn. Wij zullen hen dan op onze beurt tonen welke huizen zij al jarenlang wetens-willens laten kapotgaan op de meest stuitende manier.

De vernietigers van Doel en de polder mogen zich alleszins aan gepaste actie verwachten. Wij laten onszelf en de polder niet – zo maar – kapot maken.Persmededeling Doel 2020, 14 april 2016

Strafmaatregelen voor balorige inwoners in Doel en polder?

Doel is weer woongebied. Kritiek op Saeftinghedok klonk nooit luider. Maar MLSO wil forcing voeren met massale sloop van 251 huizen...

De MLSO heeft gisteren een overheidsopdracht uitgeschreven voor de sloop van 251 woningen in Doel en omgeving. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=233555 Het gaat niet alleen om Doeldorp maar ook om grote delen van het poldergebied. daaronder verschillende historische boerderijen. En dat ondanks het feit dat Doel opnieuw als woongebied op de kaart staat en ook voor de rest van het GRUP de auditeur de vernietiging heeft geadviseerd.

Tenzij het louter om een domme provocatie gaat zonder verder gevolg, wekt de MLSO op zijn minst de schijn zich niets te willen aantrekken van een wettelijk kader of de uitspraken van de hoogste rechtbank in het land.

Het lijkt er ook sterk op dat de vernietiging van Doel en het poldergebied voor de MLSO hoe langer, hoe meer, een doel op zich wordt. Als strafmaatregel voor balorige inwoners die het aandurven om gebruik te maken van hun rechten als burger. Dat dat juist gebeurt op een moment dat steeds meer vragen worden gesteld bij de haalbaarheid en wenselijkheid van het Saeftinghedok is een verbijsterende vaststelling. Op een debat afgelopen zaterdag in Antwerpen waar het Antwerps Havenbedrijf, Alfaport, Doel 2020 en Straten-Generaal aan deelnamen bleek nogmaals dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van het Saeftinghedok op de mobiliteit in het Waasland. Dat moest zelfs Eddy Bruyninckx erkennen. De komst van het megadok dreigt de ganse regio Antwerpen-Waasland te verstikken. Iets wat voorbije maanden ook al door verschillende Wase burgemeesters werd aangekaart. In die context kiezen voor de vlucht vooruit én voor massale afbraken getuigt vooral van wereldvreemdheid en diep misprijzen, zowel voor de rechtsstaat, als voor wat leeft bij de mensen in de ruime regio.

Als bevoegd minister liet Ben Weyts eerder weten dat afbraken in de polder slechts zouden plaats vinden indien daar ook dringende noodzaak toe bestaat. De vraag dringt zich dan ook op in welke mate de minister - en zijn vertegenwoordigers in de MLSO - op de hoogte zijn van deze actie en er wel of niet mee toe hebben bijgedragen?

Doel 2020 wil ook graag duidelijkheid van de Wase partners in de MLSO. Wat is het standpunt van de Wase gemeenten (Interwaas) mbt deze kaalslag? Wat is het standpunt van de gemeente Beveren en Zwijndrecht die rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de MLSO? Wat is het standpunt hierin van de voorzitter van de MLSO, Boudewijn Vlegels (N-VA) die tevens schepen is van 'leefbare polderdorpen'? Is het dat wat hij verstaat onder opkomen voor leefbare polderdorpen?

Zijn alle voornoemde partners geraadpleegd voor deze nooit eerder geziene poging tot vernietiging van Doel en wijde omgeving? Stemmen zij in met deze zinloze operatie? Of betreft het een al te voortvarende actie van het directiecomité van de MLSO?

Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze waanzin mogen gerust zijn: Doel 2020 is niet van plan om hierbij werkloos toe te kijken.Persmededeling Doel 2020, 10 april 2016

Scherp debat tussen haventopman en D2020 gaat documentaire over Doel op Canvas vooraf.

Havenbestuur probeerde eerder documentaire op Canvas te stoppen

Zaterdag 9 augustus vond voorafgaand aan de uitzending op Canvas de publieksvoorstellling van de documentaire van Manu Riche 'Oratorium zonder Doel' plaats in de Bourla in Antwerpen. De voorstelling kreeg ook een keynote van David Van Reybrouck en werd gevolgd door een debat tussen Haventopman Eddy Bruyninckx, Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, Jan Creve van D2020 en Manu Claeys van Straten-Generaal. In de hal was ook nog een tentoonstelling opgezet door de faculteit architectuur van de KU Leuven die nadenkt over een andere invulling van het dorp Doel. Op het event waren volgens Canvas in totaal bijna 300 mensen aanwezig.Daarnaar gevraagd antwoordde Bruyninckx op de vraag wat hij van de film vond dat hij het 'een goede film' vond. Iets wat in de zaal op nogal wat scepsis werd onthaald gezien de poging van het Havenbedrijf om per aangetekende brief de uitzending op Canvas te proberen tegenhouden. Dat feit was eerder op de dag bekend gemaakt door Fernand Huts. Huts was aanvankelijk ook gevraagd voor deelname aan het debat maar dat botste op een veto van Bruynninckx... De documentaire werd daarmee voor een stuk ingehaald door de realiteit. In de film van Riche wordt duidelijk hoe juridische kunstgrepen, achterkamertjespolitiek en pure intimidatie tot de dagdagelijkse praktijken van het Vlaamse havenbeleid behoren. De documentaire legt ook haarscherp bloot hoe het Havenbedrijf zich in haar havenuitbreidingsplannen helemaal schikt naar de wensen van containerrederij MSC. Of hoe ten tijde van de schorsing van de bouwvergunning voor het Deurganckdok het nooddecreet werd gesmeerd met 'goed eten en drinken' voor de bezoekende delegatie van Vlaamse parlementsleden.

Haventopman Eddy Bruyninckx, gesteund door Stephan Vanfraechem van bedrijvenkoepel Alfaport, week tijdens het debat geen haar af van zijn pleidooi voor een snelle start van de aanleg van het Saeftinghedok. Volgens Bruynninckx zijn er – als het Saeftinghedok er niet komt - tienduizenden arbeidsplaatsen in het gedrang. De havenbaas stelde ook dat het Delwaidedok niet langer bruikbaar is voor containeroverslag omdat de grote schepen niet meer door de sluizen kunnen. Creve wees erop dat het discours van Bruyninckx stilaan op een mantra begint te lijken maar niet klopt. De Berendrechtsluis is – zolang dat de Deurganckdoksluis defect is wegens wateroverlast - nog altijd de grootste sluis ter wereld. Zelfs twee keer zo breed als de sluis van het Panamakanaal. Bovendien is er nog altijd een ruime groeimarge voor containers. In totaal wordt er in de Antwerpse Haven 9 miljoen TEU (standaardmaat) aan containers verhandeld terwijl er in de haven een totale capaciteit is van méér dan 15 miljoen TEU... Met de aanleg van het Saeftinghedok zou er nog eens 15 miljoen TEU bijkomen... Hoe moeten al die extra containers afgevoerd?

Bruyninckx en Van Fraechem wezen er op dat de Haven maatregelen neemt om meer vervoer via de binnenvaart en over het spoor te laten gaan. Maar op een vraag van Manu Claeys in welke mate de Haven daar voor klaar is bleef de Haventopman het antwoord schuldig. Bruyninckx minimaliseerde het aandeel van de haven in het verkeer op de Antwerpse Ring maar werd daarin door Creve – cijfers in de hand – tegengesproken. 25% van alle vrachtverkeer op de Antwerpse ring is havengerelateerd. Volgens de meest minimalistische ramingen zouden er met het Saeftinghedok 6 tot 7000 vrachtwagens per dag bijkomen. In de Plan-Mer voor het GRUP en de MKBA van het Saeftinghedok wordt bovendien gesproken over een zware hypotheek op de mobiliteit in de streek. Volgens beide studies zal de komst van het Saeftinghedok zelfs problemen geven voor de toegankelijkheid van de Haven zélf... Daarop hadden Bruyninckx en Van Fraechem niet echt weerwoord. Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal ziet eveneens grote mobilitietsproblemen en wees toenemenden stijging van havenverkeer dat van Linkeroever naar Rechteroever gaat.

Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal pleitte ook voor een overlegmodel om het dossier uit de impasse te halen maar vond daarbij geen gehoor aan havenkant. Het debat ging er bij tijden erg rumoerig en vooral scherp aan toe. Het was de eerste keer sedert het ontstaan van Doel 2020 in 1997 dat het actiecomité de kans kreeg om in debat te gaan met havenbestuur.Persmededeling Doel 2020, 21 maart 2016

Vragen bij betrouwbaarheid verkeerstelling Antwerpse Haven

Vandaag start de vijfjaarlijkse verkeerstelling van de Haven van Antwerpen. Die telling gebeurt vreemd genoeg net voor MSC, de belangrijkste rederij van Antwerpen, van Rechteroever naar Linkeroever verhuist. Uit de vorige vijfjaarlijkse tellingen bleek volgens het Havenbedrijf dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen was aan havengebonden verkeer. Dat moet duidelijk voor de volgende vijf jaar nog eens bewezen worden vooraleer de miljoenen containers van MSC van Linkeroever weer naar rechteroever gaan... Het havenbedrijf geeft bovendien geen volledig beeld. In haar voorstelling van zaken heeft zij het over nog geen 5% havenverkeer. Als we echter het vrachtverkeer in rekening nemen (daar gaat het per slot van rekening om) dan blijkt het om 25% van alle vrachtwagens te gaan die havengerelateerd zijn.

Het havenbestuur liet vandaag bij monde van haar woordvoerder alleszins niet veel onduidelijkheid bestaan over het opzet: "aantonen dat een havenuitbreiding géén extra verkeersdrukte zal meebrengen op de Antwerpse Ring." Daarmee weten we gelijk wat het feitelijke opzet is én hoe we de resultaten moeten lezen.Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2016

Vlaamse overheid wil uniek natuurgebied vernietigen dat 5 keer zo groot is als Essersbos

In Kieldrecht, Beveren-Waas, plannen de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf de vernietiging van méér dan 50 ha uniek natuurgebied. Voor een aangrenzend deel van nog eens 22ha dat op de biologische waarderingskaart als 'waardevol' aangeduid staat werd reeds een bouwaanvraag ingediend. Die 22 ha wil men op korte termijn ophogen met grond die wordt aangevoerd uit een ander, nog aan te leggen natuurcompensatiegebied. Het eigenlijk natuurgebied van 50ha - dat uniek is op Vlaams niveau - wil men laten verdwijnen voor de zogenaamde Saeftinghezone. De procedure om dat unieke gebied zogezegd te compenseren loopt volop. De Europese Commissie heeft ondertussen laten weten dat deze aanpak strijdig is met de Europese regelgeving. Maar dat lijkt de Vlaamse overheid vooralsnog niet op andere gedachten te brengen.

Putten- Weiden: 52 ha uniek natuurgebied

Het natuurgebied waar het over gaat staat bekend als Putten-Weiden. Putten Weiden (52 ha) behoort tot de Oud Arenbergpolder die eind van 17de eeuw, na de onderwaterzettingen van de 80-jarige oorlog, opnieuw werd ingepolderd. Het bestaat voor het grootste deel uit historisch grasland: niet gescheurd weiland sedert de 17e eeuw. Maar ook van de middeleeuwse veenkavels voor turfwinning zijn nog altijd sporen terug te vinden.Putten Weiden omvat zilte meersen, vochtige weilanden, poelen en grachten. Putten Weiden dankt zijn unieke natuurwaarden aan het opborrelende grondwater - kwelwater genoemd - dat een beetje zout is door een zouthoudende veenlaag in de ondergrond. Door de combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden. Putten Weiden herbergt meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels. 's Zomers zijn weidevogels zoals tureluur en grutto heer en meester. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied. De aanwezigheid van deze bijzondere vogelsoorten heeft ervoor gezorgd dat het gebied deel uitmaakt van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Benedenschelde'. In de Plan-MER van het Deurganckdok werd Putten-Weiden omschreven als 'oncompenseerbaar'.

Ook op vlak van bouwkundig erfgoed scoort het gebied bijzonder hoog. Er zijn niet alleen de middeleeuwse sporen van veenontginning. Er bevindt zich ook het laatste restant van het gehucht 'De Wambuys' dat terug gaat tot de 17de eeuw. Drie van de aanwezige boerderijen in De Putten staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ook in de Rurale Erfgoedstudie die enkele jaren geleden werd opgemaakt wordt de waarde van dit erfgoed nadrukkelijk vermeld. Aan de rand van het gebied bevindt zich ook het beschermde (maar sterk verwaarloosde) monument 'Hof ter Walle'.

Volgens de webstek van Natuur en Bos en de webstek van de gemeente Beveren maken de combinatie van het oude cultuurlandschap en de zeldzame natuur De Putten tot een van de parels van de Scheldepolders.

Grenzend aan Putten Weiden ligt het natuurcompensatiegebied Putten-West dat wél behouden blijft. Maar het is duidelijk dat ook dit gebied sterk aan belang zal inboeten mochten de aangrenzende historische natuurgebieden verdwijnen.

Putten-Hoog: 22ha waardevol en belangrijk gebied op vlak van fauna en flora maar op korte termijn bedreigd.

Putten-Hoog heeft niet dezelfde waarde als Putten-Weide of Putten-West. Het gebied werd in de jaren '70 opgehoogd met Scheldezand sindsdien heeft er zich pioniersvegetatie ontwikkeld. Het maakt deel uit van Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Benedenschelde. Op de biologische waarderingskaart wordt het aangeduid als faunistisch belangrijk. De vegetatie binnen het projectgebied wordt volgens de biologische waarderingskaart als waardevol aangeduid. De Putten Hoog zijn leefgebied voor veldleeuwerik (een zeer zeldzame broedvogel in Vlaanderen) en de fitis. Het gebied is fourageergebied voor oeverzwaluwen en bruine kiekendief. De rugstreeppad komt er voor. En de randen van het projectgebied fungeren als vliegroute én leefgebied van de dwergvleermuis. Putten Hoog is uiteraard ook van groot belang als bufferzone voor Putten-Weide.

Dit gebied van 22 ha wil men nu ophogen met zand van andere natuurcompensaties. Daarmee komen ontegensprekelijk ook de andere delen van De Putten onder toenemende druk te staan. Maar misschien is dat ook juist de bedoeling: Langzaam maar zeker de waarde van het gebied aantasten...

In de recente bouwaanvraag met betrekking tot Putten-Hoog heeft men het over "sporadische discontinue aanvoer van beperkte hoeveelheid grond". In werkelijkheid gaat het om 530.000m3 specie. Dat zijn volgens de toelichting in de bouwaanvraag 35.000 tot 53.000 transporten(!). Over de mogelijke consequenties voor polderwegen en bermen, voor het lokaal verkeer, de bewoners en het unieke natuurgebied de Putten valt nergens iets meer te lezen dan wat algemeenheden. Over de aard van de werken blijft men ook bijzonder vaag... "Buiten de specie afkomstig van de aanleg van het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid is het nog onbekend waar vandaan, hoeveel en wanneer de andere gronden worden aangevoerd."

Volgens de kadastrale gegevens is Putten-Hoog eigendom van Het Vlaamse Gewest. Maar vreemd genoeg wordt de bouwaanvraag ingediend door het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf. Op basis van wat die een bouwrecht (lees: dumprecht) zou hebben is onbekend.

De mogelijke verdwijning van Putten-Weide wordt o.m. bestreden in de procedures die Doel 2020 momenteel voert bij de Raad van State. Tegen de bouwaanvraag voor Putten-Hoog zijn intussen verschillende bezwaren ingediend. Waaronder die van D2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder. De Gemeente Beveren moet daarover een advies geven.

Doel 2020 pleit alleszins voor het behoud van het unieke natuur- en erfgoedlandschap De Putten. Behoud is niet alleen in overeenstemming met de Europese Regelgeving. Het betekent tevens dat er geen dure natuurcompensaties voor moeten uitgevoerd (waarvan nog te bezien valt of ze ook lukken). En dat er geen verdere landbouwgronden moeten ingenomen worden.Persmededeling Doel 2020, 17 maart 2016

Ontwikkelingen rond megaproject Saoudi's trekken streep door Saeftinghedok

Basis voor aan aanleg Saeftinghedok is niet meer...

Het Antwerpse havenbestuur gelooft niet meer in het Saudische ERS-afvalproject aan het Delwaidedok. Dat nieuws raakte vandaag bekend. Het Saudische Energy Recovery Systems (ERS) dook vorig jaar op als de vervanger voor rederij MSC, die van het Delwaidedok naar het Wase Deurganckdok verhuist.

Tijdens een rondvaart vorige week met de Commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement sprak haventopman Eddy Bruyninckx duidelijke taal over de toekomst van ERS-fabriek. "Als ERS er nog komt, zal het niet aan het Delwaidedok zijn. Onze visie is daarin geëvolueerd. Het Delwaidedok is een te belangrijke locatie voor containertrafiek en overslag en we willen het voor die functie houden."

Dat wil zeggen dat de Antwerpse Haven op lange termijn voldoende capaciteit vrij houdt voor containeroverslag. De basis waarop de argumenten voor een Saeftinghedok zijn gebouwd, zijn daarmee van de aardbodem verdwenen. Men kan weliswaar nog wachten tot de Raad van State het onzalige GRUP-plan volledig naar de prullenmand verwijst. Maar het is duidelijk dat het nog een kwestie van tijd is voor er niemand nog van het Saeftinghedok spreekt.

Doel 2020 dringt er op aan om NU het geweer van schouder te veranderen. Het is meer dan tijd om grondig na te denken over een echte toekomst voor de ganse streek. Die toekomst moet er een zijn waar wel maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Een toekomst die de mobiliteit en de laatste open ruimte niet hypothekeert. Dat is met het huidige GRUP-plan nooit het geval geweest.Persmededeling Doel 2020, 2 maart 2016

Colombiaanse delegatie Broederlijk Delen in Doel

Op woensdag 2 maart 2016 brachten 5 Colombiaanse gasten van Broederlijk Delen een bezoek aan het dorp Doel. De Colombiaanse delegatie verbleef voorbije twee weken in Vlaanderen in het kader van de campagne van Broederlijk Delen over de grondproblematiek in Colombia. Ze vertelden over de strijd die de kleine boeren in hun land voeren voor het behoud van hun grond en hoe ze onteigend worden door grote bedrijven, grootgrondbezitters en gewapende groepen.Als afsluiter bezochten ze samen het dorp Doel waar de inwoners een vergelijkbaar lot ondergaan. Broederlijk Delen wilde de Colombianen de kans geven om te ervaren wat onteigening in Vlaanderen betekent. Het werd een beklijvend bezoek aan het gehavende dorp dat in de manier waarop het ten gronde wordt gericht heel wat herkenning opriep bij de buitenlandse gasten. De Colombianen werden door Doel 2020 ontvangen in De Doolen en er werden ervaringen uitgewisseld. De bezoekers kregen daarna een rondleiding in het dorp en brachten een bezoek aan de boerderij van Guido Van Mieghem die als landbouwer moet verhuizen voor zogenaamde natuurcompensaties.Persmededeling Doel 2020, 1 maart 2016

Europese Commissie oordeelt dat Vlaanderen de natuurwetgeving aan haar laars lapt

Procesmanager GRUP doet alsof er niets aan de hand is...

Gisteren raakte bekend dat de Europese Commissie in een advies aan het Europees Hof heeft laten weten dat de Vlaamse natuurcompensatieplannen in het kader van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen strijdig zijn met de Europese wetgeving. Het Europees Hof van Justitie moet nu uitspraak doen waarna de Raad van State een oordeel kan vellen over het GRUP. Dat werd eerder al deels geschorst door de Raad van State.

Uit het advies blijkt voor de zoveelste maal op rij dat de Vlaamse regering de eigen wetten & decreten niet blijkt na te leven in Doel en de Polder. Ditmaal betreft het wetgeving die waardevolle natuur moet beschermen.

In de polders van Doel en Kieldrecht zijn natuurgebieden gelegen die op Europees niveau gelden als waardevol. Meer specifiek Putten-Weide en het schor ter hoogte van Doel. De plannen voor het Saeftinghedok vegen deze gebieden eenvoudigweg van de kaart. Aangezien het hier gaat om waardevolle natuur mogen deze gebieden niet worden aangetast en moeten ze zoveel als mogelijk gevrijwaard blijven en in stand worden gehouden. Als men dit soort natuur toch wil vernietigen, moet een bijzondere procedure worden gevolgd bij Europa. Dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen. En in zo een geval moeten dan ook compensaties worden aangelegd.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om deze uitzonderingsprocedure NIET te volgen. De VR heeft geen enkele poging gedaan om deze waardevolle natuur te vrijwaren. De VR heeft zelfs niet onderzocht of dit zou kunnen en heeft meteen gekozen voor vernietiging. Terzelfdertijd heeft de VR simpelweg beslist een grote hoeveelheid natuurcompensaties aan te leggen - en daarbij sterk te overcompenseren - in de veronderstelling dat daarmee de kous af is.

Dit schendt de beschermingsstatus van de waardevolle natuurgebieden en maakt van de beschermingsstatus dode letter, niet enkel in de polders maar in heel Vlaanderen. Daarom oordeelt het Europees Hof dat de Vlaamse regering zich moet houden aan de natuurwetgeving. Dat wil in dit geval zeggen dat àls zij deze gebieden wil vernietigen zij daarvoor een uitzonderingsprocedure moet volgen. De afgelopen jaren heeft het Vlaams Gewest zich voor de Raad van State in allerlei bochten gewrongen om dit oordeel te ontlopen. Door allerlei redenen te verzinnen waarom zij deze uitzonderingsprocedure niet zou hoeven te volgen. Maar dat is dus niet gelukt.

Het betreft hier ook geen complexe of onbekende wetgeving. Het is daarom moeilijk te geloven dat de Vlaamse regering zich per ongeluk heeft vergist. Het heeft er alle schijn van dat dit een bewuste keuze is geweest om zich te onttrekken aan de Europese natuurwetgeving om zodoende de procedures voor het Saeftinghedok te versnellen. Het is niet de eerste keer - en waarschijnlijk niet de laatste keer - dat de Vlaamse regering zich boven de wet stelt in Doel. Het spreekt eveneens boekdelen over de visie van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse regering op natuur. De geveinsde verbazing van Jan Hemelaer heeft in dit opzicht meer weg van slecht amateurtoneel. Schermen met "informele contacten" om recht te praten wat krom is doet de geloofwaardigheid van de VR in deze geen goed.

Bijzonder onthutsend is het feit dat na de schorsing van het GRUP, na deze nieuwe opdoffer van de Europese Commissie de GRUP-procesmanager gewoon doorgaat alsof er niets aan de hand is. De persmededeling van Hemelaer besluit als volgt: "Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit... op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak." Dat laatste klopt langs geen kanten. Wat de rest van die newspeak betekent kan men hier dagelijks vaststellen: de verdrijving van honderden bewoners en de systematische verwoesting van een historisch landschap van 15km2. De bedoeling is duidelijk: Europa én Vlaanderen uiteindelijk voor voldongen feiten plaatsen.GVA - Interview

Waasland kan Saeftinghedok gewoon fysiek niet meer aan

Groen-burgemeesters Jos Stassen (Kruibeke) en André Van De Vyver (Zwijndrecht)

[20 februari 2016]

Klik voor grotere versiePersmededeling Doel 2020, 28 januari 2016

Verkopen in Doel veranderen niets

Stemmingmakerij van MLSO maakt geen einde aan schorsing en lost geen problemen op

De Maatschappij LinkerScheldeoever heeft vandaag uitgepakt met het 'nieuws' dat 'bijna alle woningen' in de dorpskern van Doel intussen eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Doel 2020 vindt het bijzonder ongepast van de MLSO dat zij aan de pers communiceert wie intussen wel of niet verkocht heeft in Doel. Doel 2020 kan noch wil zich uitspreken over de verschillende persoonlijke motieven die mensen in Doel intussen hebben genoopt tot de verkoop van hun woonst. Dat het na méér dan 15 jaar(!) zo ver is kunnen komen heeft namelijk niets te maken met voortschrijdend inzicht van de bewoners of de overtuigingskracht van de door de MLSO gehanteerde argumenten. Neen, het is louter het gevolg van de bewuste en jarenlange verrottingsstrategie van de MLSO in wat nog altijd een prachtig dorp zou kunnen zijn. De bijna onhoudbare situatie waar de mensen van Doel de dag van vandaag verkeren is het rechtstreeks gevolg van een overheid die werkelijk àlle middelen heeft aangewend om de bewoners het leven zuur te maken: de onnodige verdrijving van huurders, de systematische weigering om huizen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, de illegale slopen waar de MLSO herhaaldelijk voor veroordeeld is door de rechtbank, de bewuste verwaarlozing van panden, de onvoorstelbare laksheid tegen dieven en vandalen,... En tenslotte de dreiging om over te gaan tot gerechtelijke onteigening. De MLSO heeft bitter weinig om trots over te zijn.

Dat is de achtergrond waartegen een aantal bewoners uit Doeldorp hebben verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Doel 2020 alle begrip heeft voor de omstandigheden waarin dit is gebeurd.

Los daarvan verandert dit feit niets ten gronde. Het Saeftinghedok blijft geschorst door de Raad van State. En de kans dat dit onzalige plan ook effectief wordt vernietigd door de Raad van State blijft bijzonder groot.

Het getroffen gebied reikt ook veel verder dan Doel-dorp. Het gaat om 1500 hectare landbouwgebied en verschillende gehuchten, honderden bewoners, pachter en gebruikers. Daarom verandert de verkoop van huizen in Doel ook niets aan de argumentatie tegen de plannen voor een megalomaan Saeftinghedok (geraamde capaciteit 15 miljoen TEU!) dat niet alleen de laatste Wase polders compleet dreigt te vernietigen maar ook voor onoplosbare mobiliteitsproblemen dreigt te zorgen in het Waasland en Antwerpen.

Het bericht van de MLSO is symptomatisch voor een overheidsinstelling die het vooral moet hebben van stemmingmakerij in plaats van argumenten. In plaats van uit te pakken met triomfalistische berichten over de aankoop van een huis hier of daar zou de MLSO zich beter bekommeren om de leefbaarheid van het Waasland en de mobiliteit in de ruimere regio. Met haar plannen dreigen die de komende jaren volledig teloor te gaan.Persmededeling Doel 2020, 15 januari 2016

Antwerps Havenbedrijf trekt zich niets aan van arrest Raad van State, noch van zijn beperkingen in bevoegdheid, noch van privé-eigendom

Doel 2020 wil dat vooronderzoeken in Beveren voor Saeftinghedok niet doorgaan.

Komende week wil het Antwerps Havenbedrijf in de Wase polders starten met een reeks vooronderzoeken in het kader van het Saeftinghedok. De werken passen in het voornemen van het Havenbedrijf Antwerpen om het Saeftinghedok te kunnen realiseren. De onderzoeken zijn uitbesteed en kosten in totaal meer dan 520.000 euro.

Echter, de Raad van State heeft de ganse Saeftinghezone in het GRUP geschorst. De kans is bovendien groot dat het GRUP bij een behandeling ten gronde ook effectief vernietigd wordt. Dat is dan finaal het einde van het Saeftinghedok.

Het zogenaamde vooronderzoek lijkt in die zin vooral bedoeld als provocatie. Maar met de brieven (pag. 1, pag. 2 en pag. 3) die het Antwerps Havenbedrijf ondertussen heeft rondgestuurd aan eigenaars, pachters, huurders en gebruikers in de Saeftinghezone (het geschorste gedeelte dus van het GRUP) worden de belaagde bewoners weeral onder druk gezet. Daarin staat dat de aannemers van het Havenbedrijf vanaf januari 2016 voorbereidende grondonderzoeken voor de Saeftinghezone zullen doen op percelen van bewoners. In de brieven wordt de indruk gewekt dat de aannemers in opdracht van het Havenbedrijf vrij zijn om privé-eigendommen te betreden en werken uit te voeren. Bijkomend wordt toegegeven dat de geplande werkzaamheden schade zullen veroorzaken. Wie geen aannemers op zijn grond wil moet dat zelf voorafgaand melden...

Niet alleen is het GRUP geschorst en is bijgevolg de aanleg van het Saeftinghedok niet mogelijk, bovendien bezit het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen géén enkele bevoegdheid van overheidswege in de Oost-Vlaamse polders.

Het is waarschijnlijk vrij uniek in de annalen dat een instantie zich op deze manier opstelt tegenover een arrest van de Raad van State. De rechtsstaat is er nochtans voor iedereen. Ook voor 'the port of Antwerp'. Doel 2020 zal de komende dagen alle inwoners op gepaste wijze informeren. Wij zullen hen aanraden géén toegang te verlenen aan de aannemers of vertegenwoordigers van het Havenbedrijf. We zullen ook de aannemers hiervan in kennis stellen. Tevens vragen wij aan de gemeente Beveren en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen dat zij tegenover de stad Antwerpen duidelijk maken waar de grenzen van hun bevoegdheid liggen.

Overigens blijven wij van mening dat er in het Waasland geen plaats meer is voor 'het grootste dok ter wereld'. Dat soort plannen zijn plannen uit het verleden. Niet voor de toekomst.Persmededeling Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, 4 januari 2016

Gemeente moet voorbeeld geven inzake bouwkundig erfgoed

Erfgoedgemeenschap Doel & Polder houdt gemeentebestuur beleidsbrief Geert Bourgeois voor

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vindt dat de gemeente Beveren een voorbeeldfunctie heeft in de manier waarop er met bouwkundig erfgoed wordt omgegaan. Daarvoor verwijst de Erfgoedgemeenschap naar de beleidsbrief 2015-2016 van de bevoegde Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed, Minister-president Geert Bourgeois. In de brief staat o.m. te lezen: 'Voor erfgoed dat geen beschermingsstatuut geniet, krijgen alle partners het vertrouwen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een eigen beleid uit te werken complementair aan het Vlaamse niveau. Elke partner, hetzij een ander beleidsdomein, een gemeentebestuur, een vereniging, en niet in het minst een eigenaar of beheerder van onroerend erfgoed, is een volwaardige partner, die verantwoordelijk is, kennis en expertise deelt en een inbreng heeft in het beleid dat de Vlaamse overheid uitstippelt.'

Momenteel is het gemeentelijk beleid inzake erfgoed louter afgestemd op beschermde monumenten en prestigeprojecten. Daardoor dreigt heel wat waardevol bouwkundig erfgoed onherroepelijk verloren te gaan. Eerder wees de Erfgoedgemeenschap al op de waarde van de talrijke bomenrijen in de Wase polders die dreigen te verdwijnen voor al te rigide natuurcompensatieplannen. Andere waardevolle gebouwen die op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed staan - zowat de bijbel voor het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen – dreigen door gebrek aan interesse en nalatigheid eenzelfde lot te ondergaan.

De Erfgoedgemeenschap wijst hierbij op twee gebouwen die volledig onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Beveren: een 19de-eeuwse langsschuur op het begin van de Oud Arenberg die een echt 'landmark' is voor wie de gemeente binnenrijdt. De schuur is eigendom van de gemeente Beveren en was tot voor een jaar nog in zeer goede staat. Jammer genoeg wordt er niets aan gedaan om het unieke gebouw te vrijwaren van schade door gure weersomstandigheden. De authentieke houten poort is er al maanden geleden uitgewaaid en er wordt niets gedaan om verder verval tegen te gaan. Het gebouw zou nochtans met enkele kleine ingrepen perfect kunnen dienst doen als een overdekte ontmoetingsplaats voor de mensen uit de gemeente.

Foto 1 in bijlage: Langsschuur , gelegen te Oud Arenberg 88A in Kieldrecht (terreinen scoutslokaal) Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Langsschuur. In Inventaris Onroerend Erfgoed.

Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208955Nog erger is het gesteld met het voormalig klooster in de Camermanstraat te Doel. Dat gebouw dat eigenlijk in eigendom is van de kerkfabriek maar dat de gemeente in erfpacht heeft werd tot vorig jaar nog gebruikt voor allerhande culturele activiteiten. Maar nodige herstellingswerken worden al een jaar niet meer uitgevoerd. Het betreft een mooie site waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen zaten ondergedoken. Ook dat gebouw staat op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Momenteel zit er al maanden een groot gat in het dak waar niets aan gedaan wordt. Volgens de erfpachtovereenkomst behoort het nochtans tot de verplichtingen van de gemeente om hieraan iets te doen.

Foto 2 in bijlage:

Klooster Doel, gelegen Camermanstraat in Doel Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Klooster. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/17211

Voor de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder is het duidelijk dat de gemeente Beveren zich te weinig bewust is van hoe bijzonder en uniek het overblijvende poldergebied is. Het vormt hoe langer, hoe meer een uniek stukje Vlaanderen waar dringend een duurzaam en geïntegreerd beleid voor dient gevoerd inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw. Zo een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder vraagt de verantwoordelijke schepen van Beveren dan ook om – in overeenstemming met de beleidsbrief van de minister - zijn verantwoordelijkheid op te nemen. De Erfgoedgemeenschap dringt tevens aan op een overleg om de verdere teloorgang van ons waardevol bouwkundig erfgoed te voorkomen.Persmededeling Doel 2020, 25 december 2015

Doel heeft absoluut nood aan een veiligheidsplan

Vlaamse overheid, gemeente Beveren en MLSO moeten einde maken aan idee dat àlles kan in Doel

Op 20 november ll. besliste de Raad van State dat het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen deels wordt geschorst en het dorp Doel opnieuw woongebied is. Aan die situatie zal de eerstvolgende jaren niet veel veranderen.

De vaststelling dat men het voorbije jaren veel te ver heeft laten komen kan bezwaarlijk als argument dienen om de zaken verder te laten ontsporen. Het feit dat Doel slechts enkele tientallen inwoners kent evenmin. Er zijn waarschijnlijk weinig plaatsen in Vlaanderen die dagdagelijks zoveel bezoek krijgen uit binnen- en buitenland als het dorp Doel. Dat is zelfs op een druilerige Kerstdag duidelijk... Toch beschikt het dorp niet over een politiepermanentie.


Hoog tijd dus voor een totaalpakket aan maatregelen die de situatie in het dorp weer enigszins normaliseren. Met die kerstboodschap gaat het actiecomité naar de verschillende betrokken overheden: Vlaamse Regering, MLSO en gemeente Beveren.

Het feit dat de MLSO slechts enkele weken na de schorsing van het GRUP (en daarmee samenhangend: de slopen die ze wilde uitvoeren in Doeldorp) al gelijk weer nieuwe afbraken aankondigt zegt veel over de zin voor provocatie bij de verantwoordelijken van deze overheidsinstelling. Maar het helpt de veiligheid en de normalisering in het dorp geen stap verder. Eerder integendeel. Het argument dat afbraken voor meer veiligheid zullen zorgen wordt volledig tegengesproken door de feiten. Sedert de MLSO in 2007 gestart is met afbraken in de dorpskern van Doel is de chaos en de onveiligheid alleen maar toegenomen. Dat kan ook moeilijk verbazen. Voor de MLSO lag / ligt de finaliteit bij de verdrijving van de bewoners en de vernietiging van het dorp, hoe dan ook. In die zin gebeurden de voorbije afbraken bijna steeds lukraak. Nooit vanuit een ruimere visie. Laat staan met de bedoeling om 'meer veiligheid' te creëren. De kaalgeslagen plekken zowat overal in het centrum van het dorp spreken op dat vlak boekdelen.

De aanstelling van een bewakingsfirma die nachtelijke patrouilles uitvoert (nu sedert 1 december) en de belofte van minister Ben Weyts om een gemeenschapswacht te voorzien tijdens de weekeindes (nog altijd niet operationeel) kunnen slechts renderen als tegelijkertijd een aantal elementaire maatregelen worden genomen. Die maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de MLSO, de gemeente Beveren en het Vlaams Gewest.

 1. Efficiënt dichtmaken van leegstaande huizen

  Tot op de dag van vandaag worden leegstaande huizen inefficiënt en onvolledig afgesloten. Dat kan gewoon de visu worden vastgesteld. Bijkomend is er nog altijd de indruk dat het verval met opzet in de hand wordt gewerkt. Huizen die op de benedenvloers zijn dichtgemaakt en waarvan de dakramen openstaan... Niet één enkele keer maar op tientallen plaatsen... Zo iets kan bezwaarlijk toeval genoemd. Het geeft bovendien aan bezoekers het idee dat het de eigenaar van de gebouwen op geen enkele manier uitmaakt hoe er met het patrimonium in Doel wordt omgesprongen.
   
 2. Gemeente moet haar eigen patrimonium onderhouden

  De gemeente Beveren heeft in Doel het beheer over nog slechts twee gebouwen: het klooster dat zij in erfpacht heeft van de kerkfabriek. En de gemeentelijke permanentie en politiepermanentie in de Pastorijstraat 5A waar elke dinsdagnamiddag iemand van de gemeenten en/of politie aanwezig is. De staat van beide gebouwen laat omtrent het engagement van Beveren t.a.v. zijn deelgemeente weinig aan de verbeelding over. Is er één gemeente in Vlaanderen waar de politie en / of de gemeentediensten permanentie houden in zo een pand? (zie foto). Voor wie mocht denken dat het hier om een grap gaat: met enige moeite vindt u het politielogo terug. Het adres en de permanentie worden ook vermeld op de webstek van de gemeente Beveren en politiezone Noord. Deze situatie is trouwens niet nieuw. De eerste graffiti dateert al van voor de zomer. Ondanks herhaalde vraag aan de gemeente werd er niets aan gedaan waardoor het gebouw week na week verder gevandaliseerd werd en wordt. Hoe kan men verwachten dat bezoekers respect opbrengen in Doel als zelfs het politiegebouw op deze wijze ongestraft kan worden toegetakeld? Het klooster (op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) is een gelijkaardig verhaal. Elementaire onderhoudswerken, beveiliging en herstel werden zo lang uitgesteld tot men kon argumenteren dat herstel financieel niet meer te verantwoorden was. Enkele maanden geleden werd het pand volledig afgesloten maar een groot gat in het dak werd niet gedicht en ook hier staan de dakvensters open.
   


 3. Herstel Verkeersborden

  Verkeersborden en richtingaanwijzers die zijn beklad en gevandaliseerd worden al meer dan een jaar niet meer gereinigd of vervangen. Ook daarmee wordt een sfeer in stand gehouden van 'alles kan'.
   
 4. Onderhoud slagboom

  De slagboom die 's nachts ongewenst bezoek moet beperken is om de haverklap stuk. Herstelling blijft soms maanden op zich wachten.
   

Het is wraakroepend dat deze toestanden blijven bestaan. Het is zonder meer schrijnend dat wij als actiecomité, als bewoners moeten blijven vragen naar dit soort van maatregelen die eigenlijk de evidentie zelf zouden moeten zijn. Hoe men ook over de toekomst van Doel mag denken, NIETS kan dit rechtvaardigen. Hier iets aan verhelpen is een kwestie van elementair fatsoen die past bij een normaal functionerende rechtsstaat. Wij vragen dan ook dat àlle overheden het arrest van de Raad van State respecteren en in overeenstemming handelen met wat van een overheid in een woongebied en/of een probleemgebied kan verwacht worden.Persmededeling Doel 2020, 21 november 2015

Doel is weer woongebied

Doel 2020 vraagt overheid om einde te maken aan loopgrachtenoorlog

Vrijdag 20 november heeft de Raad van State laten weten de vordering van verschillende inwoners van Doel bij de Raad van State te volgen en de plannen voor de ganse Saeftinghedokzone te schorsen.

En wij citeren: "Die schorsing komt er op vraag van inwoners van Doel. De Raad oordeelt dat deze inwoners aantonen dat de situatie zodanig spoedeisend is dat er nu een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel. Gelet op het risico van een definitieve teloorgang van de leefgemeenschap in Doel, schorst de Raad het plan wat de gehele "Saeftinghedokzone" betreft waar Doel-dorp is gelegen. Bijkomend schorst hij het plan ook nog in zoverre het betrekking heeft op de gebieden die onmiddellijk ten zuiden en ten noorden van deze "Saeftinghedokzone" (en ten oosten van de Oostlangeweg) zijn gelegen, en waartoe deze leefgemeenschap zich volgens de Raad eveneens uitstrekt."

De mogelijkheden om met nieuwe kunstgrepen het Saeftinghedok te redden en Doel van de kaart te vegen zijn uitgeput. Daarmee belanden de plannen voor het Saeftinghedok op zijn minst voor héél lange tijd in de schuif. De kans is bovendien zeer groot (zie vorige uitspraak RvSt) dat het ganse GRUP in de procedure ten gronde ook effectief vernietigd wordt.

Voor de leefbaarheid van de streek is dat een goede zaak. Met een Saeftinghedok dreigden het Waasland en de ganse regio rond Antwerpen zich compleet vast te rijden.

Het is aan de Vlaamse regering om de toekomst van het Saeftinghedok grondig te herbekijken. De volgende jaren zal zich naar alle waarschijnlijkheid een terugval van het maritieme containerverkeer voordoen. De besparingsmaatregelen die Maersk recent heeft beslist - de grootste containerrederij ter wereld - zijn een direct gevolg van deze verwachtingen. Antwerpen heeft voldoende capaciteit om haar containeroverslag te verdubbelen. Bovendien is er nu de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge waardoor de lege terminals in Zeebrugge beter kunnen benut. De Het geld voor het Saeftinghedok kan dus beter anders aangewend.

Momenteel is er geen schorsing voor de natuurcompensaties en de gebieden die buiten de feitelijk Saeftinghedokzone vallen. De delen van het GRUP die betrekking hebben op de natuurcompensaties werden niet opnieuw vastgesteld in het Reparatie-GRUP. Daarvoor loopt dus nog de behandeling ten gronde door de Raad van State. Ze kunnen ondertussen wel aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ook onteigeningen kunnen op basis van dit arrest met succes worden aangevochten voor de Vrederechter. Dat zal indien nodig ook gebeuren.

Het is echter klaar dat een verdere uitvoering van de zogenaamde compensaties zonder betekenis is als datgene dat men wil compenseren geen wettelijke grond meer heeft. In wezen impliceert de onwettigheid van het reparatie-GRUP een onwettigheid van het moeder-GRUP.

Belangrijkste gevolg van de schorsing door de Raad van State is dat Doel opnieuw woongebied is. De geplande afbraken kunnen niet doorgaan.

Het is de logica zelve dat naar het herstel van die rechtstoestand ook gehandeld wordt. Wij verwachten dat alle betrokken overheden deze uitspraak effectief zullen respecteren en er naar zullen handelen. Dat was de voorbije 15 jaar NIET het geval. Met de schaamteloze situatie die we allemaal kennen tot gevolg.

Doel moet op korte termijn weer veilig én leefbaar worden. Wij vragen aan de Vlaamse overheid om haar loopgrachtenoorlog te staken en werk te maken van een leefbaar dorp. Wij zijn alleszins bereid daar op een constructieve manier aan mee te werken.Persmededeling De Derde Generatie, 11 november 2015

Fakkeltocht 2015 was een succes

Dinsdagavond 10 november hebben 150 aanwezigen deelgenomen aan een fakkeltocht georganiseerd door De Derde Generatie. De succesvolle eerste editie van vorig jaar heeft De Derde Generatie doen besluiten van de fakkeltocht een jaarlijks evenement te maken. Ditmaal vertrok de fakkeltocht aan het PolderMAS in Ouden Doel en leidde langsheen de historisch waardevolle Zoetenbermdijk. Na de wandeling kon men terecht in het PolderMAS voor jenever, gebak en warme chocomelk. Het was een gezellige avond met een geslaagde opkomst.De fakkeltocht symboliseert de strijdbaarheid van de bewoners in Doel, de polders en de gehuchten die moeten verdwijnen voor de Antwerpse haven en natuurcompensaties. Deze streek komt steeds verder onder druk te staan. In Doel, Ouden Doel en Rapenburg is men de voorbije weken gestart met het slopen van een aantal leegstaande woningen. Maar ondanks alles weigeren de bewoners zich gewonnen te geven. Deze standvastigheid kon men ook aanvoelen onder de deelnemers - zowel mensen van het gebied als daarbuiten.

Op YouTube staat ook een videoverslag van de fakkeltocht gemaakt door een deelnemer:Persmededeling Doel 2020, 21 oktober 2015

Jaarlijkse rapport van de Nationale Bank van België is kritisch voor Antwerpse Haven

Doel 2020 wél, haventenoren niet aanwezig op voorstelling

Maandagavond 19 oktober heeft de Nationale Bank van België haar jaarlijks rapport over de Belgische havens voorgesteld in de Antwerpse Kamer van Koophandel. Daarbij was er een opvallend verschil in teneur met de hoera-berichten die het Antwerps Havenbedrijf bijna wekelijks de wereld in stuurt.

"Een sfeer van malaise", zo omschreef een spreker het. De NBB sprak zijn bezorgdheid uit over de dalende werkgelegenheid in de haven van Antwerpen. Ook de toegevoegde waarde en investeringen blijven achter. Een analyse die in schril contrast staat met elke hoera-bericht over wat meer tonnenmaat. Blijkt dus dat de groei van tonnenmaat (in vooral containers) geen extra-werkgelegenheid of toegevoegde waarde oplevert.

Diensthoofd micro-economische analyse van de NBB - George van Gastel – uitte ook kritiek op de vorming van allianties door containerrederijen. Volgens de econoom brengen deze allianties de vrije marktwerking in het gedrang. De rederijen misbruiken hun macht en spelen havens tegen elkaar uit, wat vooral leidt tot gigantische kosten voor de belastingbetaler, dixit de NBB-econoom. Dat is zeer goed merkbaar in Antwerpen waar MSC de containertrafiek domineert en zeer veel invloed heeft op het beleid. In die mate zelfs dat beslissingen van de Vlaamse Regering rond het Saeftinghedok en het verdwijnen van Doel er louter komen omdat MSC wil uitbreiden op één locatie aan het Deurganckdok. Van Gastel opperde dat Europa moet ingrijpen om deze scheefgetrokken machtsverhoudingen te herstellen.

Op de voorstelling van het rapport werd ook uitgebreid ingegaan op een eerdere doorlichting van Doel 2020 m.b.t. de gehanteerde tewerkstellingscijfers van de Haven van Antwerpen. Het toont op zijn minst aan dat de vragen die Doel 2020 stelt bij de gehanteerde cijfers pertinent zijn.

Tot slot, hoogst opmerkelijk: de complete afwezigheid van de Antwerpse havenexcellenties op de voorstelling van het jaarlijks rapport van de Belgische Havens.Persmededeling Doel 2020, 1 oktober 2015

Sloop in Doel vandaag gestart

Voor Doel 2020 is MLSO verantwoordelijk voor bijkomende overlast door ongepaste aankondiginspolitiek

Vandaag is de Maatschappij Linkerscheldeoever gestart met de sloop van enkele huizen in Doel. In tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd betreft het geen clusters in het centrum van het dorp maar enkele panden aan de rand van het dorp. Of de MLSO nog meer slopen juridisch rond krijgt valt nog te bezien.

Maar de manier waarop de MLSO rond dit soort van afbraakwerken een echte aankondigingspolitiek voert zorg voor toenemende ergernis bij bewoners en actiecomités. Vooral omdat dit soort van aankondigingen ook telkens ongewenste gasten aantrekt naar het Scheldedorp. Met alle bekende gevolgen vandien. Is het dàt wat de MLSO wil? Volgens de MLSO is de sloop bedoelt 'om zo meer open ruimte en open zicht te creëeren en sluikstorten en vandalisme tegen te gaan, om op die manier de leefbaarheid van Doel-centrum te bevorderen.' Voorbije jaren hebben de bewoners van Doel in verschillende gesprekken met de MLSO aangedrongen op effectieve maatregelen die de veiligheid ten goede kunnen komen: een effectieve afsluiting van openstaande woningen i.p.v. wat getimmer met houten plaatjes, minstens om de twee weken de gevandaliseerde huizen afsluiten i.p.v. om de drie maanden, huizen vrijgeven voor bewoning om meer sociale controle te creëren, verwijderen van gevaarlijke glasscherven in uitgegooide ramen, verwijderen van glasscherven op straat, waarschuwingsborden die duidelijk maken dat Doel nog altijd een bewoond dorp is, nacht- en weekeindpermanentie. Daar is zo goed als niets van in huis gekomen. In de plaats krijgen we perscommuniqués die heel de wereld laten weten dat de afbraak van Doel nu wel echt gestart is. Het is dan ook niet verbazend dat men zich deze dagen van heinde en verre naar Doel haast om nog wat vertier te vinden in het dorp dat toch weg moet. Met dank dus aan de MLSO die daarmee opnieuw een belangrijke bijdrage levert aan het terroriseren van de inwoners van Doel. Beseffen de mensen bij de MLSO die ver weg van Doel hun persmededelingen opstellen eigenlijk wel met wat ze bezig zijn?

Andere vaststelling: Vandaag was er politiepermanentie in Doel. Om... de MLSO en afbraakfirma Smet te beschermen tegen gebeurlijke manifestanten. Daarmee is ook op dat vlak duidelijkheid geschapen. In weekeindes als Doel overspoeld wordt door honderden, soms duizenden, ramptoeristen en de bewoners 's nachts systematisch geteisterd worden door vandalen is er 'geen financiële ruimte' voor enige vorm van politiepermanentie. Maar om de bewoners van het dorp zelf ver weg te houden van de afbraakfirma die enkele huizen sloopt kan men zonder probleem een ganse dag politie ter beschikking stellen.Persmededeling Doel 2020, 13 augustus 2015

Cijfers over indirecte jobs Haven van Antwerpen kloppen niet

Geert Noels wil coördinatie en optimalisatie ipv verkwisting van vrije ruimte

In een opiniestuk in De Tijd van gisteren 12 augustus heeft Geert Noels impliciet kritiek geuit op het Saeftinghedok, de havenuitbreiding en de ermee samenhangende verspilling van open ruimte. Daarbij geeft hij ook af op zogenaamde 'indirecte' jobs, een vaag gegeven dat veelvuldig wordt gebruikt door de Antwerpse haven om haar eigen cijfers op te pompen. Zo spreekt de Antwerpse Haven al jarenlang van 90.000 indirecte jobs naast de 60.000 directe jobs in de Antwerpse haven. Dat is echter niets anders dan een schatting, men telt geen bestaande jobs.

De methodologie die wordt gehanteerd bij het schatten van dit cijfer is tot op de dag van vandaag onvindbaar. Wat die indirecte jobs juist inhouden is een goed bewaard geheim. Hoe absurd dit cijfer is, wordt duidelijk als men vergelijkt met de haven van Rotterdam. Rotterdam creëert 90.000 directe arbeidsplaatsen en daar schat men de indirecte werkgelegenheid op (maar) 60.000 jobs...

Daarmee wordt een belangrijk argument voor een toenemende schaalvergroting onderuit gehaald. De andere bedenkingen van Noels over toenemende schaalvergroting en verkwisting van open ruimte sluiten aan bij wat ook bij steeds meer Wase politici en ondernemers valt te horen.

http://www.tijd.be/opinie/column/Weg_met_slechte_regels_die_open_ruimte_verder_vernietigen.9664121-2337.art

"Nog absurder is dat de onwil om iets te doen aan de Wet-Major over de havenarbeid een belangrijke drijfveer is om 'de haven te laten starten aan de rand van de Major-perimeter'. Dat gebeurt ook om de congestie te ontwijken die het gevolg is van het hierboven beschreven beleid, met als gevolg allerlei nieuwe containerhavens en logistieke parken, die dan weer toegang vragen tot spoor- en snelweg. Een vicieuze cirkel."

"Er moet iets gebeuren met de houding van beleidsmakers om bij elk nieuw idee beslag te willen leggen op een stukje ongerepte open ruimte. De typische verdediging dat 'die nieuwe projecten, nieuwe jobs brengen' mag meestal doorprikt worden. Doorgaans gaat het om 'verschoven jobs', slechts zelden om 'nieuwe jobs'. De studies die het beslag op de open ruimte met 'de jobcreatie' ondersteunen, mogen door media én economen best wat kritischer bekeken worden. Niet alleen valt steeds de opgeblazen post 'indirecte jobs' op, onlangs zag ik daarbovenop zelfs het innovatieve begrip 'geïnduceerde jobs'. Als je een onderzoeksrapport betaalt dat jobs verzint, gaan veel deuren open. Een betere samenwerking tussen overheden zou veel terreinwinst kunnen opleveren. Meer coördinatie en een optimalisatie van de beperkte overheidsmiddelen komen alle spelers ten goede. Een betere samenwerking tussen de havens zou de investeringen efficiënter maken. Nieuwe projecten op zee in plaats van op de beperkte ruimte op land zijn daarvan een voorbeeld."Persmededeling Doel 2020, 13 juli 2015

Raad van State volgt auditeur in arrest over GRUP-plan Afbakening Haven van Antwerpen

Prejudiciële vraag bij Europees Hof van Justitie bevestigt grote vraagtekens bij handelswijze Vlaamse overheid. Kans op latere schorsing of vernietiging is reëel

Nog geen spoedeisendheid aanwezig

Vandaag 13 juli werd het arrest van de Raad van State uitgesproken met betrekking tot het schorsingsverzoek voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Daarbij volgt de Raad van State grotendeels het advies van de auditeur. Volgens de nieuwe regelgeving voor de Raad van State kan er pas sprake zijn van schorsing als "een zaak spoedeisend is en zodra de vrees voor schade van enig belang, of zelfs voor ernstige nadelen, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt."

"8.2. In zoverre de verzoekers te dezen aanvoeren dat het gewestelijk RUP de basis vormt om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen af te leveren, waaronder vergunningen om de leefbaarheidsbuffer te ruimen en om woningen te slopen, betreft hun betoog een toekomstige, potentiële spoedeisendheid, afhankelijk van nog te nemen beslissingen, die de schorsing van de bestreden besluiten niet kan verantwoorden. Dit geldt nog meer, nu een schorsingsvordering steeds kan worden ingesteld wanneer de daartoe vereiste spoedeisendheid zich zou aandienen."

"8.4. De nadelen die verbonden zijn met de schrapping van het bijzonder woongebied waarbinnen de verzoekers wonen, en in het bijzonder de vernietiging van hun woning en dorp, zullen zich pas concreet manifesteren wanneer de realisatie van het gewestelijk RUP wordt aangevat. In dat verband weze er nogmaals op gewezen dat een schorsingsvordering kan worden ingediend van zodra de schadelijke werken zich daadwerkelijk dreigen te realiseren."


Volgens het Arrest van de Raad van State komt gezien de nieuwe wetgeving de vraag tot schorsing te vroeg omdat er nog geen spoedeisendheid is. Maar zoals ook al de auditeur eerder stelde kan van zodra de overheid probeert om het GRUP concrete uitvoering te geven de schorsing wél effectief afgedwongen worden.

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

Met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wordt heel wat bestaande waardevolle natuur vernietigd (slikken en schorren ter hoogte van Doel, het zilteweidegebied De Putten in Kieldrecht...) Dat wil de Vlaamse overheid compenseren met de creatie van nieuwe natuur. De vraag of deze nieuwe natuur al of niet beantwoordt aan de doelstellingen is volledig afhankelijk van een zogenaamde besluit van de Vlaamse regering waarmee deze zelf vaststelt of het nieuwe natuurgebied in kwestie een geslaagde inrichting kent... Die handelswijze is in strijd met de Europese regelgeving. Met het zogenaamde arrest Briels van 15 mei 2014 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder dat de negatieve gevolgen voor de natuur die uit een project voortvloeien in eerst instantie moeten voorkomen of verminderd worden. Omdat "de eventuele positieve gevolgen van het achteraf tot ontwikkeling brengen van een nieuwe habitat – ook al zou het om een groter areaal en een hogere kwaliteit gaan – in de regel onzeker zijn."

Dat de Raad van State een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is hoogst uitzonderlijk. Zeker bij de behandeling van een schorsingsprocedure. Het maakt duidelijk dat er bij de Raad van State méér dan serieuze vraagtekens worden geplaatst bij de rechtsgeldigheid van de methodes die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd.

Wat nu? Doel 2020 vraagt stopzetting alle acties in uitvoering GRUP

De kans dat het GRUP in deze omstandigheden de eindmeet haalt is bijzonder klein. Maar momenteel worden door de verschillende administraties uit de Vlaamse overheid allerhande voorbereidingen getroffen om het GRUP ook effectief uit te voeren. Dat gaat over tientallen afbraken, onteigeningsprocedures, uitzettingen van bewoners en verplaatsing van beschermde monumenten. Gezien de bezwaren van de Raad van State vraagt het actiecomité Doel 2020 dat alle voorbereidingen en handelingen die gericht zijn op een effectieve uitvoering van het GRUP onverwijld worden stopgezet. In het andere geval riskeert de Vlaamse Regering nog maar eens in een juridisch moeras terecht te komen.Persmededeling Doel 2020, 9 juli 2015

Draagvlak Saeftinghedok wordt steeds kleiner

Antwerpse havenplannen worden probleem voor gàns het Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven

Bestaande bedrijvigheid Antwerpse Haven komt in gevaar door totale stilstand

Met de vernietigende kritiek van de ceo van Katoennatie Fernand Huts op het Saeftinghedok wordt duidelijk dat zelfs in havenkringen het Saeftinghedok steeds meer onder vuur komt te liggen. Ook verschillende mobiliteitsexperten waarschuwen voor een totale stilstand in het Waasland en rond Antwerpen als er nog een containerdok bijkomt op de Linkeroever. Dat zijn de bevindingen van verkeersexpert prof Dirk Lauwers en transporteconoom prof Willy Winkelmans. Daarmee is een mogelijke uitbreiding van de Haven van Antwerpen niet langer het probleem van de bewoners in Doel en de polderdorpen alleen maar van gans Waasland én de bedrijven in de Waaslandhaven. Met nog meer containers op de wegen dreigen Antwerpen en het Waasland verkeersmatig helemaal dicht te slibben en helemaal onleefbaar te worden.

De reactie van Havenschepen Van Peel op de kritiek van Huts was even voorspelbaar als futiel: 'De economische kosten-batenanalyses van het Saeftinghedok zijn verbluffend.' Maar rond die verbluffende analyses hangen vooral veel vraagtekens die de havenschepen weigert te erkennen. Laat staan dat havenschepen Van Peel ook bereid zou zijn er een discussie over aan te gaan. De baten mogen dan op papier reusachtig lijken, wat zijn ze waard als daarmee de totale stilstand dreigt? De hoogmoed van het huidige Antwerpse Havenbestuur brengt de bestaande bedrijvigheid in Antwerpen ernstig in gevaar. De bestuurders - Van Peel op kop - hebben enkel oog voor containergroei, niet voor het algemeen belang. Met die kortzichtige houding vormen zij een rechtstreekse bedreiging voor de welvaart van gans Vlaanderen.

Deurganckdok volzet tegen 2020? Niet volgens de cijfers

Wie de actuele cijfers van de Antwerpse Haven van nabij bekijkt kan moeilijk anders dan de wenkbrauwen fronsen bij de 'argumentatie' van de Antwerpse Havenbestuurders. Volgens het Havenbestuur zal het Deurganckdok tegen 2020 volzet zijn. Dat is wel erg kort door de bocht. De groeicijfers van het Havenbedrijf zijn speculaties op basis van achterhaalde prognoses. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar. Maar in de MKBA voor het Saeftinghedok wordt voor de komende tien jaar gerekend op een jaarlijkse groei van maar liefst 4%!

Momenteel verhandelt de Antwerpse Haven voor wat containers betreft 8,9 miljoen TEU. Dat cijfer is het resultaat van de verhandeling op de Noordzeeterminal, de Europaterminal, het Delwaidedok, het Deurganckdok en een aantal kleinere terminals sàmen. Volgens de terminal operators zèlf heeft het Deurganckdok een capaciteit van méér dan 9 miljoen TEU, méér dus dan wat er nu aan totaliteit van containers verhandeld wordt op alle terminals in gàns de Antwerpse haven. En àlles zou volzet zijn tegen 2020? Moeilijk te geloven.

Lessen uit het recente verleden

Misschien moet hier ook nog eens in herinnering gebracht dat de economische kosten-batenanalyse van het Saeftinghedok alleen maar een afweging heeft gemaakt tussen scenario's mét een dok en elk scenario zonder dok al bij voorbaat was uitgesloten. Wat dit soort van op maat gemaakte studies waard is laat zich bovendien perfect aflezen uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever.

 1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
 2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
 3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
 4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De jaarlijkse baggerkosten van 20 à 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies - dixit Fernand Huts!

Los van al deze stuitende feiten uit de recente havengeschiedenis kan men moeilijk beweren dat in de Antwerpse Haven rationeel wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. In die zin is een vergelijking tussen Antwerpen en Rotterdam veelzeggend: De Antwerpse Haven behandelt 198 miljoen ton goederen op een oppervlakte van 13.057ha. De haven van Rotterdam 450 miljoen ton op een oppervlakte van... 12.426ha.Persconferentie EGD&P, 14 juni 2015

Doel en de omliggende regio: een voor Vlaanderen uniek landschap

Persconferentie oprichting vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder

Doel en de polders vormen een uniek gebied. Dat kan niet meer ontkend worden

Wat hier sedert jaren gebeurt is een aanslag op de identiteit van een gemeenschap, een stuk collectieve geschiedenis dat wordt weggenomen. Overheid moet haar erfgoedbeleid afstemmen op eigen studies en beschikbare instrumenten De waarde van deze regio wordt ook erkend door de Vlaamse overheid zelf. In die zin is de EGD&P blij met het cahier van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid over de polders rond Doel. Met het recente nummer van M&L bewijst de Vlaamse overheid dat we in Doel en de omliggende polders met veel, heel divers en bijzonder waardevol bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed te maken hebben. In"dat nummer pleiten de auteurs bovendien "voor het inpassen van de erfgoedwaarden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied".

Het is niet de eerste keer dat die vaststellingen en aanbevelingen terug te vinden zijn in publicaties van de Vlaamse overheid. Zo verscheen in 2013 "de rurale erfgoedstudie". Naar aanleiding van deze studie deelde het Vlaams Gewest in een persmededeling op 22 mei 2013 onder meer het volgende mee: "Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen." en "De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen hoe we concreet zullen omgaan met erfgoed en landschap."

Daar is tot op de dag van vandaag niets van te merken. Eerder integendeel. De verschillende betrokken administraties en overheden blijven waardevol erfgoed verwaarlozen en afbreken tegen hoog tempo. Als Erfgoedgemeenschap vinden wij dat onaanvaardbaar.

Wij vragen de Vlaamse overheid om eindelijk werk te maken van een concreet erfgoedbeleid voor de streek en vragen dan dat de Vlaamse overheid en hun administraties hun erfgoedbeleid afstemmen op hun eigen studies.

Niet alles is maakbaar

Verplaatsing van monumenten die steen per steen worden afgebroken, het (proberen) hermaken van een uniek cultuur- of natuurlandschappen is een karikatuur van wat een erfgoedbeleid moet zijn.

Het is trouwens zeer de vraag in hoeverre hermaakte (zogenaamd robuuste) natuur een meerwaarde betekent tegenover het authentieke cultuurlandschap. Recent heeft een internationale studie aangetoond dat natuurcompensaties, ter vervanging van elders verwijderde natuur, leidt tot een dalende biodiversiteit. Bij het vergelijken van onaangeroerde en herstelde habitats bleek dat over een periode van 100 jaar slechts in 40 procent van de herstelde habitats het ecosysteem dezelfde rijkdom zal bereiken, aldus Vilt, Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, en toch ook een onderliggende entiteit van het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Wij pleiten ervoor dat monumenten en erfgoed zoveel en zo lang als mogelijk worden behouden in context. In die zin verzetten wij ons tegen een al te voorbarige verplaatsing van het 17de eeuwse Hoog Huis en de Molen in Doel naar de 19de eeuwse Prosperpolder. In die zin verwerpen wij de vernietiging van het unieke polderlandschap.

Stopzetting verkrottingspolitiek en bijkomende studie voor Scheldedorp Doel is absoluut noodzakelijk

Het bijzondere van het dorp Doel werd zeer recent opnieuw bevestigd met een studie van de universiteit Antwerpen over stratenpatroon van Doel. Dat gaat terug tot de 17de eeuw en is uniek in Vlaanderen. De EGD&P wil daarom een complete stop van afbraken en op korte termijn een volledige inventarisatie van het dorp. Er is veel meer waardevol erfgoed in Doel dan enkel die drie beschermde monumenten. Echter, deze zijn vandaag vogelvrij verklaard en verkrotten tegen sneltempo. Zij moeten behoed worden van verkrotting. Hun erfgoedwaarde moet worden onderzocht en de overheid moet gepaste actie nemen volgens deze waarde. Het kan niet zijn dat er van het Doels erfgoed enkel Bokrijk-versies van het Hooghuis, de Molen en het kerkorgel overblijven en dat daarnaast de overheden naar goeddunken wegroven wat hen bevalt zonder enige visie (zoals is gebeurd met het Brits Monument). Deze zijn o.a. het gemeentehuis, de kapel, de pastorij, het WOI-monument en het kerkhof.

Concrete actie voor erfgoed

Het is duidelijk dat de verschillende overheden voor wat deze regio betreft niet handelen in overeenstemming met hun eigen bevindingen en wetgeving.

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder zal de komende weken daarover contact opnemen met het Kabinet van Vlaams Minister –President Geert Bourgeois, onder wiens bevoegdheid het beleidsdomein Onroerend Erfgoed valt.

Wij wensen daarover ook met de betreffende administraties en de verantwoordelijken voor het GRUP-project het gesprek aan te gaan. Ook de schepen van Beveren bevoegd voor erfgoed, monumenten en landschappen, zullen wij hierover op korte termijn contacteren. De EGD&P beschouwt de verschillende overheden en administraties als partners in de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de streek. Met als uitgangspunt het optimaal behoud van waardevol erfgoed en open ruimte.

EGD&P start (indien nodig) ook juridische actie De omvorming van de EGD&P tot een vzw stelt de Erfgoedgemeenschap in staat om ook juridisch op te treden.

In eerste instantie willen wij de problematiek rond erfgoed proberen op te lossen via dialoog. Intussen zal de Erfgoedgemeenschap - parallel met de gesprekken met de Vlaamse overheid en de verschillende administraties – een dossier opmaken voor de Vlaamse ombudsman. Indien nodig zullen wij ook zélf juridische stappen zetten om de vernietiging van bouwkundig erfgoed te voorkomen.

EGD&P geen doel op zich

De vzw is geen doel op zich. Het is een netwerk van mensen en verenigingen dat wil inzetten op het belang van het bouwkundig, landschappelijk en natuurlijk erfgoed in Doel en de polders. Dat willen we doen met studie, dialoog, bewustmaking en - indien nodig - juridische actie.Persmededeling Doel 2020, 27 april 2015

Havenbaas Eddy Bruyninckx wil Saeftinghedok ondanks dreigende verkeersoverlast

Antwerpse Haven lijkt hoe langer, hoe meer, loopjongen van één rederij

Deze morgen verklaarde havenbaas Eddy Bruyninckx – naar aanleiding van de onderwaterzetting van de Deurganckdoksluis - dat het Antwerps havenbestuur volgende week een formele vraag zal stellen aan de Vlaamse Regering voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok. Als het Saeftinghedok er komt, verdwijnt het Scheldedorp Doel. Maar het (zoveelste) pleidooi van de Antwerpse havenbaas Eddy Bruyninckx voor de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok ontbreekt rationele argumenten en overtuigt ook niet. Het mist ook – zeker in de regio - alle draagvlak

Met de komst van een megadok valt ook te vrezen voor toenemende druk op de leefbaarheid van de dorpen in het Waasland. Een verkeersinfarct valt daarbij niet uit te sluiten. Bruyninckx vroeg deze morgen voor het megalomane project van de haven expliciet steun aan de burgemeester van Beveren en de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. Vragen staat vrij maar de havenbaas zal in het Waasland of Oost-Vlaanderen ongetwijfeld maar weinig steun vinden voor zijn project. Doel 2020 blijft zich alleszins verzetten tegen dit project dat 1500 ha open ruimte opslokt, waarvoor honderden mensen moeten verhuizen en waar een nog onbekend kostenplaatje aanhangt.

De groeiende trafiekcijfers van de Haven van Antwerpen mogen dan mooi ogen, ten aanzien van het vrachtvolume in Rotterdam is Antwerpen nog altijd een bescheiden speler. Bovendien scoort Rotterdam in containertrafiek een stuk sterker. Antwerpen, stijgt met van 4,7% tot 8,9 8 miljoen teu. Concurrent Rotterdam heeft in 2014 12,3 miljoen containers afgehandeld, 5,8% méér dan in 2013...

De groei van Antwerpen wordt grotendeels gerealiseerd door trafiek van Zeebrugge af te snoepen. Omwille van die "groei" wordt nu gepleit voor een (peperduur) nieuw containerdok terwijl de bestaande terminals in Zeebrugge leeg komen te staan.

Ook Vlaams Havencommissaris Toon Colpaert waarschuwde daar recent nog voor. Volgens Colpaert staart men zich in Vlaanderen (lees: Antwerpen) al te veel blind op de trafiekcijfers. De trafiek is met een derde gestegen maar de werkgelegenheid groeit niet mee met de overslag. Colpaert zegt letterlijk dat de pleitbezorgers van het Saeftinghedok moeten beseffen "dat er in Zeebrugge twee van de drie containerterminals volledig leeg komen te staan." Een discussie over nauwere samenwerking tussen de verschillende havens is volgens Colpaert niet meer te ontwijken. Samenwerking of zelfs fusie is ook wat Joachim Coens (CEO van de haven van Zeebrugge), Fernand Huts en minister Ben Weyts voorstaan... Maar Antwerpen blijft bezig met maar één ding: een (onnodig) Saeftinghedok.

Bovendien wil Antwerpen het Delwaidedok - een compleet uitgeruste terminal met de nog altijd grootste(!) sluis ter wereld - schrappen als containerdok wanneer MSC verhuist van linkeroever naar rechteroever. Nergens vinden we een argument waarom het Delwaidedok plots ongeschikt zou zijn als containerterminal. Het Saeftinghedok, dat in feite het Delwaidedok zal vervangen, zal honderden miljoenen euro's kosten en de onteigening van 1500 hectare polders en honderden bewoners vereisen. Om nog maar te zwijgen van de bijkomende mobiliteitsproblemen in het Waasland en rond Antwerpen. Alleen daarom al is Antwerpen het verplicht aan de overheid én de belastingsbetaler om het Delwaidedok te behouden als terminal.

Vraag is ook of het Antwerps Havenbestuur momenteel niet té veel kaarten inzet op één speler: de rederij MSC. Het is niet omdat rederij MSC haar trafiek wil concentreren op één plaats (inclusief onbeperkte groeimogelijkheden) dat daarmee de belastingbetaler moet opdraaien voor een Saeftinghedok dat feitelijk overbodig is. De Antwerpse haven lijkt hoe langer, hoe meer de speelbal van één grote speler. En dat is niet zonder risico.Persmededeling Doel 2020, 14 september 2014

Dorp dat niet weg wil lanceert eigen bier

Sedert begin augustus beschikt het polderdorp Doel over een eigen origineel gebrouwen bier dat luistert naar de naam "Doelse Dwarskop". De Doelse Dwarskop is geen etiketbier maar een nieuw gebrouwen bier waarvan door de lokale brouwerij het Paenhuys in juni een eerste brouwsel van 600 liter werd gemaakt. Eind juli werd het bier van hoge gisting op fles getrokken. Tijdens de Scheldewijding werd het voor het eerst geschonken. Eind september is een volgend brouwsel klaar.Het idee van een eigen bier ontstond naar aanleiding van de festiviteiten van 400 jaar Doel maar het werd uiteindelijk concreet gemaakt door enkele jongeren van de Derde Generatie. In de lente werd brouwerij het Paenhuys bereid gevonden een eerste proefbrouwsel te maken. Het werd uiteindelijk een licht bitter, blond bier van 7° alcohol. Wat het bier zo bijzonder maakt is de toevoeging van verse Doelse tarwe.

Het etiket werd ontworpen door dorpstekenaar Jeroen Janssen. Voorlopig wordt het bier alleen verkocht bij evenementen in Doel en de polder of in gemeenschapshuis De Doolen.Doel-aan-de-Schelde wordt vernield

Niet door een natuurramp of een oorlog, maar door onze eigen Vlaamse regering die zegt in onze naam te handelen. Onze beleidsmensen willen dit 700 jaar oude dorp vernietigen voor een hypothetisch containerdok (het zgn. Saeftinghedok) of een bedrijvenzone. Zijn 900 inwoners heeft de Vlaamse regering verjaagd naar enkele voorbestemde "zones", en wie toch bleef wordt dagelijks geterroriseerd door bulldozergeweld, vandalisme en intimidatie.

Doel wordt vernietigd zonder enige reden:

►Het is allesbehalve zeker dat het Saeftinghedok er ooit komt. In havenkringen is men niet meer geïnteresseerd in het Saeftinghedok en spreekt men van een 'Saeftinghezone'. Bovendien is er geen geld voor de bouw.
► Er is geen economische noodzaak voor het Saeftinghedok. Het Deurganckdok werkte in 2010 nog maar aan 16 pct (!!!) van zijn capaciteit.
► Gecombineerd zullen het Deurganckdok en het Saeftinghedok leiden tot een gigantisch verkeersinfarct op de Vlaamse wegen (20 miljoen extra vrachtwagens per jaar).
►Een containerdok brengt weinig werkplaatsen op en geen toegevoegde waarde. Het kost de samenleving veel meer dan het opbrengt.
► De Europese Seveso-richtlijn verbiedt industrie nabij een kerncentrale. Zowel de bouw van een containerdok als containers met een gevaarlijke inhoud, vormen een reëel gevaar voor de kerncentrale van Doel.
► Doel kan perfect samenleven met de bestaande haveninstallaties en –industrie

Toch vernietigt de Vlaamse regering Doel

Ondanks dat economen en zelfs politici toegeven dat de afbraak van het dorp niet nodig is voor de Antwerpse haven. Een stuk Vlaams erfgoed, een uniek stuk Vlaamse natuur, zal voorgoed worden overspoten voor een industriezone die nooit zal gebruikt worden.

Doel 2020 vindt dat de Vlaamse regering onze regering is. Wij denken dat zij volgens de wil van de Vlamingen moet regeren, en niet het belang van enkele geldbaronnen dienen. Wij verzetten ons, tot onze regering doet wat hoort: opkomen voor een nieuw en leefbaar Doel.

Vele mensen hebben reeds actie ondernomen. U kan ook helpen om Doel te behouden. Hier vindt u wat u kan doen voor Doel.

Doel is toch verloren?

Is dat geen beslist beleid? Woont daar trouwens nog iemand? Een antwoord op al uw vragen over Doel, en de redenen waarom het best niet verdwijnt, vindt u hier.
Download brochure Hub Doel-Lillo
Doel en de haven kunnen best samengaan in een partnerschap dat de economische belangen en die van de inwoners respecteert en bevrucht. Lees ons toekomstplan en download onze nieuwe brochure Hub Doel-Lillo. Toekomstschets van dorp, haven en open ruimte. Synthese van zachte en harde waarden.